Arcana Coelestia #1

Study this Passage

  
/ 10837  
  

Arcana Coelestia (Elliott translation)      


1. THE BOOK OF GENESIS

The Word of the Old Testament contains heavenly arcana, with every single detail focusing on the Lord, His heaven, the Church, faith, and what belongs to faith; but no human being grasps this from the letter. Judging it by the letter or sense of the letter, nobody views it as anything more than a record, in the main, of external features of the Jewish Church. Yet at every point there are internal features that are nowhere evident in the external, apart from the very few which the Lord revealed and explained to the Apostles, such as that sacrifices mean the Lord; that the land of Canaan and Jerusalem mean heaven, which is therefore called Canaan and the heavenly Jerusalem; and that Paradise is similar in meaning.

(References: Matthew 6:33)

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  


1. INCWADI KAGENESIS

Kakho umuntu ongabona ngokusukela engqondweni yemvelo yeZwi yeThestamente eliDala ukuthi lengxenye yeZwi imumethe izimfihlo zasezulwini ezijulile, nokuthi konke okuqukethwe kuyo, kabanzi nangemininingwane, kuphathelene neNkosi, nezulu laYo, nesonto, nenkolo, nazozonke izinto ezixhumene nalezizinto. Ngokuba engqondweni yemvelo noma yamabala yalengxenye yeZwi, umuntu angabona kuphela—kabanzi—ukuthi zonke izinto kuyo ziphathelene namasiko nemithetho eSonto lamaJuda. Nokho iqiniso elimsulwa wukuthi kulolo nke leloZwi kukhona okungaphakathi okungaveli nakancane kokungaphandle ngaphandle kokuyingcosane okwadalulwa futhi kwachazwa yiNkosi kuBafundi baYo; njengokuthi imihlabelo ifanekisa iNkosi; ukuthi izwe laseK-hanana neJerusalema kufanekisa izulu—okuyisizathu sokuba kubizwe ngeKhanana lasezulwini nangeJerusalema lasezulwini—nokuthi iPharadisi lifanekisa okufanayo. (Mathewu 6:33)

(References: Matthew 6:33)

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 1885

The White Horse 11

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260


   Swedenborg Research Tools

Related New Christian Commentary
Related videos from Off The Left Eye

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


It is Damaging to Take the Bible Literally

When you read the Bible literally, God seems angry, the text condones violence, and it doesn't match up with science. But when you understand the language as divine allegory, things start to make sense.


Swedenborg 101: The Basic Nature of Everything - Swedenborg and Life

In this episode, host Curtis Childs and featured guests explore what eighteenth-century Christian mystic and philosopher Emanuel Swedenborg learned during his mystical explorations of the spiritual world. They delve into his life, spiritual awakening, and resulting philosophies about the relationship between this life and the afterlife.


A Day Trip to the Afterlife

A summary of what Swedenborg reported on heaven, hell, and the life after death based on his spiritual experiences.


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Translate: