La Biblia

 

Matouš 2

Estudio

           |

1 Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,

2 Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu.

3 To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním.

4 A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi.

5 Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka:

6 A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský.

7 Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala.

8 A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.

9 Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě.

10 A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou.

11 I všedše do domu, nalezli dítě s Marijí matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.

12 A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.

13 Když pak oni odjeli, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách, řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a utec do Egypta, a buď tam, dokavadž nepovím tobě; neboť bude Herodes hledati dítě, aby je zahubil.

14 Kterýžto vstav hned v noci, vzal dítě i matku jeho, a odšel do Egypta.

15 A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna svého.

16 Tehdy Herodes uzřev, že by oklamán byl od mudrců, rozhněval se náramně, a poslav služebníky své, zmordoval všecky dítky, kteréž byly v Betlémě i ve všech končinách jeho, od dvouletých a níže, podle času, na kterýž se byl pilně vyptal od mudrců.

17 Tehdy naplněno jest to povědění Jeremiáše proroka, řkoucího:

18 Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, protože jich není.

19 Když pak umřel Herodes, aj, anděl Páně ukázal se Jozefovi ve snách v Egyptě,

20 Řka: Vstana, vezmi dítě i matku jeho, a jdiž do země Izraelské; neboť jsou zemřeli ti, jenž hledali bezživotí dítěte.

21 Kterýžto vstav, vzal dítě i matku jeho, a přišel do země Izraelské.

22 A uslyšev, že by Archelaus kraloval v Judstvu místo Herodesa otce svého, obával se tam jíti; a napomenut jsa od Boha ve snách, obrátil se do krajin Galilejských.

23 A přišed, bydlil v městě, jenž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský slouti bude.

  

Comentario

 

Christmas Gifts of Gold, Frankincense and Myrrh

   

Por New Christian Bible Study Staff

The Adoration of the Magi, a Design for Bas Relief.

In the Christmas story, the wise men bring gifts to the Lord: gold, frankincense and myrrh.

The gold is listed first, because it is the inmost - signifying good, e.g. the good that we do when we love the Lord and the neighbor.

The frankincense is next. It signifies rational truth, which is the set of true ideas that we know, not about external things like cars or cooking, but about what is really good, and what is really true.

These rational truths are built on earlier knowledges that we learn, before we have really made them our own. Those early knowledges about spiritual things - often learned in childhood - are represented by the myrrh.

In a way, these gifts are really a reciprocation. We can't actually give them to the Lord until the Lord has given them to us. We necessarily start out by learning and doing the Lord's law (myrrh). The Lord can then call up those memories to become rational truths (frankincense). Then, over time, and with effort, those truths can be transformed into good (gold). The wise men from the East had gone through this process of learning and becoming vessels that could receive truths and goods. They were able to perceive the Lord's birth, and find him, and bring gifts to him.