Yoshuwa 23

Study

       

1 Kwathi, kwakuba yimihla emininzi, emveni kokuba uYehova ewaphumzile amaSirayeli ezintshabeni zawo zonke ngeenxa zonke, uYoshuwa eseleyindoda enkulu, ekhulile,

2 wawabiza uYoshuwa onke amaSirayeli, amadoda awo amakhulu, neentloko zawo, nabagwebi bawo, nababhali bawo, wathi kubo, Mna ndisendimdala, ndikhulile.

3 Nina nikubonile konke abekwenzile uYehova uThixo wenu kwezo ntlanga zonke ngenxa yenu; ngokuba uYehova uThixo wenu nguye onilweleyo.

4 Khangelani, ndinabele ngamaqashiso nezi ntlanga zisaseleyo, ukuba zibe lilifa lezizwe zenu, zithabathela eYordan, kunye neentlanga zonke endizinqumleyo, zesa kulwandle olukhulu ngasekutshoneni kwelanga.

5 NguYehova uThixo wenu oya kuzigxotha ebusweni benu, azigqogqe phambi kwenu, nilihluthe ilizwe lazo, njengoko wathethayo kuni uYehova uThixo wenu.

6 Yomelelani kunene, ukuze nigcine nenze konke okubhaliweyo encwadini yomyalelo kaMoses, ukuze ningasuki kuwo, nityekele ekunene nasekhohlo;

7 ukuze ningadibani nezi ntlanga ziseleyo, ezi ke zinani, ningalikhankanyi igama loothixo bazo, ningabafungi, ningabakhonzi, ningabanquli.

8 Ize ninamathele kuYehova uThixo wenu, njengoko nikwenzileyo unanamhla.

9 UYehova wazigqogqa ebusweni benu iintlanga ezinkulu, ezinamandla; ke nina akumanga mntu phambi kwenu unanamhla;

10 indoda inye kuni isukele iwaka; ngokuba uYehova uThixo wenu nguye onilwelayo, njengoko wakuthethayo kuni.

11 Zigcineni kunene ngenxa yemiphefumlo yenu, ukuba nimthande uYehova uThixo wenu.

12 Kuba ukuba nithe nabuya, nabuya nanamathela kumaqongqolo ezi ntlanga ziseleyo, ezi ke zinani, nendiselana nazo, nadibana nazo, zadibana nani:

13 yazini kakuhle ukuba uYehova, uThixo wenu, akayi kuphinda azigqogqe ezi ntlanga phambi kwenu. Zoba zizibatha nemigibe kuni, neziniya emacaleni enu, noviko emehlweni enu, nide nicinywe kulo mhlaba ulungileyo, aninikileyo uYehova uThixo wenu.

14 Namhla ndihamba ngendlela yoluntu lonke. Niyazi ngentliziyo yenu yonke, nangomphefumlo wenu wonke, ukuba akuwanga phantsi nalinye ilizwi emazwini onke alungileyo, abewathethile uYehova uThixo wenu ngani; onke enzekile kuni; akuwanga phantsi nalinye ilizwi kuwo.

15 Kothi, njengoko lenzekayo kuni lonke ilizwi elilungileyo, abelithethile uYehova uThixo wenu kuni, enjenjalo ukulenza kuni lonke ilizwi elibi, ade anitshabalalise kulo mhlaba ulungileyo, aninikileyo uYehova uThixo wenu.

16 Ekuwugqitheni umnqophiso kaYehova uThixo wenu, aniwisele wona, naya nakhonza thixo bambi, nabanqula, wovutha umsindo kaYehova kuni, nicinywe kamsinya emhlabeni olungileyo aninikileyo.


Exploring the Meaning of Yoshuwa 23      

Por Rev. Julian Duckworth

Joshua 23: Joshua’s farewell address to all Israel.

Now that the people of Israel are living in the land of Canaan according to the Lord’s promise to them, Joshua, now old, gathers Israel together and offers the people his final words. It is a review of God’s faithfulness to them, His power in their victories, the gift of a good land in which they may live, and finally, a warning: they must not turn away from the Lord and follow the gods of other nations, or the Lord’s anger will follow them.

The spiritual meaning of Joshua’s address is about our experience of the Lord’s activity in our lives, our responsibilities in the work of regeneration, and what happens in us when we drift away from our relationship with the Lord. Every part of Joshua’s speech touches on these subjects, and it is a shining statement for our spiritual well-being. We will look at each part of what Joshua says and their spiritual meanings.

Joshua called for all Israel, and for all of their leaders - their elders, their heads, their judges and their officers. Spiritually, what leads and commands our mind is what we hold as true, which then informs our actions.

Joshua says he is old and advanced in age. Spiritually, this stands for acquiring wisdom during regeneration. Perhaps ‘advanced’, with its range of meanings, is a clue here.

Then Joshua turns to the Lord and the conquest. Joshua reminds the Israelites of what the Lord has given them, and says that the Lord will help them drive out the remaining nations until the whole land is theirs. Spiritually, this is about the ways in which the Lord guides us through regeneration, and how He will be present in our continuing spiritual work.

Joshua then urges Israel to keep the law of Moses and not turn away from it, nor go among other nations who are alongside Israel, nor mention their gods, nor swear by them or serve them or bow down to them. For us, this means following the Lord, and not giving in to the other influences that could lead our lives - for example, greed or ambition. If we do give thought to these other things, they can entrap us. It is enough for us to see them in our mind and quickly refuse their place there.

Joshua then says that because the Lord has been fighting for Israel, no one has been able to stand against them. In verse 10, he says, “One man of you shall chase a thousand: for the Lord your God, he it is that fighteth for you, as he hath promised you.” This means when we acknowledge that the Lord rules our life and empowers us, the influences of hell will be powerless against our resolve.

Joshua then tells Israel that if they do turn to the other nations and their gods, the Lord would no longer drive out these nations, and they would become snares and traps for Israel. This is about the spiritual consequences of going against the Lord. This will inevitably bring on its own dangers, and we can be drawn in without realizing. The Lord can only drive out our spiritual enemies when we turn to Him for guidance.

Finally, Joshua says that not one thing God intended for Israel has failed to happen; so, just as God had given Israel many blessings, He would bring harm on Israel if they grew unfaithful. In our spiritual lives, this is only how things appear. We may feel that God is punishing us at times, but in reality we bring harm on ourselves when we no longer follow the Lord. So, Joshua says, the good land would be taken from them, just as the delight of heavenly life is taken from us if we turn away from the Lord.

    Estudia el significado interno

Traducir: