ဝတ်ပြုရာကျမ်း 12:1

Estudio

            |

1 တဖန်မောရှေအား ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဆင့်ဆိုရမည်မှာ -


La Explicación  

Por Henry MacLagan (Traducido por computadora al español Español)

Verso 1. Hay una revelación del Señor por medio de la percepción de la Verdad Divina.