၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:22

Estudio

     

22 ရှုရိရှင်ဘုရင်ဟာဇေလသည် ယောခတ် လက်ထက်ကာလပတ်လုံး ဣသရေလအမျိုးကို ညှဉ်းဆဲ ၏။


La Explicación  

Por Henry MacLagan

Verse 22. But the corrupted spiritual church continues to be oppressed by falsity from evil, even though it possesses the natural love of knowledge.