၄ ဓမ္မရာဇဝင် 1:18

Estudio

     

18 အာဇခိပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှတို့သည်၊ ဣသရေလ ရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။


La Explicación  

Por Henry MacLagan

Verse 18. But all the states of the corrupted and vastated spiritual man are surely inscribed on his interior memory.