ലേവ്യപുസ്തകം 2:9

Study

            

9 പുരോഹിതന്‍ ഭോജനയാഗത്തിന്റെ നിവേദ്യം എടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്മേല്‍ യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കേണം.


La Explicación  

Por Henry MacLagan

Verse 9. Also the celestial man shall then be able to realize that conjunction, as from himself, with the power of devoting thereby his life to the service of the Lord, and of being receptive of a holy state of joy and peace.