Aus Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

studieren Sie diesen Abschnitt

Gehen Sie zum Abschnitt / 10837  

← Früherer   Nächster →

4299. Omdat ik God van aangezichten tot aangezichten heb gezien en mijn ziel bevrijd is geweest; dat dit betekent dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond, alsof zij uit het Goddelijke waren, staat vast uit de betekenis van ‘God zien’, namelijk de toenadering tot Hem door de innerlijke dingen, namelijk door de goede en ware dingen, vandaar de tegenwoordigheid, zie nr. 4198 en uit de betekenis van de aangezichten, nrs. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066;

en dus het denken en de aandoeningen, want deze beide zijn de innerlijke dingen, omdat zij van de ziel en van het gemoed zijn en zich in het aangezicht openbaren; en uit de betekenis van ‘mijn ziel is bevrijd geweest’ namelijk doorstaan, namelijk de Goddelijke tegenwoordigheid. Dat door al die dingen wordt aangeduid dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond alsof zij uit het Goddelijke waren, kan nergens anders vandaan blijken dan uit de naastgelegen en de verderaf gelegen oorzaken van de verzoekingen; de naastgelegen oorzaken zijn de boze en valse dingen bij de mens, die hem in verzoekingen leiden, dus de boze geesten en genieën die ze ingieten, nr. 4249; toch kan niemand verzocht worden, dat wil zeggen, enige geestelijke verzoeking ondergaan, dan alleen degene die een geweten heeft, want de geestelijke verzoeking is niets anders dan een marteling van het geweten; dus kunnen geen anderen verzocht worden dan zij die in het hemels en geestelijk goede zijn, want dezen hebben een geweten; de overigen hebben het niet en weten zelfs niet eens wat een geweten is; het geweten is de nieuwe wil en het nieuwe verstand uit de Heer; en dus is het de tegenwoordigheid van de Heer bij de mens en deze tegenwoordigheid is des te dichter nabij, hoe meer de mens in de aandoening van het goede of van het ware is; indien de tegenwoordigheid van de Heer dichter nabij is dan de mens naar verhouding in de aandoening van het goede of het ware is, dan komt de mens in verzoeking; de oorzaak hiervan is dat de boze en valse dingen die bij de mens zijn, die getemperd zijn met de goede en ware dingen bij hem, de nadere tegenwoordigheid niet kunnen doorstaan; dit kan vaststaan uit wat in het andere leven bestaat, namelijk dat de boze geesten geenszins enig hemels gezelschap kunnen naderen of zij beginnen angstig en gemarteld te worden; verder dat de boze geesten het niet verdragen dat de engelen hen onderzoeken, want zij worden terstond gemarteld en vallen in onmacht; en eveneens hieruit dat de hel van de hemel is verwijderd, met als oorzaak dat de hel de hemel niet verdraagt, dat wil zeggen, de tegenwoordigheid van de Heer die in de hemel is; vandaar komt het, dat in het Woord van hen gezegd wordt:

‘Dan zullen zij aanvangen te zeggen tot de bergen: Valt op ons en tot de heuvelen; Verbergt ons’, (Lukas 23:30);

en elders:

‘Zij zullen tot de bergen en tot de steenrotsen zeggen: Stort over ons en verbergt ons van het aangezicht van Degene die op de troon zit’, (Openbaring 6:16);

ook verschijnt de nevelachtige en duistere sfeer die uitwasemt van de boze en valse dingen van degenen die in de hel zijn, in de gedaante van een berg of een steenrots, waaronder zij verborgen worden, zie de nrs. 1265, 1267, 1270. Hieruit nu kan men weten dat ‘ik heb God van aangezichten tot aangezichten gezien en mijn ziel is bevrijd geweest’ de zwaarste verzoekingen betekent, alsof die uit het Goddelijke waren. De verzoekingen en de martelingen verschijnen alsof zij uit het Goddelijke waren, omdat ze, zoals gezegd, door de Goddelijke tegenwoordigheid van de Heer ontstaan, toch zijn ze niet vanuit het Goddelijke of uit de Heer, maar uit de boze en valse dingen die bij degene zijn die verzocht of gemarteld wordt; uit de Heer immers gaat niet dan het heilige, goede, ware en barmhartige voort; het is dit heilige, namelijk het goede, het ware en het barmhartige, dat diegenen die in de boze en valse dingen zijn, niet kunnen uithouden, omdat die dingen tegenovergesteld of strijdig zijn; de boze dingen, de valse dingen en de onbarmhartigheid streven aanhoudend daarnaar om die heilige dingen te schenden en voor zoveel als zij ze aanvallen voor zoveel worden zij gemarteld; en wanneer zij aanvallen en vandaar gemarteld worden, dan menen zij dat het het Goddelijke is dat hen martelt; dit is het wat wordt verstaan onder ‘alsof zij uit het Goddelijke waren’. Dat niemand Jehovah van aangezicht tot aangezicht kan zien en leven, was aan de Ouden bekend en van daar ging de erkentenis daarover over op de nakomelingen van Jakob; daarom waren zij zozeer verheugd wanneer zij enig engel hadden gezien en toch leefden; zoals in het Boek Richteren:

‘Gideon zag, dat het een engel van Jehovah was; daarom zei Gideon: Heer Jehovah, daarom omdat ik een engel van Jehovah gezien heb van aangezicht tot aangezicht; en Jehovah zei tot hem: Vrede zij u, vrees niet, omdat gij niet sterven zult’, (Richteren 6:22, 23). In hetzelfde Boek:

‘Manoach zei tot zijn echtgenote: Stervende zullen wij sterven, omdat wij God gezien hebben’, (Richteren 13:22);

en bij Mozes:

‘Jehovah zei tot Mozes:

‘Gij zult Mijn aangezichten niet kunnen zien, omdat de mens Mij niet zal zien en leven’, (Exodus 33:20). Dat van Mozes wordt gezegd dat hij met Jehovah sprak van aangezicht tot aangezicht, (Exodus 33:11) en dat ‘Jehovah hem gekend heeft van aangezicht tot aangezicht’, (Deuteronomium 34:10), is omdat Hij hem verscheen in een menselijke vorm die aangepast was aan zijn opneming en die uiterlijk was, namelijk als een oude man met een baard, die bij hem gezeten was, zoals ik door de engelen hierover ben onderricht; vandaar hadden ook de Joden geen andere voorstelling dan zoals van een zeer oud mens met een lange en sneeuwwitte baard, die meer dan de andere goden wonderen kon doen; niet dat Hij de Allerheiligste was, omdat zij niet wisten wat het heilige was; te minder zouden zij ooit het heilige hebben kunnen zien dat uit Hem voortgaat, omdat zij in een lichamelijke en aardse liefde waren, zonder heilig innerlijke, nrs. 4289, 4293.

Gehen Sie zum Abschnitt / 10837  

← Früherer   Nächster →

   studieren Sie diesen Abschnitt
Aus Swedenborgs Werken

Eingegangene Referenzen:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4307, 4311, 4692, 7568, 8562, 8797, 8924, 8945, 9313, 9320, 10396, 10566

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121, 139, 197, 200, 248


Referenzen aus Swedenborgs unveröffentlichten Werken:

Apocalypse Explained 433


   Swedenborg Forschungsinstrumente

Andere neu-christliche Kommentare

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Aus Swedenborgs Werken

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

studieren Sie diesen Abschnitt

Gehen Sie zum Abschnitt / 325  

← Früherer   Nächster →

(In dieser Version oder Übersetzung existieren keine Texte für diesen Teil; klicken Sie also auf 'Weiter')

Gehen Sie zum Abschnitt / 325  

← Früherer   Nächster →

   studieren Sie diesen Abschnitt
Aus Swedenborgs Werken

Referenzen aus Swedenborgs unveröffentlichten Werken:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   Swedenborg Forschungsinstrumente


Published by Swedenborg Boekhuis.

Die Bibel

 

Lucas 23:30

Dutch Staten Vertaling         

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Früherer    Gesamtes Kapitel    Nächster →

30 Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.

   Studieren Sie die innere Bedeutung

Explanation of Luke 23      

Durch Rev. John Clowes M.A.

Verses 1-5. That the perverted Jewish Church treat the Lord with all contumely, and deliver him to the Gentiles, who are inquisitive about him, and who, from such inquisition, maintain His innocence.

Verses 5-13. But this only increases the violence of accusation in the perverted Church, at the same time that it tends to unite the Gentiles in the bonds of mutual love and charity.

Verses 13-18. Therefore the Gentiles still insist on the Lord's innocence, and that He is exempt from all human judgement

Verses 18-24. But they of the perverted Church are united in preferring their own evils and falsities to that innocence, and notwithstanding the repeated expostulations of the Gentiles, they are urgent to destroy it.

Verses 23-25. Until at length they prevail upon the Gentiles to comply with their wishes, and thus to reject the Lord.

Verse 26. Compelling even the well disposed to be partakers in their wickedness.

Verses 27-32. On which occasion all who are in the affection of good and of truth are brought into trial, especially when they are instructed concerning the future state of the Church, which would be such that it would be better not to receive genuine truths, since those truths would cause torment and torture.

Verses 32-34. The rejection of the Lord is attended also with the rejection of charity and of faith, thus with the dissipation of all the truths of faith.

Verses 35-37. Even to the utmost possible degree of contempt and profanation.

Verse 38. Notwithstanding the testification of the Gentiles, that the Lord was Divine Truth.

Verses 39-43. They too, who are principled in faith separate from charity, join in contempt and profanation on the occasion, whilst they who are principled in charity, acknowledge their own sins, assert the Lord's innocence, and supplicate His mercy.

Verse 43. To these latter therefore the promise is made, that they should enjoy eternal conjunction of life with the Lord.

Verses 44-45. When yet, to those who reject the Lord, nothing is left but what is false and evil, because they had no longer any love, or any faith. (Verse 44 and part of 45).

Verses 45-46. Although the Lord entered into the essential Divine principle through the rending to pieces of all appearances, by which He opened a passage to the Divine principle itself by [or through] His Human principle made Divine. Second part of Verse 45, and all of 46).

Verses 47-49. Exciting thus in the minds of the simple and well-disposed, a full conviction of His innocence.

Verses 50-55. So that they who are principled in celestial good seek regeneration through the reception of His Divine good and truth.

Verses 55-56. And all who are in the affection of truth acknowledge His Divine life in the sensual principle, which is the life proper to the body, and the resurrection of that body.

Swedenborg

Erklärung (en) oder Referenzen von Swedenborgs Werken:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4299, 6849, 8265

Apocalyps Onthuld 339, 880

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 100

Leer Over De Heer 64

Ware Christelijke Religie 782


Referenzen aus Swedenborgs unveröffentlichten Werken:

Apocalypse Explained 411

Anderer Kommentar

  Geschichten:Sprung zu ähnlichen Bibelversen

Hosea 10:8

Bedeutungen biblischer Begriffe

zeggen
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

op
'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. This is why the...

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Videos der Swedenborg-Stiftung

Die hier gezeigten Videos werden mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde der Swedenborg-Stiftung zur Verfügung gestellt. Sie können hier mehr über sie erfahren: swedenborg.com.


The Spiritual Battles of Jesus Christ - Swedenborg and Life

Jesus’ inner struggles are documented in the Bible. Do they contain hidden spiritual messages we can all learn from? In this episode, host Curtis Childs guides us through 18th-century mystic Emanuel Swedenborg’s recorded explorations of the Divine to see if they can help bring the spiritual truths of Jesus’ internal battles to the surface.

Hilfsmittel für Eltern und Lehrer

Die hier aufgelisteten Artikel werden mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde in der General Church oft he New Jerusalem zur Verfügung gestellt. Sie können ihre gesamte Bibliothek durchsuchen, indem Sie dieser Link folgen.


 Carrying the Cross
Coloring Page | Ages 7 - 14

 For Reflection: Points of View on the Lord's Crucifixion
Think about how different people might have felt about the Lord's crucifixion, considering the disciples, the chief priests, and others who may have witnessed or heard about it.
Activity | Ages over 15

 Jesus' Words on the Cross
Jesus made seven statements from the cross. Discover how New Church teachings give insight into Jesus' message.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Remembering Good Friday
Good Friday is called Good Friday because of the good work the Lord accomplished when He broke the power of the evil spirits.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Shem and Japheth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Easter Story
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Trial and Crucifixion
Jesus' trial and crucifixion were His final battles against the forces of hell during His life on earth. In overcoming the forces of hell He opened a new pathway to heaven for our salvation and made His human Divine.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Übersetzen