Aus Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #2498

studieren Sie diesen Abschnitt

  
/ 10837  
  

2498. DE INNERLIJKE ZIN

Dat deze historische vermeldingen, evenals alle andere dingen die tot het Woord behoren, Goddelijke verborgenheden bevatten, kan hieruit blijken, dat Abraham nu opnieuw zei, dat zijn echtgenote zijn zuster was; want iets dergelijks was gebeurd toen hij in Egypte aankwam, want toen zei hij tot Sarah:

‘Zeg, ik bid u, gij zijt mijn zuster’, (Genesis 12:13) en ook niet alleen Abraham, maar eveneens zei Izaäk, toen hij in Gerar kwam, dat zijn echtgenote Rebecca zijn zuster was:

‘De mannen der plaats vroegen hem van zijn echtgenote en hij zei: Zij is mijn zuster’, (Genesis 25:6, 7) in welk hoofdstuk ook meer van dergelijke dingen voorkomen; zodat driemaal dergelijke historische dingen werden vermeld, hetgeen zonder een verborgen reden in de innerlijke zin nooit zou zijn gebeurd.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Die Bibel

 

Genesis 12:13

Lernen

       

13 Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u, en mijn ziel om uwentwil leve.