De vergevingslus

Durch Jared Buss (maschinell übersetzt in Nederlands)
  
heart

Wat betekent het om de Heer om vergeving te vragen?

Vergeeft Hij ons altijd? Vergeeft Hij ons automatisch? Als Hij dat doet, waarom zou je het dan vragen? En wat betekent het eigenlijk om door Hem vergeven te worden?

Laten we eens kijken wat de Bijbel hierover zegt.

Eén ding is dat ons verteld wordt dat we de vergeving van de Heer moeten zoeken. Hier zijn twee voorbeeldpassages:

- "Dan zal de priester het op het altaar verbranden, overeenkomstig de vuuroffers voor de Heer. Zo zal de priester verzoening doen voor de zonde die hij begaan heeft, en die zal hem vergeven worden." (Leviticus 4:35)

- "Bid daarom op deze wijze.... En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren." (Mattheüs 6:9-12)

Ten tweede is het vrij duidelijk dat we moeten vergeven om vergeven te worden:

- "Want als u mensen hun schuld vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u vergeven. Maar als jullie de mensen hun schuld niet vergeven, zal ook jullie Vader jullie schuld niet vergeven." (Mattheüs 6:14, 15)

- "En zijn meester werd toornig en leverde hem over aan de folteraars totdat hij zou betalen wat hem toekwam. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met jullie doen, als ieder van jullie vanuit zijn hart zijn broeder zijn schuld niet vergeeft." (Mattheüs 18:34, 35)

- "Oordeel niet, en gij zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, en je zult niet veroordeeld worden. Vergeef, en u zal vergeven worden." (Lucas 6:37)

Ten derde kunnen we zien dat de Heer bereid is om te vergeven:

- "Want U, Heer, bent goed en bereid te vergeven en overvloedig in barmhartigheid voor allen die U aanroepen." (Psalm 86:5)

- "Daarom zeg ik u: haar zonden, die vele zijn, zijn vergeven, want zij heeft veel liefgehad. Maar wie weinig vergeven is, die heeft weinig lief." (Lucas 7:47)

- "En toen hij begonnen was de rekeningen te vereffenen, werd er een bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was.... Toen werd de meester van die knecht met ontferming bewogen, liet hem vrij en vergaf hem de schuld." (Mattheüs 18:24, 27)

- "En toen zij op Golgotha gekomen waren, kruisigden zij Hem en de misdadigers, de een aan de rechterhand en de ander aan de linker. Toen zei Jezus: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.'" (Lucas 23:33, 34)

Hier zijn enkele leerstellingen van de Nieuwe Kerk die gebaseerd zijn op deze Bijbelpassages.

1. De Heer houdt geen grootboek bij (wat goed nieuws is voor ons allemaal!). Zie dit fragment uit "True Christian Religion" (Ware Christelijke Religie):

"De Heer, die de barmhartigheid zelve is, vergeeft iedereen zijn zonden, en neemt zelfs niet één daarvan iemand kwalijk. Want de Heer zegt: 'Ze weten niet wat ze doen' (maar dat betekent nog niet dat de zonden zijn afgeschaft); want toen Petrus vroeg hoeveel keer hij zijn broeder zijn overtredingen moest vergeven, of wel zeven keer, zei de Heer: 'Niet tot zeven keer, zeg Ik je, maar tot zeventig keer zeven keer,' (Mattheüs 18:21-22). Wat zal de Heer dan niet doen?" (Ware Christelijke Religie 539)

2. Vergeven is een proces. Je kunt het zien als een lus. Er zijn twee fasen: "bereid zijn om te vergeven" en een "komen om vergeven te worden". Dit wordt goed beschreven in de volgende passages uit twee theologische werken van Swedenborg:

"De meerderheid binnen de kerk denkt dat de vergeving van zonden het afvegen en wegwassen ervan inhoudt, zoals het verwijderen van vuil door water, en dat mensen na de vergeving schoon en zuiver rondgaan. Dit idee heerst vooral bij hen die de hele verlossing toeschrijven aan het geloof alleen. Maar laat het duidelijk zijn dat de situatie met de vergeving van zonden heel anders is dan dat. Omdat de Heer genade zelf is, vergeeft Hij iedereen zijn zonden. Maar ze worden pas vergeven als de persoon oprecht berouw toont, afziet van kwaad en daarna een leven van geloof en naastenliefde leidt, tot het einde van zijn leven. Wanneer dit gebeurt, ontvangt de persoon geestelijk leven van de Heer, het zogenaamde nieuwe leven. Als hij dan met dit nieuwe leven naar het kwaad van zijn vorige leven kijkt, zich ervan afkeert en het verafschuwt, zijn zijn kwaden voor het eerst vergeven. Want de persoon wordt nu door de Heer in waarheden en vormen van het goede gehouden en van het kwade afgehouden. Dit laat zien wat de vergeving van zonden is, en dat het niet binnen een uur kan plaatsvinden, noch binnen een jaar." (Arcana Coelestia 9014:3)

"Een andere dwaling van de tijd is te veronderstellen dat wanneer zonden vergeven zijn, ze ook weggedaan zijn.... Wanneer deze stelling echter wordt omgedraaid, wordt het de waarheid, namelijk dat wanneer zonden zijn weggedaan, ze ook zijn vergeven. Want berouw gaat vooraf aan vergeving, en zonder berouw is er geen vergeving.... De Heer vergeeft alle mensen hun zonden. Hij beschuldigt niet en rekent niet toe. Maar toch kan Hij die zonden niet wegnemen, behalve in overeenstemming met de wetten van Zijn Goddelijke voorzienigheid." (Gods Voorzienigheid 280)

3. We hoeven niet te bidden voor vergeving. (Wacht, wat?) Dit is interessant. In het Onze Vader, dat Jezus leerde, bidden we wel om vergeving. Maar lees dit fragment uit "True Christian Religion":

"Er zijn twee verplichtingen die op iemand rusten na zelfonderzoek: gebed en biecht. Het gebed moet zijn dat de Heer genade krijgt, de kracht schenkt om het kwaad waarvan men berouw heeft te weerstaan, en de neiging en genegenheid levert om goed te doen, want zonder Hem kan een mens niets doen (Johannes 15:5)…. Er zijn twee redenen waarom er niet voor de Heer gebeden zou moeten worden om vergeving van zonden. Ten eerste, omdat zonden niet worden uitgewist, maar weggenomen; en dit gebeurt als iemand er vervolgens van afziet en een nieuw leven begint. Want er zijn ontelbare verlangens die als een kluwen om elk kwaad vastzitten; deze kunnen niet in een oogwenk worden weggenomen, maar alleen de een na de ander, naarmate iemand zich laat hervormen en regenereren. De tweede reden is dat de Heer, die de barmhartigheid zelve is, iedereen zijn zonden vergeeft en er niet één tegen iemand gebruikt." (Ware Christelijke Religie 539)

Waar moeten we dan voor bidden? Het punt is vrij subtiel. Wat ik zie in de passage hierboven is dat we niet per se om vergeving hoeven te bidden als onderdeel van het proces van berouw, omdat we tijdens dat proces al hebben gebeden om genade en de kracht om het beter te doen. Dat zijn de dingen waar we echt om vragen als we om vergeving bidden. De Heer vragen om ons te vergeven is handelen naar een schijn. Het is een nuttige oefening, daarom gebiedt de Heer het in de letter van het Woord, maar de diepere waarheid is dat we in Zijn ogen nooit anders dan vergeven zijn geweest, en of we daadwerkelijk vergeven worden ligt aan ons, niet aan Hem.

Samenvattend...

Door God vergeven worden heeft altijd een actie van onze kant met zich meegebracht. In het Oude Testament moesten mensen offers brengen. In het Nieuwe Testament verraste Jezus de mensen door te leren dat ze anderen moesten vergeven -- vele malen. En nu hier, kunnen we zien dat ons eigen (harde) werk van berouw is wat we ook moeten brengen om de lus te sluiten.

Het komt er dus op neer dat er twee niveaus van vergeving door de Heer zijn: het onze en het Zijne. De Heer vergeeft ons altijd. (Wat Hemzelf betreft, zijn we nooit onvergeven.) Maar we worden pas echt vergeven als we ons deel van het proces doen; dat is wat de vergeving door de lus laat stromen.

[Dit artikel is voor gebruik hier aangepast van een november 2023 presentatie door ds. Jared Buss].