Genesis 8

Studieren Sie die innere Bedeutung

Xhosa

← Genesis 7   Genesis 9 →

1 UThixo wamkhumbula uNowa, neento zonke eziphilileyo, nezinto zonke ezizitho zine ezazinaye emkhombeni; uThixo wahambisa umoya ehlabathini, awutha amanzi.

2 Yavingcwa imithombo yamanzi enzonzobila neengcango zezulu, wathintelwa umvumbi wezulu.

3 Abuya amanzi emhlabeni, amana ebuya, awutha amanzi ekupheleni kwemihla elikhulu elinamanci mahlanu.

4 Umkhombe wazimisa ngenyanga yesixhenxe, ngosuku lweshumi elinesixhenxe enyangeni leyo, phezu kweentaba zaseArarati.

5 Amanzi amana ewutha, kwada kwayinyanga yeshumi; ngeyeshumi ke, ngosuku lokuqala enyangeni leyo, zabonakala iincopho zeentaba.

6 Kwathi, ekupheleni kwemihla emashumi mane, wayivula uNowa ifestile yomkhombe abeyenzile;

7 wathuma ihlungulu, laphuma lamana lizulazula, ada atsha amanzi ehlabathini.

8 Wasusa ihobe, ukuze abone ukuba amanzi awuthile na phezu kwehlabathi.

9 Ihobe alifumananga ndawo yakuphumza nentende yethupha lalo, labuyela kuye emkhombeni, ngokuba amanzi abephezu kwehlabathi lonke; wolula isandla sakhe, walithabatha, walingenisa kuye emkhombeni.

10 Walinda eminye imihla esixhenxe, waphinda walisusa ihobe emkhombeni.

11 Leza kuye ihobe ngexesha langokuhlwa; nanko, kukho igqabi lomnquma elisandula ukukhiwa emlonyeni walo; wazi uNowa, ukuba ehlile amanzi ehlabathini.

12 Walinda eminye imihla ekwasixhenxe, walisusa ihobe; aliphindanga libuyele kuye kanjalo.

13 Kwathi, ngomnyaka wamakhulu omathandathu anamnye, ngolokuqala enyangeni yokuqala, amanzi atsha ehlabathini; uNowa walususa uphahla lomkhombe; wakhangela, nango umhlaba womile.

14 Ngenyanga yesibini, ngosuku lwamashumi omabini anesixhenxe enyangeni leyo, woma kwaphela umhlaba.

15 Wathetha uThixo kuNowa, esithi,

16 Phuma emkhombeni, wena nomkakho, noonyana bakho, nabafazi boonyana bakho, ndawonye nawe.

17 Zonke izinto eziphilileyo ezikuwe, kwinyama yonke, ezintakeni, nasezintweni ezizitho zine, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzelayo emhlabeni, phuma nazo, zizalise ihlabathi, ziqhame, zande ehlabathini.

18 Waphuma ke uNowa, noonyana bakhe, nomkakhe, nabafazi boonyana bakhe, ndawonye naye.

19 Zonke izinto eziphilileyo, zonke izinambuzane, neentaka zonke, iinto zonke ezinambuzelayo emhlabeni, ngeentlobo zazo, zaphuma emkhombeni.

20 UNowa wamakhela uYehova isibingelelo, wathabatha kwizinto zonke ezizitho zine ezihlambulukileyo, nakwiintaka zonke ezihlambulukileyo, wanyusa amadini anyukayo esibingelelweni eso.

21 UThixo weva ivumba elithozamisayo, wathi uYehova entliziyweni yakhe, Andisayi kuphinda ndilitshabhise ihlabathi ngenxa yomntu, ngokuba ukuyila kwentliziyo yomntu kubi kwasebutsheni bakhe; andisayi kuphinda ndizibhubhise zonke izinto eziphilileyo, njengoko ndenze ngako.

22 Kuthabathela apha, ngayo yonke imihla yehlabathi, akuyi kuphela ukuhlwayela nokuvuna, ukubanda nobushushu, ihlobo nobusika, imini nobusuku.

← Genesis 7   Genesis 9 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 409


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 37, 470, 482, 586, 737, 755, 813, ...

Apocalypse Revealed 936


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 538, 610, 633, 638, 644

Spiritual Experiences 2348

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 1:22, 6:5, 7:2, 3, 6, 11, 23, 24, 9:10, 11, 15, 12:7, 8, 19:29

Exodus 14:21, 29:18, 25

Leviticus 1:3, 9, 13, 17

1 Samuel 26:19

2 Kings 19:37

Job 12:15

Psalms 58:4, 115:12

Isaiah 44:27, 54:9

Jeremiah 33:25, 50:38, 51:27

Zechariah 10:11

Matthew 7:11

Mark 21, 22

Ephesians 5:2

2 Peter 2:5

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Correspondences of Animals
Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: The Lord's Fruitful Harvest
Activity | Ages 4 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah Builds an Altar
Project | Ages 4 - 10

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah’s Altar
Article | Ages 15 - 17

 Noah Sends a Dove
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Noah Thanks the Lord
Make a rainbow above Noah's altar and draw a picture of what you are thankful for.
Project | Ages 4 - 10

 Now We Begin Again…
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Olive Tree and Branch
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Seedtime and Harvest
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Dove
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The End of the Flood
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Flood Comes to an End
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Flood Comes to an End
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Three Doves
Project | Ages 7 - 14


Übersetzen