Genesis 12

Vietnamese (1934)

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Genesis 11   Genesis 13 →

1 Vả, Ðức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.

2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.

3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.

4 ồi Áp-ram đi, theo như lời Ðức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm.

5 Áp-ram dẫn Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra, để đi đến xứ Ca-na-an; rồi, chúng đều đến xứ Ca-na-an.

6 Áp-ram trải qua xứ nầy, đến cây dẻ bộp của Mô-rê, tại Si-chem. Vả, lúc đó, dân Ca-na-an ở tại xứ.

7 Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! ồi tại đó Áp-ram lập một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã hiện đến cùng người.

8 Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại; phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Ðoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Ðức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài.

9 Kế sau, Áp-ram vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam phương.

10 Bấy giờ, trong xứ bị cơn đói kém; sự đói kém ấy lớn, nên Áp-ram xuống xứ Ê-díp-tô mà kiều ngụ.

11 Khi hầu vào đất Ê-díp-tô, Áp-ram bèn nói cùng Sa-rai, vợ mình, rằng: Nầy, ta biết ngươi là một người đờn bà đẹp.

12 Gặp khi nào dân Ê-díp-tô thấy ngươi, họ sẽ nói rằng: Ấy là vợ hắn đó; họ sẽ giết ta, nhưng để cho ngươi sống.

13 Ta xin hãy xưng ngươi là em gái ta, hầu cho sẽ vì ngươi mà ta được trọng đãi và giữ toàn mạng ta.

14 Áp-ram vừa đến xứ Ê-díp-tô, dân Ê-díp-tô nhìn thấy người đờn bà đó đẹp lắm.

15 Các triều thần của Pha-ra-ôn cùng thấy người và trằm-trồ trước mặt vua; đoạn người đờn bà bị dẫn vào cung Pha-ra-ôn.

16 Vì cớ người, nên Pha-ra-ôn hậu đãi Áp-ram, và Áp-ram được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái.

17 Song vì Sa-rai, vợ Áp-ram, nên Ðức Giê-hô-va hành phạt Pha-ra-ôn cùng nhà người bị tai họa lớn.

18 Pha-ra-ôn bèn đòi Áp-ram hỏi rằng: Ngươi đã làm chi cho ta vậy? Sao không tâu với ta rằng là vợ ngươi?

19 Sao đã nói rằng: người đó là em gái tôi? nên nỗi ta đã lấy nàng làm vợ. Bây giờ, vợ ngươi đây; hãy nhận lấy và đi đi.

20 Ðoạn, Pha-ra-ôn hạ lịnh cho quan quân đưa vợ chồng Áp-ram cùng hết thảy tài vật của người đi.

← Genesis 11   Genesis 13 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 482, 1401, 1402, 1407, 1408, 1409, 1410, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 413, 414


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 440, 796, 921, 1025, 1403, 1461, 1475, ...

Apocalypse Revealed 503


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 340, 654, 750

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Anderer Kommentar

  Geschichten:


  Spirituelle Themen:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 3:13, 4:26, 6:2, 8:20, 11:27, 31, 13:1, 4, 5, 7, 15, 17, 18, 15:7, 18, 16:1, 17:1, 4, 8, 20, 18:1, 18, 20:1, 2, 9, 11, 14, 17, 21:33, 22:18, 24:1, 7, 16, 35, 62, 26:1, 3, 4, ...

Exodus 6:4, 17:15, 23:22, 24:4, 32:10

Numbers 24:9, 26:53

Deuteronomy 1:8, 11:30

Joshua 1:6, 7:2, 8:30, 22:10, 24:3

Judges 2:2, 6:24

Ruth 1:1

1 Samuel 7:17, 25:3

2 Samuel 3:24, 7:9, 11:2, 24:25

1 Kings 1:4, 18:32

2 Chronicles 20:7, 11

Ezra 3:2

Psalms 105:11, 14

Proverbs 29:25

Isaiah 51:2

Jeremiah 3:18

Hosea 6:9

Zechariah 8:13

Acts of the Apostles 7:3, 4, 5

Galatians 3:8, 16

Hebrews 7:6, 11:8

Resources for parents and teachers

Abraham and Lot

Activity | Ages 7 - 14

Abraham and Sarah's Family

The Lord promises Abraham many descendants.

Story | Ages 2 - 8

Abraham Leaves for the Promised Land

Coloring Page | Ages 7 - 14

God’s Covenant with Abram

A lesson for younger children with discussion ideas and a project.

Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

The Call of Abram

A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.

Teaching Support | Ages over 3

The Call of Abram

Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..

Religion Lesson | Ages 4 - 17

The Call of Abram

Worship Talk | Ages 7 - 14

The Call of Abram

Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.

Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

The Lord’s State at Birth

Worship Talk | Ages 7 - 14

The Tower of Babel

Coloring Page | Ages 7 - 14

You Shall Be a Blessing

Worship Talk | Ages 7 - 14


Übersetzen