Phục truyền luật lệ ký 10:7

Study

            

7 Từ đó, dân Y-sơ-ra-ên đi đến Gút-gô-đa, rồi từ Gút-gô-đa đến Dốt-ba-tha, là xứ có nhiều sông rạch.


Kommentar zu diesem Vers  

Durch Alexander Payne

Verse 7. And thus the soul is brought by successive stages to a state in which it is abundantly supplied with wisdom and intelligence from the pure truths of the Word.