Genesis 7

Tamajaq Portions

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Genesis 6   Genesis 8 →

1 Iṇṇa Əməli i Nux: «Əggəz attin kay d aɣaywan-nak fəlas ənayaɣ as kay ɣas a dat-i iṃosan aləs n alɣadil daɣ azzaman-nak.

2 Ədkəl yay əd təntay har əṣṣayat armaten daɣ tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas tədkəla yay əd təntay ɣas daɣ win əṃṃədasnen.

3 Ig̣ədad əntanay da ədkəl daɣ-san yay əd təntay har əṣṣayat armaten fəl ad d-irəg amasa-nnasan fəl aṃadal.

4 Fəlas ɣur əṣṣa aḍan nak ad in-assaglaɣ akonak az z-agin əkkozat təṃərwen n əzəl, iffay ehad-ezal. Ad-əṃəsaɣ fəl tasayt n aṃadal šixəllek kul šin əgeɣ.»

5 Immozal Nux arat kul w'as t-omar Əməli.

6 Nux iga ṣədisat ṭəmad n awatay as d-oṣa əlwabil wa əddənet.

7 Iggaz Nux attin ənta əd maddan-əs əd taɣur-əs əd təḍoden ən maddan-əs fəl ad aḍḍarragan y aṃan win əlwabil.

8 Tawaqqast əd hərwan win wər nəṃṃədas əd win əṃṃədasnen əd g̣ədad da wa illomen aṃadal kul,

9 kul əkkan-du Nux əṃosan əššin əššin yay əd təntay namaggazan dər-əs attin s əmmək w'as t-omar Məššina.

10 Dəffər əṣṣa aḍan, oṣan-du aṃan n əlwabil əddənet.

11 Daɣ awatay wa n ṣədisat ṭəmad ən təməddurt ən Nux, əzəl wa n ṃaraw d əṣṣa ən təllit ta n ṣanatat, ənta ad d-əg̣g̣əzzayan aṃan s aṣṣahat daɣ ṣarrutan n aṃadal, bajaɣjaɣan-du aṃan win jənnawan əntanay da.

12 Iffay akonak fəl aṃadal har iga əkkozat təṃərwen n əzəl iffay ehad-ezal.

13 Əzəl wədi da, ad iggaz Nux attin ənta əd bararan-net Šem, Xam əd Yafet, əd taɣur-əs əd təḍoden šin karadat ən bararan-net.

14 Iggaz-tu tolas əkkulluk n əzzənəf ən tawaqqast d əkkulluk n əzzənəf ən hərwan, d əkkulluk n əzzənəf ən lumət-lumət əllomatnen aṃadal, d əkkulluk n əzzənəf ən g̣ədad əd maggadan kul.

15 Taxlək kul as t-ad-d-əg̣madan əššin mudaran n əzzənəf kul əkkan-du Nux ənamaggazan dər-əs attin,

16 yay əd təntay, daɣ əzzənəf kul as əggəzan attin s əmmək as omar Məššina Nux. Təzzar ihar-in fall-as Əməli attin.

17 Ig'əlwabil əkkozat təṃərwen n əzəl iffay fəl aṃadal. Aṃan əg̣g̣əzzayan əsaddakalan attin.

18 Əttəyan aṃan, əg̣g̣əzzayan wəllen, əbbatan attin, izagaylal fall-assan.

19 Əssəfalan d aṃan har əlsan idɣaɣan kul win zagrotnen fəl tasayt n aṃadal.

20 Əlmazan-tan har tan-okayan əs ṃaraw ɣallan əd ṣəmmos.

21 I tu-təlla təxlək təddarat fəl aṃadal, kul təṃṃut: ig̣ədad, ihərwan, iwəxsan, idəmərdəmaran d aytedan win wašankalnen fəl aṃadal.

22 A wa daɣ izgar iṇfas fəl azzahir n aṃadal kul iṃṃut.

23 Iṃas Əməli a iddaran kul fəl aṃadal ad d-obazan ɣur aytedan har hərwan, lumət-lumət əd g̣ədad, kul ətawaṃasan fəl aṃadal Nux ɣas ad d-iqqiman ənta d a wa fall-as iggazan attin.

24 Igət n aṃan har iga ṭemeday n əzəl əd ṣəmmosat təṃərwen wər ifnez.

← Genesis 6   Genesis 8 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 408

True Christian Religion 279


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 470, 482, 565, 566, 661, 705, 747, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 538, 633, 644, 650

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 5:32, 6:9, 17, 18, 22, 7:5, 9, 16, 8:2, 3, 13, 18, 20

Leviticus 11:11, 47

Job 12:14, 38:37

Psalms 104:6

Proverbs 8:28

Isaiah 24:18

Ezekiel 14:14

Amos 9:6

Matthew 24:38, 39, 25:10

Luke 1:6, 17:27

Hebrews 11:7

1 Peter 3:20

2 Peter 2:5, 3:6

Resources for parents and teachers

Noah Built an Ark

Coloring Page | Ages 7 - 14

Noah (sheet music)

Song | Ages 4 - 14

The First Rainbow

The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.

Story | Ages 2 - 7


Übersetzen