Genesis 25

Tamajaq Portions

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Genesis 24   Genesis 26 →

2 Igraw dər-əs bararan əṃosnen Zimran, Yokšan, Mədan, Midiyan, Išbak əd Šuhax,

3 Yokšan iqqal abba ən Šəba əd Dədan. Əzzurriya ən Dədan iṃos Kəl Aššur, Kəl Lətuš əd Kəl Ləhum.

4 Maddanəs ən Midiyan əṃosan Efa, Efer, Xanok, Abida d Elda. Kul win da əṃosan əzzurriya ən Kətura.

5 Ibrahim oyya y Isxaq a wa ila kul.

6 Iga šihəkkuten i bararan-net win taknaten. Təzzar issəgag-tan, harwa iddar, barar-net Isxaq s akal ən dənnəg.

7 Ibrahim iga teṃeday n awaṭay d əṣṣayat təṃərwen əd ṣəmmos,

8 as t-aba. Daɣ a di dəffər təməddurt zagrət əd tušaray daɣ issiday, ig̣maḍ aytedan, ilkam i marawan-net.

9 Bararan-net Isxaq d Ismaɣil a t-iṇbalan daɣ əɣəɣi wa n Makfela, ihan tawagost n Efron, rures ən Tsoxar aw Xet, dagma ən Mamre.

10 Tawagost ta izzənza Ibrahim ɣur maddanəs ən Xet, itawaṇbal daɣ-as ənta əd tənṭut-net Sarata.

11 Dəffər iba n Ibrahim iga Məššina albaraka daɣ barar-net Isxaq. Iɣsar Isxaq dagma n aṇu ən Laxay-Roy. ƏZZURRIYA n ISMAƔIL

12 Ənta da əzzurriya n Ismaɣil rur-es n Ibrahim, wa igraw əd Hajara wələt Maṣar təṃosat taklit ən Sarata.

13 Əntanay da iṣmawan ən maddanəs n Ismaɣil s əməzuzar ən təhut-nasan: Aɣaffaday-nnet eṣəm-net Nebayot, Kedar, Adəbel, Mibsam,

14 Mišma, Duma, Massa,

15 Hadad, Tema, Yetur, Nafiš, Kedma.

16 Əntanay əddi iṣmawan ən ṃaraw bararan d əššin n Ismaɣil. Akk iyyan iṃos əmənokal ən tawšet, ila šiɣarmaten əd ɣawnatan.

17 Ismaɣil iga ṭemeday n awatay əd karadat təṃərwen d əṣṣa as t-aba, ilkam i marawan-net.

18 Əzzurriya n Ismaɣil iɣsar gər Xabila əd Šur. Šur təddinnag i Maṣar daɣ tarrayt n Aššur. Iwar aganna daɣ əzzurriya wahadan n Ibrahim.

19 Əntada əttarix n Isxaq agg Ibrahim.

20 Isxaq iga əkkozat təṃərwen n awatay as izlaf Raqqiyetu elles ən Bətuhel wa n aw Aram ən Mesofotami, təṃos tamaḍrayt ən Laban.

21 Isxaq oṇsay Əməli fəlas ṭantut-net a təggəgrat. Təzzar təqbal təwaṭray-net, təga taɣurəs Raqqiyetu tadist n eknewan.

22 Ad ətanazmaman bararan daɣ tədist-net, təzzar təṇṇa: «Ənnar əddəlil igraw i awa?» Təgla təṣṣəstan Əməli.

23 Iṇṇ'as Əməli: «ṣanatat təmattiwen a əhanen tadist nam ṣanatat tawšeten əṃosnen bararan win z ammazzaynen da da a kam d əg̣madan. Barar wa issəlkaman ad ixkəm wa dd azzaran.»

24 As təggaz aṃzur itawaṣṣan as eknewan a əhanen tadist-net.

25 Wa dd'azzaran təhut ig̣mad du ijigalgal alam-net s aṇzadan zaggaɣnen a di da fəl as itawagga eṣəm Esaw.

26 Dəffər adi ig̣mad du amaḍray-net as əfus-net iṭtaf erəz n amaqqar-net Esaw adi da fəl as itawagga eṣəm Yaqub. Isxaq iga ṣədisat təṃərwen n awatay as əhuwan.

27 Ədwalan bararan a. Esaw iqqal ənagmar isaḍasan, iṃos awedan n əṣuf. Mišan Yaqub iqqal amaḍan iɣassaran daɣ həktan.

28 Iṣṣof Isxaq Esaw fəlas tara a iga iṣan ən tawaqqast ṃaran Raqqiyetu təṣṣof Yaqub.

29 Əzəl iyyan ad issəŋŋa Yaqub ameṇsay, Esaw ifal d' əṣuf ikn' iḍuz.

30 Iṇṇa Esaw i Yaqub: «Ayy'i əgmaya daɣ-ak ad atša daɣ ameṇsay di zaggaɣan di». Adi da fəl itawagga y Esaw eṣəm Edom.

31 Iṇṇ'as Yaqub: «Kundab' a di təzzənza təla nnak fall-i temsay.»

32 Ijjəwwab Esaw «Nak əmərədda taṃattant as əbuka ma di z aknu təla nin fall-ak temsay?»

33 Təzzar iṇṇ'as: «Əhəd i as wər fall-i təle temsay əmərədda».Ihad as Esaw. Əmmək wa da as din izzənza təla-net temsay fəl Yaqub i Yaqub.

34 Təzzar ikfa Yaqub Esaw taggəlla əd tanzant. Itša išwa, ibdad, igla. Əmmək wa da as wər issəfrar təla-net temsay fəl Yaqub.

← Genesis 24   Genesis 26 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 3230, 3231, 3232, 3233, 3238, 3239, 3244, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 115, 259, 1259, 1358, 1928, 1951, 2643, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 331, 364, 406, 430, 659, 710

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 11:30, 15:15, 16:7, 12, 14, 15, 17:20, 21:3, 5, 22:23, 23:9, 17, 19, 20, 24:35, 36, 67, 25:8, 17, 26:12, 27:3, 11, 29, 36, 37, 43, 28:9, 29:1, 30:22, 32:4, 35:28, 29, 36:1, 3, 8, 19, 38:27, 47:28, ...

Exodus 15:22

Numbers 20:14, 24

Deuteronomy 21:17, 23:8

Joshua 24:4

Judges 6:3, 8:24, 32

1 Samuel 9:9

2 Samuel 8:14

1 Chronicles 1:28, 29, 31, 34, 23:1

2 Chronicles 24:15

Job 2:11, 6:19, 42:17

Psalms 112:2, 120:5

Isaiah 21:13, 16, 60:6, 7

Jeremiah 2:10

Ezekiel 27:15, 20, 21

Hosea 12:4

Obadiah 1:1, 21

Malachi 2

Matthew 2

Luke 7, 3:34

Acts of the Apostles 7:8

Romans 9:10, 12

1 Corinthians 15:32

Hebrews 12:16

Resources for parents and teachers

Birth of Jacob and Esau, Jacob Steals Esau's Blessing

Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.

Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

Jacob and Esau

A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.

Teaching Support | Ages over 3

Jacob and Esau

Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..

Religion Lesson | Ages 4 - 17

Jacob and Esau

Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.

Activity | Ages over 18

Jacob and Esau - Good from Difficult Experiences

Worship Talk | Ages 7 - 14

Jacob and Esau - Level A

Complete lesson with activity choices: act out Esau selling his birthright to Jacob, make a collage showing that the Lord loves everyone, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.

Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

Jacob and Esau - Level B

Complete lesson with activity choices: act out Jacob stealing Esau's blessing, make a pictorial chart showing the differences between Jacob and Esau, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.

Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

Jacob and Esau - Level C

Complete lesson with activity choices: head or heart role play, map activity on the peaks and valleys of Canaan, and a scripted story discussion.

Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

Jacob and Esau - Level D

Complete lesson with activity choices: mask making activity on unmasking our hidden potential, philosopher's chair activity on which is more important--the will or the understanding, and a scripted story discussion.

Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18

An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.

Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

Work for the Ideal

Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.

Activity | Ages over 18


Übersetzen