Genesis 1

Tamajaq Portions

Studieren Sie die innere Bedeutung

Genesis 2 →

2 Aṃadal wər iga təməwit waliyyat, əlsan-tu aṃan əknanen igət, wər t-illa ar šiyyay əwarnen afalla n aṃan win, amaran Iṇfas ən Məššina ənta ollay fəl aṃan win.

3 Iṇṇa Məššina: «Əṇṇur, əməl-t.» Təzzar imal-t əṇṇur.

4 Inay Məššina as əṇṇur iṃos arat olaɣan, təzzar izammazzay Məššina əṇṇur əd šiyyay.

5 Iga Məššina y əṇṇur eṣəm ezal amaran šiyyay ig-asnat eṣəm ehad, ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl w'azzaran.

6 Iṇṇa Məššina: «Iməlet-tu aɣarɣar az z-izəmməzzəyan aṃan.»

7 Təzzar iga-ddu Məššina aɣarɣar izammazzay aṃan win əllanen daw aɣarɣar a əd win əwarnen afalla-nnet. Ig'a wen da.

8 Iga Məššina y aɣarɣar a eṣəm ijənnawan. Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n əššin.

9 Iṇṇa Məššina: «Aṃan win daw jənnawan iddawanet, əggəzan edagg iyyanda fəl ad-d-inəfiləl edag wa iqquran.» Iga a wen da.

10 Iga Məššina y adag wa iqquran eṣəm aṃadal, iga y adag wa daɣ əddewan aṃan eṣəm igərwan. Inay Məššina as araṭ wa olaɣ.

11 Təzzar iṇṇa: «Aṃadal təwəret-tu taddalət təgat daɣ yel ilan aṃasa əd rawan n eškan ətarawnen aratan əlanen aṃasa nasan.» Təzzar ig'a wen da.

12 Issəg̣mad-du aṃadal taddalət təgat daɣ yel ilan aṃasa əkkulluk n iyyan d iri- nnet, əd rawan n eškan ətarawnen aratan əlanen aṃasa-nnasan. Inay Məššina as arat wa olaɣ.

13 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n karad.

14 Iṇṇa Məššina: «Əməlanet-tu əṇṇuran daɣ jənnawan az za-zəmməzzinen ehad d azal, əqqəlanet asannal az z-izləyan šimeren d aḍan d elan.

15 Əqqəlanet tolas əṇṇuran daɣ jənnawan az z-əsəmmələwləwnen aṃadal.» Təzzar iga a wen da.

16 Iga Məššina əṇṇuran win n əššin zawwarnen. Əṇṇur wa ogaran, ənta ṭəfuk, ad-isəmmələwləw ezal, wa ənḍərran, tallit, ad-isəmmələwləw ehad. Iga-ddu eṭran əntanay da.

17 Ig-en daɣ jənnawan fəl ad-səmmələwləwan aṃadal,

18 fəl ad-əzənnəməzləyan ezal d ahad, zəmməzzəyyan əṇṇur əd šiyyay. Inay Məššina as arat wa olaɣ.

19 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n əkkoz.

20 Iṇṇa Məššina: «Wəšənkəlnatet təxəllak əddarnen daɣ aṃan, əggədanet g̣ədad əntanay da daɣ jənnawan fəl afalla n aṃadal.»

21 Ixlak-du Məššina šixəllak əknanen təzzəwwərt əddarnen daɣ aṃan əd mudaran kul win daɣ-san wašankalnen əkkulluk n iyyan d iri-nnet, ixlak-du tolas ig̣ədad kul əkkulluk n iyyan d iri-nnet. Inay Məššina as arat wa olaɣ.

22 Iga fall-assan albaraka-nnet, iṇṇa i mudaran win n aṃan: «Əggəzat šin n ara təfələyləyam, tədkəram aṃan ən gərwan.» Iṇṇa i g̣ədad əntanay da: «Fələyləyat fəl aṃadal.»

23 Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n ṣəmmos.

24 Iṇṇa Məššina: «Issəg̣mədet-du aṃadal šixəllak əddarnen əkkulluk n iyyat d iri-nnet, əṃosnen ihərwan əd lumət-lumət əd wəxsan əkkulluk n iyyan d iri-nnet.» Təzzar iga a wen da.

25 Iga-ddu Məššina iwəxsan əd hərwan əd lumət-lumət ket-nasan akk-iyyan d iri-nnet. Inay as arat wa olaɣ.

26 Iṇṇa Məššina: agatana aggadəm əs šaššela-nnana. Ixkəmet kifitan əd g̣ədad əd hərwan əd wəxsan əd lumət-lumət kul win əllomatnen aṃadal.»

27 Məššina ixlak-du aggadəm əs šaššela-nnet yay əd təntay ket-nasan ixlak-kan-du.

28 Iga fall-assan albaraka-nnet. Iṇṇ-asan: «Əggəzat šin n ara təfələyləyam, təḍkəram aṃadal, təxkəmam-tu, təxkəmam kifitan əd g̣ədad əd mudaran kul win ozalnen fəl aṃadal.»

29 Təzzar iṇṇa Məššina: «Ənəyat əkfeq-qawan yel kul itarawan fəl tasayt n aṃadal d ašək kul itarawan. A-dawan-əqqəlan aratan-nasan isudar.

30 Y əkkulluk n əmudar fəl aṃadal d əkkulluk n əg̣ədid d əkkulluk n a wa illómen aṃadal əhan-tu ṃan, əkfeq-qu yel ad-as-iqqəl isudar.» Ig'a wen da.

31 Təzzar inay Məššina as arat wa iga da, kul ikna əlluɣ. Ig'ahad təga tifawt, ig'əzəl wa n ṣədis.

Genesis 2 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...

Apocalypse Explained 257

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 402


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 246, 300, 476, 478, 480, 670, 709 ...

Apocalypse Revealed 200, 414, 862

Conjugial Love 132, 156

Divine Love and Wisdom 11, 18, 287, 358

Divine Providence 123, 328

Heaven and Hell 137

The Last Judgment 20

True Christian Religion 20, 34, 46, 48, 364, 490


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 229, 294, 401, 513, 526, 527, 555 ...

Canons of the New Church 45

Charity 91

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 25, 28

Spiritual Experiences 1973, 1974, 6110

Marriage 20, 34, 46, 48, 71

Resources for parents and teachers

Animals and Plants in Heaven

Celebrating the Seven Days of Creation

Correspondences of Light

Creation Chain

Creation Diorama

Creation Mobile

Creation Poem with Hand Motions

Creation | Seas to Trees Pop-up

Creation Sequencing Cards

Creation Story (circle book project)

Creation | The First Day - Level A

Creation | The First Day - Level B

Creation | The First Day - Level C

Family Worship: The Story of Creation

God Said What? The Creation Story

Jacob's New Name - Level A

Jacob's New Name - Level B

Jacob's New Name - Level C

Jacob's New Name - Level D

Jacob’s Return

Jacob Wrestles with an Angel

Jacob Wrestles with Man

Memory Verse: Giving Thanks for Creation

Memory Verse: Life Is Eternal

Overview of Creation Reflection of God Levels A, B, C for ages 3-14

Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18

Prophecies of the Advent

Quotes: Giving Thanks for Creation

Stars

Summary of Creation and Thankfulness

Sun and the Fruit of Creation

Thankfulness

Thanking the Lord for Creation

The Creation

The Creation: A General View

The Creation: The Fifth and Sixth Days

The Creation: The First Four Days

The Days of Creation Collage Book or Mural

The Fifth Day of Creation

The Fifth Day of Creation

The First Day of Creation

The First Day of Creation

The Fourth Day of Creation

The Fourth Day of Creation

The Greatest Gift

The Meaning of the Tree of Life

The Purpose of Creation

The Second Day of Creation

The Second Day of Creation

The Seven Days of Creation

The Sixth Day of Creation

The Sixth Day of Creation

The Story of Creation

The Story of Creation: Family Worship Ideas

The Third Day of Creation

The Third Day of Creation

The Universe

The Word Made Flesh

Two Great Lights

Using the Lord’s Creation

Where Did Everything Come From?

Why Are We Here?


Übersetzen