Postanak 36

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Postanak 35   Postanak 37 →

1 A ovo je pleme Isavovo, a on je Edom.

2 Isav se oženi između kćeri hananejskih Adom kćerju Eloma Hetejina, i Olivemom kćerju Ane sina Sevegona Evejina,

3 I Vasematom kćerju Ismailovom, sestrom Naveotovom.

4 I rodi Ada Isavu Elifasa, a Vasemata rodi Raguila.

5 A Olivema rodi Jeusa i Jegloma i Koreja. To su sinovi Isavovi, koji mu se rodiše u zemlji hananskoj.

6 I Isav uze žene svoje i sinove svoje i kćeri svoje i sve domašnje svoje, i stada svoja i svu stoku svoju i sve blago svoje što beše stekao u zemlji hananskoj; pa otide u drugu zemlju daleko od Jakova brata svog.

7 Jer im blago beše vrlo veliko, te ne mogahu živeti zajedno; niti ih zemlja gde behu došljaci mogaše nositi od množine stoke njihove.

8 I Isav živeše na planini Siru Isav je Edom.

9 A ovo je pleme Isava oca Edomcima na planini Siru.

10 Ovo su imena sinova Isavovih: Elifas sin Ade žene Isavove, i Ratuilo sin Vasemate žene Isavove.

11 A Elifasovi sinovi behu: Teman, Omar, Sofar, Gotom i Kenez.

12 A Tamna beše inoča Elifasu sinu Isavovom, i rodi Elifasu Amalika. To su sinovi Ade žene Isavove.

13 A ovo su sinovi Raguilovi: Nahot, Zare, Some i Moze. To behu sinovi Vasemate, žene Isavove.

14 A ovo su sinovi Oliveme kćeri Ane sina Sevegonovog, žene Isavove. Ona rodi Isavu Jeusa i Jegloma i Koreja.

15 Ovo su starešine sinova Isavovih: sinovi Elifasa prvenca Isavovog: starešina Teman, starešina Omar, starešina Sofar, starešina Kenez,

16 Starešina Korej, starešina Gotim, starešina Amalik. To su starešine od Elifasa u zemlji edomskoj. To su sinovi Adini.

17 A sinovi Raguila sina Isavovog: starešina Nahot, starešina Zare, starešina Some, starešina Moze. To su starešine od Raguila u zemlji edomskoj. To su sinovi Vasemate žene Isavove.

18 A sinovi Oliveme žene Isavove: starešina Jeus, starešina Jeglom, starešina Korej: to su starešine od Oliveme kćeri Anine, žene Isavove.

19 To su sinovi Isavovi, i to su starešine njihove; a on je Edom.

20 A ovo su sinovi Sira Horejina, koji živehu u onoj zemlji: Lotan i Soval i Sevegon i Ana,

21 I Dison i Asar i Rison. To su starešine Horejima, sinovi Sirovi u zemlji edomskoj.

22 A sinovi Lotanovi behu Horije i Emam, a sestra Lotanova beše Tamna.

23 A ovo su sinovi Sovalovi: Golam i Manahat i Gevil i Sofar i Omar.

24 A ovo su sinovi Sevegonovi: Aije i Ana. A taj je Ana koji pronađe tople izvore u pustinji pasući magarice Sevegona oca svog.

25 A ovo su deca Anina: Dison i Olivema kći Anina.

26 A ovo su sinovi Disonovi: Amada i Asvan i Itran i Haran.

27 A ovo su sinovi Asarovi: Valam i Zavan i Akan.

28 A ovo su sinovi Risonovi: Uz i Aran.

29 I ovo su starešine Horejima: starešina Lotan, starešina Soval, starešina Sevegon, starešina Ana,

30 Starešina Dison, starešina Asar, starešina Rison. To su starešine Horejima, kako im starešovahu u zemlji Siru.

31 A ovo su carevi koji carovaše u zemlji edomskoj pre nego se zacari car nad sinovima Izrailjevim.

32 Carova u edomskoj Valak sin Veorov, a gradu mu beše ime Denava.

33 A kad umre Valak, zacari se na njegovo mesto Jovav sin Zarin od Vosore.

34 A kad umre Jovav, zacari se na njegovo mesto Asom od zemlje temanovske.

35 A kad umre Asom, zacari se na njegovo mesto Adad sin Varadov, koji iseče Madijane u polju moavskom, a gradu mu beše ime Geten.

36 A kad umre Adad, zacari se na njegovo mesto Samada, iz Masekasa.

37 A kad umre Samada, zacari se na njegovo mesto Saul iz Rovota na reci.

38 A kad umre Saul, zacari se na njegovo mesto Valenon sin Ahovorov.

39 A kad umre Valenon sin Ahovorov, zacari se na njegovo mesto Adar, a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu beše ime Meteveila, koja beše kći Matraide kćeri Mezevove.

40 I ovo su plemena starešinama od Isava po porodicama njihovim, po mestima njihovim, po imenima njihovim: starešina Tamna, starešina Gola, starešina Jeter,

41 Starešina Olivema, starešina Ila, starešina Finon,

42 Starešina Kenez, starešina Teman, starešina Mazar,

43 Starešina Magedilo, starešina Zafoj: to su starešine edomske kako nastavahu u svojoj zemlji. Ovaj Isav bi otac Edomcima.

← Postanak 35   Postanak 37 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 3228, 4639, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 1463, 1675, 4640, 4641, 4642, 8314

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 13:6, 14:6

Genesis 25:13, 30

Postanak 26:34, 32:4, 36:5, 8, 9, 14, 43

Izlazak 15:15

Numbers 20:14

Ponovljeni Zakon 2:5, 12, 22

Isus Navin 24:4

1. Samuelova 14:47

1. Dnevnika 1:35, 38, 43

Jov 2:11

Isaija 63:1

Jeremija 48:24

Amos 1:12

Ovadija 1, 3


Übersetzen