Postanak 22

Studieren Sie die innere Bedeutung

Serbian (Daničić, Karadžić)

← Postanak 21   Postanak 23 →

1 Posle toga htede Bog okušati Avrama, pa mu reče: Avrame! A on odgovori: Evo me.

2 I reče mu Bog: Uzmi sada sina svog, jedinca svog milog, Isaka, pa idi u zemlju Moriju, i spali ga na žrtvu tamo na brdu gde ću ti kazati.

3 I sutradan rano ustavši Avram osamari magarca svog, i uze sa sobom dva momka i Isaka sina svog; i nacepavši drva za žrtvu podiže se i pođe na mesto koje mu kaza Bog.

4 Treći dan podigavši oči svoje Avram ugleda mesto iz daleka.

5 I reče Avram momcima svojim: Ostanite vi ovde s magarcem, a ja i dete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu, vratićemo se k vama.

6 I uzevši Avram drva za žrtvu naprti Isaku sinu svom, a sam uze u svoje ruke ognja i nož; pa otidoše obojica zajedno.

7 Tada reče Isak Avramu ocu svom: Oče! A on reče: Šta je, sine! I reče Isak: Eto ognja i drva, a gde je jagnje za žrtvu?

8 A Avram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iđahu obojica zajedno.

9 A kad dođoše na mesto koje mu Bog kaza, Avram načini onde žrtvenik, i metnu drva na nj, i svezavši Isaka sina svog metnu ga na žrtvenik vrh drva;

10 I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož da zakolje sina svog.

11 Ali anđeo Gospodnji viknu ga s neba, i reče: Avrame! Avrame! A on reče: Evo me.

12 A anđeo reče: Ne diži ruku svoju na dete, i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nisi požalio sina svog, jedinca svog, mene radi.

13 I Avram podigavši oči svoje pogleda; i gle, ovan iza njega zapleo se u česti rogovima; i otišavši Avram uze ovna i spali ga na žrtvu mesto sina svog.

14 I nazva Avram ono mesto Gospod će se postarati. Zato se i danas kaže: Na brdu, gde će se Gospod postarati.

15 I anđeo Gospodnji opet viknu s neba Avrama.

16 I reče: Sobom se zakleh, veli Gospod: kad si tako učinio, i nisi požalio sina svog, jedinca svog,

17 Zaista ću te blagosloviti i seme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvezda na nebu i kao peska na bregu morskom; i naslediće seme tvoje vrata neprijatelja svojih;

18 I blagosloviće se u semenu tvom svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj.

19 Tada se Avram vrati k momcima svojim, te se digoše, i otidoše zajedno u Virsaveju, jer Avram živeše u Virsaveji.

20 Posle toga javiše Avramu govoreći: Gle, i Melha rodi sinove bratu tvom Nahoru:

21 Uza prvenca i Vuza brata mu, i Kamuila, oca Aramovog,

22 I Hazada i Azava i Faldesa i Jeldafa i Vatuila.

23 A Vatuilo rodi Reveku. Osam ih rodi Melha Nahoru bratu Avramovom.

24 I inoča njegova, po imenu Revma, rodi i ona Taveka i Gama i Tohosa i Moha.

← Postanak 21   Postanak 23 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 796, 921, 1025, 2723, 2724, 2766, 2767, ...

Nauk Novog Jerusalima o Veri 50


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 768

Anderer Kommentar

  Geschichten:


  Spirituelle Themen:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 11:27, 29, 12:2, 3, 13:16, 15:1, 5, 21:3, 14, 24:10, 15, 60

Genesis 25:20

Postanak 26:4, 5, 27:29, 28:2, 31:11, 32:13, 37:13, 46:2, 48:16

Izlazak 3:4, 32:13

Ponovljeni Zakon 1:10, 11, 13:18

Isus Navin 3:1

Sudije 2:1

1. Samuelova 3:4

2. Samuelova 17:11

1. Kraljevima 4:20

2. Kraljevima 2:6, 3:27

1. Dnevnika 27:23

2. Dnevnika 3:1

Nehemija 9:23

Isaija 6:8, 45:23, 48:19

Jeremija 4:2, 22:5, 25:20, 23

Osija 2:1

Mihej 7:20

Jevanðelje po Mateju 3:17

Jevanðelje po Luki 1:73

Dela apostolska 3:25, 9:10

Poslanica Rimljanima 4:13

Poslanica Galaæanima 3:8, 16

Poslanica Jevrejima 6:13, 14, 11:12, 17

Jakovljeva Poslanica 2:21

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Isaac
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Abraham’s Sacrifice
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Isaac Almost Loses His Life
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Sacrifices for the Lord
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Sacrifices for the Lord
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Sacrifice of Isaac
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Sacrifice of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10


Übersetzen