Postanak 10

Studieren Sie die innere Bedeutung

Serbian (Daničić, Karadžić)

← Postanak 9   Postanak 11 →

1 A ovo su plemena sinova Nojevih, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi posle potopa.

2 Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.

3 A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rifat i Togarma.

4 A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.

5 Od njih se razdeliše ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svom i po porodicama svojim, u narodima svojim.

6 A sinovi Hamovi: Hus i Mesrain, Fud i Hanan.

7 A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.

8 Hus rodi i Nevroda; a on prvi bi silan na zemlji;

9 Beše dobar lovac pred Gospodom; zato se kaže: Dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod.

10 A početak carstvu njegovom beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru.

11 Iz te zemlje izađe Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah,

12 I Dasem između Ninevije i Halaha; to je grad velik.

13 A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,

14 I Patroseje i Hasmeje, odakle izađoše Filisteji i Gaftoreji.

15 A Hanan rodi Sidona, prvenca svog, i Heta,

16 I Jevuseja i Amoreja i Gergeseja,

17 I Eveja i Arukeja i Aseneja,

18 I Arvadeja i Samareja i Amateja. A posle se rasejaše plemena hananejska.

19 I behu međe hananejske od Sidona idući na Gerar pa do Gaze, i idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa.

20 To su sinovi Hamovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.

21 I Simu rodiše se sinovi, najstarijem bratu Jafetovom, ocu svih sinova Everovih.

22 Sinovi Simovi behu: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram.

23 A sinovi Aramovi: Uz i Ul i Gater i Mas.

24 A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.

25 A Everu se rodiše dva sina: jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja, a bratu njegovom ime Jektan.

26 A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,

27 I Odora i Evila i Deklu,

28 I Evala i Avimaila i Savu,

29 I Ufira i Evilu i Jovava; ti svi behu sinovi Jektanovi.

30 I življahu od Mase, kako se ide na Safir do gora istočnih.

31 To su sinovi Simovi po porodicama svojim i po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim.

32 To su porodice sinova Nojevih po plemenima svojim, u narodima svojim; i od njih se razdeliše narodi po zemlji posle potopa.

← Postanak 9   Postanak 11 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Postanak 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

Brojevi 24:24

Ponovljeni Zakon 2:23, 32:8

Isus Navin 9:7

Sudije 6:4

1. Samuelova 13:18, 26:6

1. Kraljevima 9:28

1. Dnevnika 1:1, 4, 8, 17

2. Dnevnika 14:12

Jestira 10:1

Jov 1:1, 15

Isaija 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremija 46:9, 47:4, 51:27

Jezekilj 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Danilo 1:2, 11:30

Jona 1:2

Naum 1

Zaharija 5:11


Übersetzen