Genesis 2

Greek OT: LXX [A] Accented

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Genesis 1   Genesis 3 →

1 καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν

2 καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν

3 καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι

4 αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς ὅτε ἐγένετο ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν

5 καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι τὴν γῆν

6 πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζεν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς

7 καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν

8 καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν εδεμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν

9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ

10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ εδεμ ποτίζειν τὸν παράδεισον ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς

11 ὄνομα τῷ ἑνὶ φισων οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν ευιλατ ἐκεῖ οὗ ἐστιν τὸ χρυσίον

12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος

13 καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ γηων οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν αἰθιοπίας

14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος τίγρις οὗτος ὁ πορευόμενος κατέναντι ἀσσυρίων ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος οὗτος εὐφράτης

15 καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν

16 καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ αδαμ λέγων ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ

17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν οὐ φάγεσθε ἀπ' αὐτοῦ ᾗ δ' ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ' αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε

18 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ' αὐτόν

19 καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν αδαμ ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ αδαμ ψυχὴν ζῶσαν τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ

20 καὶ ἐκάλεσεν αδαμ ὀνόματα πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ τῷ δὲ αδαμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ

21 καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν αδαμ καὶ ὕπνωσεν καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ' αὐτῆς

22 καὶ ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ αδαμ εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν αδαμ

23 καὶ εἶπεν αδαμ τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου αὕτη κληθήσεται γυνή ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη αὕτη

24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί ὅ τε αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο

← Genesis 1   Genesis 3 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ...

Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 403

True Christian Religion 279


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 54, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ...

Apocalypse Revealed 213, 343, 447

Conjugial Love 32, 112, 132, 135, 156, 193, 194, ...

Divine Love and Wisdom 60, 325, 383

Divine Providence 275

Heaven and Hell 341, 372

Interaction of the Soul and Body 8

True Christian Religion 46, 48, 364, 466, 470, 520, 697


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 110, 130, 183, 419, 518, 555, 569, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 25, 27

De Verbo (The Word) 14

Divine Wisdom 6

An Invitation to the New Church 57

Spiritual Experiences 566, 6110

Marriage 32, 46, 48, 66

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 1:21, 25, 27, 29, 31, 3:3, 5, 7, 19, 22, 23, 10:6, 8, 15:12, 18

Exodus 20:11, 25:7

Numbers 11:7

1 Samuel 26:12

Nehemiah 9:6

Job 33:4

Psalms 103:14, 135:7

Ecclesiastes 4:9

Ezekiel 28:13, 37:5, 6

Daniel 10:4

Joel 2:3

Zechariah 12:1

Matthew 19:4, 5

Mark 10:8

Luke 3:38

Acts of the Apostles 17:25

Romans 5:12

1 Corinthians 6:16, 11:8, 9, 15:21, 45, 47

Ephesians 5:31

1 Timothy 2:13

Hebrews 4:4

Revelation 2:7

Resources for parents and teachers

Adam

Worship Talk | Ages 7 - 14

Adam and Eve Disobey

Coloring Page | Ages 7 - 14

A Wife for Adam

A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.

Teaching Support | Ages over 3

A Wife for Adam

Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..

Religion Lesson | Ages 4 - 17

Chastity

Worship Talk | Ages 7 - 14

Correspondences of Water

Illustration of places in the Word that relate to water.

Coloring Page | Ages 7 - 14

Garden of Eden

Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.

Activity | Ages over 18

Garden of Eden Scene

Project | Ages 4 - 10

God Said What? The Creation Story

Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.

Activity | Ages over 18

Honoring Marriage

Have children make a picture of their parents (or color a picture of a married couple) within a golden ring or circle. Talk with the children about a wedding ring as a symbol of eternity - a circle without end. 

Project | Ages up to 10

Life in the Garden of Eden

A picture of life in the beautiful Garden of Eden.

Story | Ages 3 - 7

Like a Merchant Seeking Pearls

"We have to be able to recognize the pearl of great price when we find it and be willing to forsake all else for its sake. To know the source of happiness is a great thing; to be willing to sacrifice all else in the quest for it is even greater."

Worship Talk | Ages over 18

Obtaining Conjugial Love

Worship Talk | Ages over 18

One Special Person: A Wife for Adam

Worship Talk | Ages 7 - 14

Overview of Creation Reflection of God Levels A, B, C for ages 3-14

Overview of Creation: reflection of God, Levels A, B, C for ages 3-14.

Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

Quotes: Keeping the Sabbath

Teaching Support | Ages over 15

Summary of Creation and Thankfulness

This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.

Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

The Creation: A General View

A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.

Teaching Support | Ages over 3

The Creation: The Seventh Day

A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.

Teaching Support | Ages over 3

The Face and Clothing of Love

Genuine love of marriage is seen in friendship, which is described as the face and clothing of conjugial love. To be a good spouse is to be a genuine friend.

Worship Talk | Ages over 18

The Garden of Eden

Coloring Page | Ages 7 - 14

The Garden of Eden

A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.

Teaching Support | Ages over 3

The Garden of Eden

A lesson for younger children with discussion ideas and a project.

Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

The Garden of Eden Diorama

Make the Garden of Eden with a paper plate and tree of life. Then set up clothespin figures of Adam and Eve in the garden.

Project | Ages up to 10

The Garden of Eden: Paradise

Worship Talk | Ages 7 - 14

The Garden of Eden—Paradise

Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..

Religion Lesson | Ages 4 - 17

The Meaning of the Tree of Life

Worship Talk | Ages over 18

The River in Eden

Coloring Page | Ages 7 - 14

The Seven Days of Creation

An illustrated story of the seven days of creation.

Story | Ages 3 - 7

The Seventh Day of Creation

Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.

Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

The Seventh Day of Creation

A lesson for younger children with discussion ideas and a project.

Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

The Story of Creation: Family Worship Ideas

Detailed notes on the seven days of creation.

Article | Ages over 18

Two Shall Become One

Married couples in heaven sometimes appear as one angel because they feel so close to each other.

Activity | Ages over 15

Where Did Everything Come From?

Grandpa explains to Annika and Peter where everything came from.

Story | Ages 4 - 6

You Shall Not Commit Adultery

This worship talk provides a gentle introduction to the topic of adultery.

Worship Talk | Ages 7 - 14


Übersetzen