1 Mózes 33

Hungarian: Karoli

Studieren Sie die innere Bedeutung

← 1 Mózes 32   1 Mózes 34 →

1 Jákób pedig felemelé szemeit és látá, hogy ímé Ézsaú jõ vala, és négyszáz férfiú õ vele; megosztá azért a gyermekeket Lea mellé, Rákhel mellé, és két szolgálója mellé.

2 És elõreállítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az õ gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátul.

3 Maga pedig elõttök megy vala, és hétszer hajtá meg magát a földig, a míg bátyjához juta.

4 Ézsaú pedig eleibe futamodék és megölelé õt, nyakába borúla, s megcsókolá õt, és sírának.

5 És felemelé szemeit s látá az asszonyokat és a gyermekeket, és monda: Kicsodák ezek teveled? Õ pedig monda: A gyermekek, kikkel Isten megajándékozta a te szolgádat.

6 És közelítének a szolgálók, õk és gyermekeik és meghajták magokat.

7 Elérkezék Lea is az õ gyermekeivel, és meghajták magokat; utoljára érkezék József és Rákhel, és õk is meghajták magokat.

8 És monda [Ézsaú:] Mire való ez az egész sereg, melyet elõltalálék? És felele: Hogy kedvet találjak az én uram szemei elõtt.

9 És monda Ézsaú: Van nekem elég, jó öcsém, legyen tiéd, a mi a tiéd.

10 Monda pedig Jákób: Ne úgy, kérlek, hanem ha kedvet találtam szemeid elõtt, fogadd el ajándékomat az én kezembõl; mert a te orczádat úgy néztem, mintha az Isten orczáját látnám, és te kegyesen fogadál engem.

11 Vedd el kérlek az én ajándékomat, melyet hoztam néked, mivelhogy az Isten kegyelmesen cselekedett én velem, és mindenem van nékem. És unszolá õt, és elvevé.

12 És monda: Induljunk, menjünk el, és én elõtted megyek.

13 Felele néki [Jákób]: Az én uram jól tudja, hogy e gyermekek gyengék, és hogy szoptatós juhokkal és barmokkal vagyok körûl, a melyeket ha csak egy napig zaklatnak is, a nyájak mind elhullanak.

14 Menjen el azért az én uram az õ szolgája elõtt, én is elballagok lassan, a jószág lépése szerint, a mely elõttem van, és a gyermekek lépése szerint, míg eljutok az én uramhoz Széirbe.

15 És monda Ézsaú: Hadd rendeljek melléd néhányat a nép közûl, mely velem van. S ez monda: Minek az? csak kedvet találjak az én uram szemei elõtt.

16 Visszatére tehát Ézsaú még az nap az õ útján Széir felé.

17 Jákób pedig méne Szukkóthba és építe magának házat, barmainak pedig hajlékokat csinála, s azért nevezé a hely nevét Szukkóthnak.

18 Annakutána minden bántás nélkül méne Jákób Mésopotámiából jövet Sekhem városába, mely vala a Kanaán földén, és letelepedék a város elõtt.

19 És megvevé a mezõnek azt a részét, a hol sátorát felvonta vala, Khámornak a Sekhem atyjának fiaitól száz pénzen.

20 És oltárt állíta ott, és nevezé azt [ily névvel:] Isten, Izráel Istene.

← 1 Mózes 32   1 Mózes 34 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 4336, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 1441, 2157, 2868, 2943, 3616, 4337, 4345, ...

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 12:6, 7, 8, 18:2, 23:13, 15, 32:4, 6, 7, 14, 21, 45:14, 46:29, 48:9

Józsué 24:32

Birák 8:5, 9:28

1 Sámuel 20:41, 25:27

1 Királyok 7:46

2 Királyok 5:23

1 Krónika 29:10

Példabeszédek 12:10

János 4:5

Resources for parents and teachers

Jacob and Esau

Article | Ages 15 - 17

Jacob Returns Home - Level A

Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a paper plate mobile of the Lord's face smiling at us, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.

Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

Jacob Returns Home - Level B

Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a diorama of their reunion, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.

Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

Jacob Returns Home - Level C

Complete lesson with activity choices: read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, map activity on Canaan's compass, and a scripted story discussion.

Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

Jacob Returns Home - Level D

Complete lesson with activity choices: create ink blot pictures as the start of a discussion about seeing the face of God in other people, read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, and a scripted story discussion.

Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

Jacob’s Return

Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.

Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18

An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.

Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

The Happy Meeting of Jacob and Esau

Coloring Page | Ages 7 - 14


Übersetzen