1 Mózes 10

Studieren Sie die innere Bedeutung

Hungarian: Karoli

← 1 Mózes 9   1 Mózes 11 →

1 Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.

2 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.

3 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.

4 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.

5 Ezekbõl váltak ki a szigetlakó népek az õ országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.

6 Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.

7 Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.

8 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

9 Ez hatalmas vadász vala az Úr elõtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr elõtt, mint Nimród.

10 Az õ birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.

11 E földrõl ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.

12 És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.

13 Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.

14 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.

15 Kanaán pedig nemzé Czídont, az õ elsõszülöttét, és Khétet.

16 Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.

17 Khivveust, Harkeust, és Szineust.

18 Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.

19 Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh, és Czeboim felé menve Lésáig.

20 Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.

21 Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.

22 Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.

23 Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.

24 Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.

25 Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az õ idejében osztatott el a föld; testvérének pedig neve Joktán.

26 Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.

27 Hadórámot, Úzált és Dikláth.

28 Obált, Abimáélt és Sébát.

29 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.

30 És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.

31 Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.

32 Ezek a Noé fiainak családjai az õ nemzetségeik szerint, az õ népeik között, és ezektõl szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.

← 1 Mózes 9   1 Mózes 11 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 411


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 470, 482, 737, 1020, 1093, 1155, 1156, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 406, 455

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 2:13, 5:32, 9:18, 19, 10:5, 25, 32, 11:2, 8, 9, 10, 15:16, 23:3

4 Mózes 24:24

5 Mózes 2:23, 32:8

Józsué 9:7

Birák 6:4

1 Sámuel 13:18, 26:6

1 Királyok 9:28

1 Krónika 1:1, 4, 8, 17

2 Krónika 14:12

Eszter 10:1

Jób 1:1, 15

Ézsaiás 10:9, 11:11, 21:2, 23:1, 11, 12, 66:19

Jeremiás 46:9, 47:4, 51:27

Ezékiel 27:6, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 38:2, 6

Dániel 1:2, 11:30

Jónás 1:2

Náhum 1

Zakariás 5:11


Übersetzen