Bereshit 23

Studieren Sie die innere Bedeutung

Hebrew: Modern

← Bereshit 22   Bereshit 24 →

1 ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה׃

2 ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה׃

3 ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר׃

4 גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני׃

5 ויענו בני חת את אברהם לאמר לו׃

6 שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך׃

7 ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת׃

8 וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר׃

9 ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר׃

10 ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר׃

11 לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך׃

12 וישתחו אברהם לפני עם הארץ׃

13 וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה׃

14 ויען עפרון את אברהם לאמר לו׃

15 אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר׃

16 וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר׃

17 ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב׃

18 לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו׃

19 ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען׃

20 ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת׃

← Bereshit 22   Bereshit 24 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 2901, 2902, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 1616, 2470, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 659, 750

Anderer Kommentar

  Geschichten:


Hop to Similar Bible Verses

Bereshit 10:15, 13:18, 17:8, 24:67, 25:9, 10, 33:19, 34:24, 35:27, 49:29, 30, 32, 50:1, 13

BaMidbar 20:29

Ruth 4:4, 9

Shmuel A 25:1

Shmuel B 24:24

Dvrei Yamim A 21:22, 24, 29:15

Yeremiyah 32:9, 10

Acts of the Apostles 7:5, 16

Hebrews 11:9, 13


Übersetzen