Bereshit 15

Hebrew OT: BHS (Consonants Only)

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Bereshit 14   Bereshit 16 →

1 אחר הדברים האלה היה דבר־יהוה אל־אברם במחזה לאמר אל־תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד׃

2 ויאמר אברם אדני יהוה מה־תתן־לי ואנכי הולך ערירי ובן־משק ביתי הוא דמשק אליעזר׃

3 ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן־ביתי יורש אתי׃

4 והנה דבר־יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי־אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך׃

5 ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט־נא השמימה וספר הכוכבים אם־תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך׃

6 והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה׃

7 ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את־הארץ הזאת לרשתה׃

8 ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה׃

9 ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל׃

10 ויקח־לו את־כל־אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש־בתרו לקראת רעהו ואת־הצפר לא בתר׃

11 וירד העיט על־הפגרים וישב אתם אברם׃

12 ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על־אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו׃

13 ויאמר לאברם ידע תדע כי־גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃

14 וגם את־הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי־כן יצאו ברכש גדול׃

15 ואתה תבוא אל־אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃

16 ודור רביעי ישובו הנה כי לא־שלם עון האמרי עד־הנה׃

17 ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה׃

18 ביום ההוא כרת יהוה את־אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את־הארץ הזאת מנהר מצרים עד־הנהר הגדל נהר־פרת׃

19 את־הקיני ואת־הקנזי ואת הקדמני׃

20 ואת־החתי ואת־הפרזי ואת־הרפאים׃

21 ואת־האמרי ואת־הכנעני ואת־הגרגשי ואת־היבוסי׃ ס

← Bereshit 14   Bereshit 16 →
Studieren Sie die innere Bedeutung

Haupt Erklärung (en) von Swedenborgs Werke:

Arcana Coelestia 1778, 1779, 1780, 1781, 1782

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 416

Kommentar zu diesem Kapitel:

Geschichten:

Weitere Referenzen von Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 120, 1025, 1444, 1680, 1784, 1785, 1786 ...

Apocalypse Revealed 422, 444, 503, 658, 757

True Christian Religion 755

Zeigen Sie Referenzen von Swedenborgs Nachlaß
Übersetzen
Aktie