Revelation 1

Studieren Sie die innere Bedeutung

Greek New Testament - Nestle 1904         

← Jude 1   Revelation 2 →

1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ, τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάνῃ,

2 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν.

3 Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

4 Ἰωάνης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ Πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ,

6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ.

9 Ἐγὼ Ἰωάνης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.

10 ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος

11 λεγούσης Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίαν καὶ εἰς Λαοδικίαν.

12 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ’ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,

13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν·

14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,

15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,

16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ’ ἐμὲ λέγων Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος

18 καὶ ὁ Ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ Ἅιδου.

19 γράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσίν, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.

← Jude 1   Revelation 2 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Apocalypse Revealed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 352, 716, 1532, 1808, 1843, 1850, 1925, ...

Apocalypse Revealed 92, 108, 248, 269, 321, 468, 474, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 73

Conjugial Love 81, 135, 326

Divine Love and Wisdom 233

Divine Providence 134

Doctrine of the Lord 26, 27, 35, 36, 52

The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 49, 98

True Christian Religion 13, 19, 85, 102, 157, 223, 225, ...


Referenzen aus Swedenborgs unveröffentlichten Werken:

Apocalypse Explained 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...

On the Athanasian Creed 205

Canons of the New Church 5, 12, 31

De Domino 15

De Verbo (The Word) 10, 25

Divine Wisdom 8

An Invitation to the New Church 33, 54

Justification 0

Last Judgment (Posthumous) 33

Marriage 13, 19, 85, 102

Scriptural Confirmations 2, 4, 11, 15, 31, 32

Sprung zu ähnlichen Bibelversen

Genesis 17:1

Exodus 3:14, 19:16, 19

Numbers 24:14

Job 19:25

Psalms 29:4, 50:3, 72:11, 89:28

Isaiah 8:1, 11:4, 44:6, 48:12, 49:2, 55:4, 61:6

Jeremiah 36:2, 4

Ezekiel 1:24, 26, 27, 37:1, 43:2

Daniel 2:28, 7:9, 13, 8:16, 18, 9:2, 10:5, 6, 8, 16

Amos 3:7

Zephaniah 1:14

Zechariah 4:2, 12:14

Bedeutungen biblischer Begriffe

δόξα
We tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the...

Videos der Swedenborg-Stiftung

Die hier gezeigten Videos werden mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde der Swedenborg-Stiftung zur Verfügung gestellt. Sie können hier mehr über sie erfahren: swedenborg.com.


The Difference Between Grace and Mercy

Grace and mercy are mentioned a lot in the Bible and both come from God, but what's the difference? We dig into the spiritual difference between these two divine auras and how we can open ourselves up to them.

Hilfsmittel für Eltern und Lehrer

Die hier aufgelisteten Artikel werden mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde in der General Church oft he New Jerusalem zur Verfügung gestellt. Sie können ihre gesamte Bibliothek durchsuchen, indem Sie dieser Link folgen.


 Alpha and Omega, Beginning and the End
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Alpha and Omega Design
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Getting Strength from the Word
Worship Talk | Ages over 18

 Greeting Cards: For New Church Day
"Let children make special greeting cards to display in their homes or send to loved ones. "
Project | Ages 4 - 17

 John on the Isle of Patmos
Color picture of John praying on the isle of Patmos.
Picture | Ages up to 14

 John on the Isle of Patmos
The Lord opened John’s spiritual eyes so he could see into the spiritual world. John wrote down what he saw in a book called Revelation. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 John on the Isle of Patmos
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 John Receives Revelation
Coloring Page | Ages 7 - 14

 John Sees the Lord Amongst the Golden Lampstands
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 John's Vision
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 John’s Vision (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 John’s Vision (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 John’s Vision (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 John's Vision of the Lord
Color picture of the Lord in the midst of the candlesticks from Revelation 1.
Picture | Ages up to 14

 John’s Vision of the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 John Writing on Patmos
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Memory Verse: Holy Is His Name
Activity | Ages 4 - 14

 Obedience
Worship Talk | Ages over 18

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Alpha and the Omega
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Book of Revelation
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Amidst Seven Lampstands
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Lord in Midst of the Seven Lampstands
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Lord in the Candlesticks
Color picture of John's vision of the Son of Man in the midst of the candlesticks from Revelation 1.
Picture | Ages up to 14

 The Second Coming
While many anticipate the return of Jesus Christ to earth, the New Church teaches the Lord has already made His second coming in the teachings for the New Church.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Übersetzen