Luke 1

Studieren Sie die innere Bedeutung

Greek New Testament - Nestle 1904         

← Mark 16   Luke 2 →

1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,

2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,

3 ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,

4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ.

6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι.

7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν ἡ Ἐλεισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.

8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ,

9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου,

10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.

11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.

12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλεισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην·

14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται.

15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος Ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,

16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν·

17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλεία, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.

18 καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.

19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα·

20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.

21 καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.

22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.

23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλεισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα

25 ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ,

27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.

28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.

30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ·

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ Υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.

34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;

35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ.

36 καὶ ἰδοὺ Ἐλεισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·

37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥῆμα.

38 εἶπεν δὲ Μαριάμ Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα,

40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλεισάβετ.

41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλεισάβετ,

42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.

43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς ἐμέ;

44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.

45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου.

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον,

47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρί μου·

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί·

49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός. καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

51 Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·

52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς,

53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.

54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,

55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.

56 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

57 Τῇ δὲ Ἐλεισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.

58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.

59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.

60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης.

61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.

62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό.

63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες.

64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν Θεόν.

65 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα,

66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.

67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων

68 Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,

69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυεὶδ παιδὸς αὐτοῦ,

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,

71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς,

72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,

73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ

75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν.

76 Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,

79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.

← Mark 16   Luke 2 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung

Explanation of Luke 1      

Durch Rev. John Clowes M.A.

Verses 1-5. That revelation of the eternal Word made flesh is imparted to all who are in the love of truth for its own sake.

Verses 5-26. His representative as to the Word must teach the doctrine of repentance and faith in Him, the origin of which doctrine is described.

Verses 5-7. As being born from celestial good and truth.

Verses 8-18. And announced by the most high, as being instrumental in promoting purification from evils and falsities, and thus preparing mankind for the reception of good and of truth.

Verses 18-24. Nevertheless this doctrine is not admitted without doubt respecting it, the effect of which doubt is manifested in the inability to make confession of the Lord, and to preach faith in Him.

Verses 23-25. Notwithstanding however this doubt, the doctrine of repentance and faith gains confirmation, though as yet it is seen only obscurely.

Verses 26-34. It is at the same time announced from heaven, that Jehovah will come into the world, and that the Humanity, which He will assume, is the Son of god, by virtue of the Divinity from whom it came forth.

Verses 29-34. Which annunciation causes trouble and surprise, until information is given, that to that Humanity will be transferred the All of Divinity, so that in it Divinity and Humanity will be one, and in that one-ness will have rule over all things of heaven and the church.

Verses 34-36. Since the Humanity is born from the Divine Good and Divine Truth, which is Jehovah.

Verses 36-38. And preparation is made for its reception, through the doctrine of repentance and faith, which was to be taught in the church.

Verses 39-46. That on this occasion, the internal affection of good and of truth in the church is conjoined with the external, so that the productions of the latter become vivified, and the latter affection itself is made holy by virtue of it's exaltation of the former.

Verses 47-51. The former affection, at the same time, exalts the Divine Good and Divine Truth above all things, under a devout sense of the Divine mercy, which attends to the lowest concerns of man, and is ever operative in good to those who desire good.

Verses 51-54. And which assumed a Humanity, that through it the hells might be subdued, and a new church might be established, to which divine good might be imparted, and in which, truth separate from good might be rejected.

Verse 55. As had been predicted.

Verses 56-59. That for this purpose the doctrine of repentance and faith in the incarnate god is taught in the church, to the great joy of those who receive it.

Verses 59-64. The quality of which doctrine is described, as being grounded in the Divine love and mercy.

Verses 64-66. So that they, who acknowledge this quality, are enabled to make confession of the Lord, and to preach faith in Him, exciting devout adoration in all who hear them.

Verses 68-73. Because they teach from Divine truth, that Jehovah assumed a Humanity, for the purpose of effecting redemption and salvation, by conjoining Himself with His church.

Verses 73-76. And that His church, being thus purified from evils and falsities, might be reciprocally conjoined with Him, through the reception of His love and wisdom.

Verses 76-80. Therefore the doctrine of repentance and faith in the incarnate god is of Divine origin, being intended to prepare man for the reception of the Divine mercy, through the removal of all opposing principles, and through the communication of the light of Divine truth, by virtue of which the church would be delivered from the falsities of evil.

Verse 80. Which doctrine is more and more confirmed, though for a time it is received by few.

Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

On the Athanasian Creed 46


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 1422, 1457, 1460, 1927, 2242, 2534, 2708, ...

Apocalypse Revealed 56, 173, 206, 281, 289, 294, 306, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 44, 120

Conjugial Love 82

Doctrine of the Lord 19, 29, 30, 34, 39, 40, 42, ...

The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 87

True Christian Religion 81, 82, 88, 92, 93, 98, 111, ...


Referenzen aus Swedenborgs unveröffentlichten Werken:

Apocalypse Explained 80, 97, 118, 183, 204, 236, 253, ...

On the Athanasian Creed 30, 38, 45, 157, 216

Canons of the New Church 17, 37, 39, 40, 43

De Domino 38

Justification 10, 13

Spiritual Experiences 4332

Spiritual Experiences (Interim Diary) 4662

Marriage 81, 82, 88, 92, 93, 98, 111, ...

Scriptural Confirmations 2, 3, 10, 12, 13, 23, 27, ...

Anderer Kommentar

  Geschichten:Sprung zu ähnlichen Bibelversen

Genesis 7:1, 11:30, 15:8, 16:11, 17:1, 7, 12, 17, 19, 24, 22:16, 17, 25:21, 29:31, 30:13, 23

Exodus 15:6, 18:10, 30:1, 7

Leviticus 9:23, 12:3, 26:42, 45

Numbers 6:3

Deuteronomy 10:12, 28:4

Judges 5:24, 6:12, 16, 22, 13:2, 3, 4, 24

Ruth 3:11, 4:14

1 Samuel 1:5, 2:1, 10, 14:10

2 Samuel 7:12, 13, 16, 22:28, 23:5

1 Kings 1:48, 15:3, 5, 18:37

2 Kings 2:15

1 Chronicles 17:12, 24:1, 3, 5, 10

2 Chronicles 2:5

Nehemiah 12:17

Job 1:1, 8, 5:11, 12:19

Psalms 2:7, 16:9, 18:3, 49, 25:6, 35:9, 44:8, 45:7, 51:17, 72:18, 89:11, 98:3, 103:13, 17, 20, 105:8, 42, 107:9, 10, 41, 111:9, 118:27, 119:1, 126:3, 130:8, 132:11, 17

Isaiah 7:14, 9:6, 35:4, 38:22, 41:8, 10, 42:7, 45:17, 49:1, 5, 25, 52:9, 57:15, 59:8, 16, 60:1, 2, 63:7

Jeremiah 23:5, 30:10, 31:11, 34

Ezekiel 16:60, 17:24, 21:31, 34:27

Daniel 2:44, 4:34, 7:14, 8:16, 9:21, 10:12

Hosea 6:2

Obadiah 1:21

Micah 4:7, 7:20

Habakkuk 3:18

Zephaniah 15, 16

Malachi 1

Bedeutungen biblischer Begriffe

χαρά
Feelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice...

Videos der Swedenborg-Stiftung

Die hier gezeigten Videos werden mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde der Swedenborg-Stiftung zur Verfügung gestellt. Sie können hier mehr über sie erfahren: swedenborg.com.


The Difference Between Grace and Mercy

Grace and mercy are mentioned a lot in the Bible and both come from God, but what's the difference? We dig into the spiritual difference between these two divine auras and how we can open ourselves up to them.


How to Understand the Trinity - Swedenborg and Life

“The Trinity is well known to the Christian world, yet in other ways it is unknown.” Swedenborg asserts the Father, Son, and Holy Spirit are one the way our soul, body, and actions are one.

Hilfsmittel für Eltern und Lehrer

Die hier aufgelisteten Artikel werden mit freundlicher Genehmigung unserer Freunde in der General Church oft he New Jerusalem zur Verfügung gestellt. Sie können ihre gesamte Bibliothek durchsuchen, indem Sie dieser Link folgen.


 Angel Appears to Joseph
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel Appears to Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel Appears to Zacharias
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angelic Appearances at the Time of the Advent
A sermon about the angel Gabriel's appearances to different people and how this pictures aspects of the preparation we must do for the Lord's birth in our own lives. 
Worship Talk | Ages over 18

 Angel with Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Angel with Zacharias
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Annunciation
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Birth of the Lord
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Blessings: Good Tidings of Great Joy
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Call His Name Jesus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Christmas Joy and Happiness
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Elizabeth Greets Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 His Name Is John
Coloring Page | Ages 7 - 14

 His Name Will Be Called: The Development of the Lord in Our Lives
Worship Talk | Ages over 18

 Jesus' Childhood
People are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 John the Baptist
Compare the birth of John the Baptist with the birth of Jesus Christ. What do the births of these men mean in our lives?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Mary and Elizabeth
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Mary's Song of Praise
Mary's song of praise, often called the Magnificat, in a color border.
Picture | Ages over 15

 Mary Visits Elizabeth
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Naming John the Baptist
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Our Savior
Article | Ages 15 - 17

 Picture of the Angel Gabriel
Project | Ages up to 10

 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: Good Tidings of Great Joy
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: Prophecies of the Advent
Teaching Support | Ages over 15

 Scroll of Angelic Appearances in Christmas Story
Project | Ages 7 - 14

 The Angel Appearing to Mary
Use oil pastels and watercolors to show the angel Gabriel appearing to Mary.
Project | Ages 7 - 14

 The Angel Appears to Mary
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Angel Appears to Mary
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Angel Appears to Mary Mobile
Make a simple mobile to show the angel Gabriel coming to tell Mary that she would give birth to a Son and should name Him Jesus.
Project | Ages 3 - 8

 The Angel's Promise to Mary
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Annunciation
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Birth of John
Zacharias and Elizabeth were very good people who wanted a child very much. The Lord answered their prayers. John was born to help prepare people to learn from the Lord. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 The Birth of John the Baptist
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Birth of John the Baptist
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Magnificat
Worship Talk | Ages over 18

 The Maidservant of the Lord
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Mother of the Lord
Imagine what it must have been like to suddenly see an angel and be told such great news.
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Name Mary
Article | Ages 15 - 17

 The Savior
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Spread of the Lord's Word
We can be like the shepherds and others who have spread the good news as we learn about the Lord and find ways to tell people. Maybe this Christmas you can share your enjoyment of the story of the Lord’s birth with a friend or neighbor. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 5, for ages 10-11.
Religion Lesson | Ages 10 - 11

 Understanding the Virgin Birth
Article | Ages 15 - 17

 Zacharias and the Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Zacharias’s Dumbness
Article | Ages 15 - 17

 Zacharias Sees Angel
Coloring Page | Ages 7 - 14


Übersetzen