1 βασιλιάδες 19:17

Lernen

       

17 και θελει συμβη, ωστε τον διασωθεντα εκ της ρομφαιας του Αζαηλ, θελει θανατωσει ο Ιηου· και τον διασωθεντα εκ της ρομφαιας του Ιηου, θελει θανατωσει ο Ελισσαιε·


Kommentar zu diesem Vers  

Durch Henry MacLagan

Verse 17. For it must happen, that evils and errors which cannot be seen and overcome by obedience from the affection of knowing, will be Seen and overcome from the affection of interior truths | and that those which cannot be removed by this affection, will be entirely rejected by the power of the Word from a principle of charity.