Genesis 33

Dutch Staten Vertaling

Studieren Sie die innere Bedeutung

← Genesis 32   Genesis 34 →

1 En Jakob hief zijn ogen op en zag; en ziet, Ezau kwam, en vierhonderd mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea, en onder Rachel, en onder de twee dienstmaagden.

2 En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan; en Lea en haar kinderen meer achterwaarts; maar Rachel en Jozef de achterste.

3 En hij ging voorbij hun aangezicht heen, en hij boog zich zeven malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam.

4 Toen liep Ezau hem tegemoet, en nam hem in den arm, en viel hem aan den hals, en kuste hem; en zij weenden.

5 Daarna hief hij zijn ogen op, en zag die vrouwen en die kinderen, en zeide: Wie zijn deze bij u? En hij zeide: De kinderen, die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft.

6 Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder.

7 En Lea trad ook toe, met haar kinderen, en zij bogen zich neder; en daarna trad Jozef toe en Rachel, en zij bogen zich neder.

8 En hij zeide: Voor wien is u al dit heir, dat ik ontmoet heb? En hij zeide: Om genade te vinden in de ogen mijns heren!

9 Maar Ezau zeide: Ik heb veel, mijn broeder! het zij het uwe, wat gij hebt!

10 Toen zeide Jakob: Och neen! indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand; daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt.

11 Neem toch mijn zegen, die u tegemoet gebracht is, dewijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en dewijl ik alles heb; en hij hield bij hem aan, zodat hij het nam.

12 En hij zeide: Laat ons reizen en voorttrekken; en ik zal voor u trekken.

13 Maar hij zeide tot hem: Mijn heer weet, dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb; indien men dezelve maar een dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven.

14 Mijn heer trekke toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht; en ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen, naar den gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar den gang dezer kinderen, totdat ik bij mijn heer te Seir kome.

15 En Ezau zeide: Laat mij toch van dit volk, dat met mij is, u bijstellen. En hij zeide: Waartoe dat? laat mij genade vinden in mijns heren ogen!

16 Alzo keerde Ezau dien dag wederom zijns weegs naar Seir toe.

17 Maar Jakob reisde naar Sukkoth, en bouwde een huis voor zich, en maakte hutten voor zijn vee; daarom noemde hij den naam dier plaats Sukkoth.

18 En Jakob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan-Aram; en hij legerde zich in het gezicht der stad.

19 En hij kocht een deel des velds, waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, den vader van Sichem, voor honderd stukken gelds.

20 En hij richte aldaar een altaar op, en noemde het: De God Israels is God!

← Genesis 32   Genesis 34 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 4336, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 1441, 2157, 2868, 2943, 3616, 4337, 4345, ...

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:6, 7, 8, 18:2, 23:13, 15, 32:4, 6, 7, 14, 21, 45:14, 46:29, 48:9

Jozua 24:32

Judges 8:5, 9:28

I Samuël 20:41, 25:27

I Koningen 7:46

2 Kings 5:23

1 Chronicles 29:10

Proverbs 12:10

Johannes 4:5

Resources for parents and teachers

Jacob and Esau

Article | Ages 15 - 17

Jacob Returns Home - Level A

Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a paper plate mobile of the Lord's face smiling at us, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.

Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

Jacob Returns Home - Level B

Complete lesson with activity choices: act out Jacob and Esau's meeting, make a diorama of their reunion, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.

Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

Jacob Returns Home - Level C

Complete lesson with activity choices: read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, map activity on Canaan's compass, and a scripted story discussion.

Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

Jacob Returns Home - Level D

Complete lesson with activity choices: create ink blot pictures as the start of a discussion about seeing the face of God in other people, read about the appearance of angels and devils and draw cartoons depicting their spiritual qualities, and a scripted story discussion.

Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

Jacob’s Return

Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.

Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18

An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.

Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

The Happy Meeting of Jacob and Esau

Coloring Page | Ages 7 - 14


Übersetzen