Jób 40:22

Lernen

       

22 Zdaž se obrátí k tobě s prosbami, aneb mluviti bude tobě lahodně?