1. Mojžíšova 8

Czech BKR

Studieren Sie die innere Bedeutung

← 1. Mojžíšova 7   1. Mojžíšova 9 →

1 Rozpomenul se pak Bůh na Noé, i všecky živočichy a všecka hovada, kteráž byla s ním v korábu; pročež uvedl Bůh vítr na zemi, i zastavily se vody.

2 A zavříny jsou studnice propasti i průduchové nebeští, a zastaven jest příval s nebe.

3 I navrátily se vody se svrchku země, odcházejíce zase, a opadly vody po stu a padesáti dnech,

4 Tak že odpočinul koráb sedmého měsíce, v sedmnáctý den toho měsíce na horách Ararat.

5 Když pak vody odcházely a opadaly až do desátého měsíce, prvního dne téhož desátého měsíce ukázali se vrchové hor.

6 I stalo se po čtyřidcíti dnech, otevřev Noé okno v korábu, kteréž byl udělal,

7 Vypustil krkavce. Kterýžto vyletuje zase se vracoval, dokudž nevyschly vody na zemi.

8 Potom vypustil holubici od sebe, aby věděl, již-li by opadly vody se svrchku země.

9 Kterážto když nenašla, kde by odpočinula noha její, navrátila se k němu do korábu; nebo vody byly po vší zemi. On pak vztáhna ruku svou, vzal ji, a vnesl k sobě do korábu.

10 A počekal ještě sedm dní jiných, a opět vypustil holubici z korábu.

11 I přiletěla k němu holubice k večerou, a aj, list olivový utržený v ústech jejích. Tedy poznal Noé, že opadly vody se svrchku země.

12 I čekal ještě sedm dní jiných, a opět vypustil holubici, kterážto nevrátila se k němu více.

13 I stalo se šestistého prvního léta, v první den měsíce prvního, že vyschly vody na zemi. I odjal Noé přikrytí korábu a uzřel, ano již oschl svrchek země.

14 Druhého pak měsíce, v dvadcátý sedmý den téhož měsíce oschla země.

15 I mluvil Bůh k Noé, řka:

16 Vyjdi z korábu, ty i žena tvá, a synové tvoji, i ženy synů tvých s tebou.

17 Všecky živočichy, kteříž jsou s tebou ze všelikého těla, tak z ptactva jako z hovad a všelikého zeměplazu, kterýž se hýbe na zemi, vyveď s sebou; ať se v hojnosti rozplozují na zemi, a rostou a množí se na zemi.

18 I vyšel Noé a synové jeho, i žena jeho a ženy synů jeho s ním;

19 Každý živočich, každý zeměplaza všecko ptactvo, všecko, což se hýbe na zemi, po pokoleních svých vyšlo z korábu.

20 Tedy vzdělal Noé oltář Hospodinu, a vzav ze všech hovad čistých i ze všeho ptactva čistého, obětoval zápaly na tom oltáři.

21 I zachutnal Hospodin vůni tu příjemnou, a řekl Hospodin v srdci svém: Nebudu více zlořečiti zemi pro člověka, proto že myšlení srdce lidského zlé jest od mladosti jeho; aniž budu více bíti všeho, což živo jest, jako jsem učinil.

22 Nýbrž dokavadž země trvati bude, setí a žeň, studeno i horko, léto a zima, den také a noc nepřestanou.

← 1. Mojžíšova 7   1. Mojžíšova 9 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Tajemství nebe 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 409


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Tajemství nebe 37, 470, 482, 586, 737, 755, 813, ...

Apocalypse Revealed 936


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 538, 610, 633, 638, 644

Spiritual Experiences 2348

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 1:22, 6:5, 7:2, 3, 6, 11, 23, 24, 9:10, 11, 15, 12:7, 8, 19:29

Exodus 14:21, 29:18, 25

Leviticus 1:3, 9, 13, 17

1. Samuelova 26:19

2. Královská 19:37

Jób 12:15

Žalmy 58:4, 115:12

Izajáš 44:27, 54:9

Jeremiáše 33:25, 50:38, 51:27

Zacharjáš 10:11

Matouš 7:11

Marek 21, 22

Efezkým 5:2

2. list Petrův 2:5

Resources for parents and teachers

Correspondences of Animals

Illustrations of three places where animals are mentioned in the Word. (Quotations are the King James translation.)

Coloring Page | Ages 7 - 14

Memory Verse: The Lord's Fruitful Harvest

Activity | Ages 4 - 14

Noah and the Rainbow

Coloring Page | Ages 7 - 14

Noah Builds an Altar

Project | Ages 4 - 10

Noah Built an Ark

Coloring Page | Ages 7 - 14

Noah’s Altar

Article | Ages 15 - 17

Noah Sends a Dove

Coloring Page | Ages 7 - 14

Noah (sheet music)

Song | Ages 4 - 14

Noah Thanks the Lord

Make a rainbow above Noah's altar and draw a picture of what you are thankful for.

Project | Ages 4 - 10

Now We Begin Again…

Worship Talk | Ages 7 - 14

Olive Tree and Branch

Coloring Page | Ages 7 - 14

Seedtime and Harvest

Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

The Dove

Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

The End of the Flood

A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.

Teaching Support | Ages over 3

The First Rainbow

The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.

Story | Ages 2 - 7

The Flood Comes to an End

Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..

Religion Lesson | Ages 4 - 17

The Flood Comes to an End

Worship Talk | Ages 7 - 14

The Rainbow

Coloring Page | Ages 7 - 14

Three Doves

Project | Ages 7 - 14


Übersetzen