1. Mojžíšova 35

Studieren Sie die innere Bedeutung

Czech BKR

← 1. Mojžíšova 34   1. Mojžíšova 36 →

1 Potom mluvil Bůh k Jákobovi: Vstana, vstup do Bethel, a bydli tam; a udělej tam oltář Bohu silnému, kterýž se ukázal tobě, kdyžs utíkal před Ezau bratrem svým.

2 Tedy řekl Jákob čeládce své, a všechněm, kteříž s ním byli: Odvrzte bohy cizí, kteréž máte mezi sebou, a očisťte se, a změňte roucha svá.

3 A vstanouce, vstupme do Bethel, a udělám tam oltář silnému Bohu, kterýž vyslyšel mne v den ssoužení mého, a byl se mnou na cestě, kterouž jsem šel.

4 Tedy dali Jákobovi všecky bohy cizí, kteréž měli, i náušnice, kteréž byly na uších jejich; i zakopal je Jákob pod tím dubem, kterýž byl u Sichem.

5 I brali se odtud. (A byl strach Boží na městech, kteráž byla vůkol nich, a nehonili synů Jákobových.)

6 Tedy přišel Jákob do Lůz, kteréž jest v zemi Kananejské, (to již slove Bethel,) on i všecken lid, kterýž byl s ním.

7 I vzdělal tu oltář, a nazval to místo Bůh silný Bethel; nebo tu se mu byl zjevil Bůh, když utíkal před bratrem svým.

8 Tehdy umřela Debora, chovačka Rebeky, a pochována jest pod Bethel, pod dubem; i nazval jméno jeho Allon Bachuth.

9 Ukázal se pak opět Bůh Jákobovi, když se navracoval z Pádan Syrské, a požehnal mu.

10 I řekl jemu Bůh: Jméno tvé jest Jákob. Nebude více nazývano jméno tvé toliko Jákob, ale Izrael také bude jméno tvé. Protož nazval jméno jeho Izrael.

11 Řekl ještě Bůh jemu: Já jsem Bůh silný všemohoucí; rostiž a množ se; národ, nýbrž množství národů bude z tebe, i králové z bedr tvých vyjdou.

12 A zemi tu, kterouž jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tobě ji dám; semeni také tvému po tobě dám tu zemi.

13 I vstoupil od něho Bůh z místa, na kterémž mluvil s ním.

14 Jákob pak vyzdvihl znamení pamětné na místě tom, na kterémž mluvil s ním, sloup kamenný; a pokropil ho skropením, a svrchu polil jej olejem.

15 A nazval Jákob jméno místa toho, na kterémž mluvil s ním Bůh, Bethel.

16 I brali se z Bethel, a bylo již nedaleko do Efraty. I porodila Ráchel, a těžkosti trpěla roděci.

17 A když s těžkostí rodila, řekla jí baba: Neboj se, nebo také tohoto syna míti budeš.

18 I stalo se, když k smrti pracovala, (nebo umřela), nazvala jméno jeho Ben Oni; ale otec jeho nazval ho Beniaminem.

19 I umřela Ráchel, a pochována jest na cestě k Efratě, jenž jest Betlém.

20 A postavil Jákob znamení pamětné nad hrobem jejím; toť jest znamení hrobu Ráchel až do dnešního dne.

21 I odebral se odtud Izrael, a rozbil stan svůj za věží Eder.

22 Stalo se pak také, když bydlil Izrael v té krajině, že Ruben šel, a spal s Bálou, ženinou otce svého; o čemž uslyšel Izrael. Bylo pak synů Jákobových dvanácte.

23 Synové pak Líe: Prvorozený Jákobův Ruben, potom Simeon, a Léví, a Juda, a Izachar, a Zabulon.

24 Synové Ráchel: Jozef a Beniamin.

25 A synové Bály, děvky Ráchel: Dan a Neftalím.

26 A synové Zelfy, děvky Líe: Gád a Asser. Tiť jsou synové Jákobovi, kteříž mu zrozeni jsou v Pádan Syrské.

27 Tedy přišel Jákob k Izákovi otci svému do Mamre, do města Arbe, jenž jest Hebron, kdežto bydlil pohostinu Abraham a Izák.

28 A bylo dnů Izákových sto osmdesáte let.

29 I dokonal Izák, a umřel, a připojen jest k lidu svému, stár jsa a plný dnů; i pochovali ho Ezau a Jákob, synové jeho.

← 1. Mojžíšova 34   1. Mojžíšova 36 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Tajemství nebe 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, ...


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Tajemství nebe 921, 1298, 1416, 1453, 1616, 1992, 2435, ...

Apocalypse Revealed 134, 349, 361


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 237, 376, 430, 431, 434, 443, 449, ...

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 3:16, 12:7, 8, 13:18, 17:1, 6, 8, 22, 18:19, 23:19, 24:59, 25:7, 8, 9, 28:10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29:1, 24, 29, 32, 30:6, 11, 18, 24, 31:13, 19, 32:29, 30, 35:1, 7, 15, 18, 24, ...

Exodus 1:4, 2:1, 24, 19:10, 14, 23:27

Leviticus 18:8

Numeri 1:5, 20, 2:3, 7:12, 10:14, 13:4, 26:5, 34:19

Deuteronomium 27:11, 12, 20, 33:6

Jozue 13:13, 15, 24, 14:15, 15:1, 16:1, 18:11, 19:1, 10, 17, 24, 32, 40, 24:14, 23, 25, 26

Soudců 5:14, 15, 17, 18

Rút 1:2, 4:11

1. Samuelova 2:22, 4:20, 7:3, 10:2, 14:15, 16:4

2. Samuelova 13:21, 16:22, 23:14, 15

1. Paralipomenon 2:1, 2, 5:1, 12:25, 27:16

2. Paralipomenon 11:6, 14:13

Izajáš 2:20

Ezechiel 48:30, 31

Ozeáš 12:5

Micheáš 5:1

Matouš 1:2

Skutky apoštolů 7:8

1. list Korintským 5:1, 10:7

2. list Korintským 7:1

Židům 11:9

Zjevení Janovo 7:4, 8

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jacob Meets Rachel - Level D
Complete lesson with activity choices: look closer at what it means to work for Rachel in our lives, explore the connections between religion and marriage, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Return
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob’s Return
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Wives and Sons
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Twelve Sons of Jacob
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6


Übersetzen