1. Mojžíšova 3

Czech BKR

Studieren Sie die innere Bedeutung

← 1. Mojžíšova 2   1. Mojžíšova 4 →

1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?

2 I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;

3 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.

4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!

5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.

6 Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.

7 Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.

8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.

9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?

10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.

11 I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?

12 I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.

13 I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.

14 Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého.

15 Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.

16 Ženě pak řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého bude žádost tvá, a on panovati bude nad tebou.

17 Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého.

18 Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní.

19 V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.

20 Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých.

21 I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.

22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.

23 I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.

24 A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

← 1. Mojžíšova 2   1. Mojžíšova 4 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Tajemství nebe 190, 191, 192, 193, 234, 235, 236, ...

Conjugial Love 353

O Písmu svatém 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 404

Pravé křesťanství 279, 504


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Tajemství nebe 54, 194, 195, 196, 197, 198, 199, ...

Apocalypse Revealed 239, 455, 538, 550, 562, 565, 788, ...

Conjugial Love 132, 135, 156, 413, 444

Božská Prozřetelnost 211, 275, 310, 313

O Pánu 19

O Písmu svatém 97

Nebe a peklo 341

The Last Judgment (Continuation) 61, 62

Pravé křesťanství 48, 260, 380, 470, 498, 508, 606, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 131, 277, 388, 412, 577, 581, 622, ...

O lásce 204

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 25, 26, 29, 31, 33, 37, 38, ...

Spiritual Experiences 1341, 1960, 3315, 5089

Spiritual Experiences (Travel Diary) 4698

Marriage 48, 66

Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 2:7, 8, 9, 17, 25, 4:2, 9, 5:5, 29, 12:18, 35:16

Jozue 7:21

1. Samuelova 15:15, 21

1 Královská 13:18, 19

2. Královská 5:25

1. Paralipomenon 4:9

Jób 5:7, 10:9, 31:33, 40

Žalmy 72:9, 90:3, 103:14

Kazatel 3:20

Izajáš 7:23, 24, 14:14, 26:17, 65:25

Jonáš 1:10

Micheáš 7:17

Matouš 4:3

Jan 5:46, 8:44

Skutky apoštolů 17:26

Římanům 5:12, 7:11, 8:20

1. list Korintským 11:3, 14:34, 15:21

2. list Korintským 11:3

2. list Tesalonickým 3:10

1. list Timoteovi 2:14, 15

Židům 14, 6:8, 9:27

List Jakubův 1:14, 15

1. list Janův 2:16

Zjevení Janovo 7, 12:9, 17, 16:15, 20:2

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Garden of Eden Scene
Project | Ages 4 - 10

 Life in the Garden of Eden
A picture of life in the beautiful Garden of Eden.
Story | Ages 3 - 7

 Prophecies of the Lord’s Coming
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 The Most Ancient Church
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Right to Choose
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Serpent
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Serpent
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Serpent in the Garden
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tree of Life
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Waiting for Christmas Day
Worship Talk | Ages 7 - 14

 We Must Fight Doing What Is Evil
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Why Did the Lord Come on Earth?
A lesson and activities exploring the reasons Jesus came on earth and what He accomplished.
Religion Lesson | Ages over 15


Übersetzen