1. Mojžíšova 15

Studieren Sie die innere Bedeutung

Czech BKR

← 1. Mojžíšova 14   1. Mojžíšova 16 →

1 Když pak ty věci pominuly, stalo se slovo Hospodinovo k Abramovi u vidění, řkoucí: Neboj se, Abrame; já budu pavéza tvá, a odplata tvá velmi veliká.

2 Jemužto řekl Abram: Panovníče Hospodine, což mi dáš, poněvadž já scházím bez dětí, a ten, jemuž zanechám domu svého, bude Damašský Eliezer?

3 Řekl ještě Abram: Aj, mně jsi nedal semene; a aj, schovanec můj bude mým dědicem.

4 A aj, slovo Hospodinovo k němu, řkuci: Nebudeť ten dědicem tvým, ale kterýž vyjde z života tvého, ten dědicem tvým bude.

5 I vyvedl jej ven a řekl: Vzhlédniž nyní k nebi, a sečti hvězdy, budeš-li je však moci sčísti? Řekl mu ještě: Tak bude símě tvé.

6 I uvěřil Hospodinu, a počteno mu to za spravedlnost.

7 (Nebo byl řekl jemu: Já jsem Hospodin, kterýž jsem tě vyvedl z Ur Kaldejských, aťbych dal zemi tuto k dědičnému vládařství.

8 I řekl: Panovníče Hospodine, po čem poznám, že ji dědičně obdržím?

9 I odpověděl jemu: Vezmi mně jalovici tříletou, a kozu tříletou, a skopce tříletého, hrdličku také a holoubátko.

10 Kterýžto vzav ty všecky věci, zroztínal je na poly, a rozložil na dvě straně, jednu polovici proti druhé; ptáků pak nezroztínal.

11 Ptáci pak sedali na ta mrtvá těla, a Abram je sháněl.

12 I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza a tma veliká obklíčila jej).

13 Řekl tedy Bůh Abramovi: To zajisté věz, že pohostinu bude símě tvé v zemi cizí, a v službu je podrobí, a trápiti je budou za čtyři sta let.

14 Však národ, jemuž sloužiti budou, já souditi budu; a potom vyjdou s velikým zbožím.

15 Ty pak půjdeš k otcům svým v pokoji; a pohřben budeš v starosti dobré.

16 A čtvrté pokolení sem se navrátí; nebť ještě není doplněna nepravost Amorejských.

17 I stalo se, když zapadlo slunce, a tma bylo, a aj, ukázala se pec kouřící se, a pochodně ohnivá, kteráž šla mezi díly těmi.

18 V ten den učinil Hospodin smlouvu s Abramem, řka: Semeni tvému dám zemi tuto, od řeky Egyptské až do řeky té veliké, řeky Eufraten:

19 Cinejské, Cenezejské, Cethmonské,

20 A Hetejské, Ferezejské, a Refaimské,

21 Amorejské, i Kananejské také, a Gergezejské a Jebuzejské.

← 1. Mojžíšova 14   1. Mojžíšova 16 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Tajemství nebe 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1785, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 416


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Tajemství nebe 120, 1025, 1444, 1680, 2913, 2959, 4454, ...

Apocalypse Revealed 422, 444, 503, 658, 757

Pravé křesťanství 755


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 279, 397, 401, 526, 539, 540, 569, ...

An Invitation to the New Church 10

Scriptural Confirmations 4, 49

Anderer Kommentar

  Geschichten:Hop to Similar Bible Verses

1. Mojžíšova 2:14, 21, 10:16, 11:28, 31, 12:1, 7, 14:5, 17:2, 16, 22:1, 17, 20, 25:8, 26:24, 32:13, 46:2, 48:21, 50:24

Exodus 1:11, 14, 2:24, 3:8, 17, 21, 22, 12:29, 40, 13:3, 4, 20:18, 23:23, 31, 32:13, 33:2, 34:11, 24

Leviticus 1:17, 26:42, 45

Numeri 13:29, 20:15, 21:31, 32, 33:53

Deuteronomium 1:7, 3:18, 7:1, 9:4, 5, 19:8, 20:17

Jozue 1:4, 3:10, 13:3, 17:15

Soudců 6:17

1. Samuelova 15:6, 26:12

1 Královská 5:1

2. Královská 1:15, 20:8

Nehejháš 9:8

Jób 4:13

Žalmy 3:4, 105:42, 43, 106:31, 115:10

Izajáš 40:10

Jeremiáše 32:22, 33:22, 34:18, 19

Lukáš 1:18

Skutky apoštolů 7:6, 7

Římanům 4:3, 18

Galatským 3:6, 17

1. list Tesalonickým 2:16

Židům 11:7, 12

List Jakubův 2:23

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham, Isaac, and Jacob (Family Tree Rummy)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Does God Know if I'm Going to Heaven?
Lesson and activities exploring true freedom and how the Lord helps us on the path of life.
Religion Lesson | Ages over 15

 God’s Covenant with Abram
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12


Übersetzen