Levitska 24

Lernen

  

1 Jahve reče Mojsiju:

2 "Naredi Izraelcima da ti za svijećnjak donose čistoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo.

3 Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od večeri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom Svjedočanstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima.

4 Neka Aron neprekidno održava svjetlila na čistome svijećnjaku pred Jahvom."

5 "Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest pogača. Neka u svakoj pogači budu dvije desetine efe.

6 Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na čistome stolu što je pred Jahvom.

7 Na svaki red stavi čistoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen - paljena žrtva Jahvi.

8 Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vječnoga Saveza.

9 Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posvećenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba."

10 A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipćanin, iziđe među Izraelce i zametne u taboru svađu s nekim Izraelcem.

11 Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kći Dibrijeva iz plemena Danova. -

12 Stave ga u zatvor dok im se ne očituje volja Jahvina.

13 Onda Jahve reče Mojsiju:

14 "Izvedi psovača iz tabora. Potom svi oni koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje.

15 Poslije toga ćeš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju;

16 tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti.

17 Ako čovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti.

18 Tko usmrti živinče mora ga nadomjestiti: život za život.

19 Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se učini kako je on učinio:

20 lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu.

21 Tko usmrti živinče mora ga nadoknaditi, ali tko ubije čovjeka mora umrijeti.

22 Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš."

23 Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovača izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Učine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio.