Genesis 1

Studieren Sie die innere Bedeutung

Armenian (Eastern): (Genesis, Exodus, Gospels)

Genesis 2 →

1 Ի սկզբանէ Աստուած ստեղծեց երկինքն ու երկիրը:

2 Երկիրն անձեւ ու անկազմ էր, խաւար էր տիրում անհունի վրայ, եւ Աստծու հոգին շրջում էր ջրերի վրայ:

3 Եւ Աստուած ասաց. «Թող լոյս լինի»: Եւ լոյս եղաւ:

4 Աստուած տեսաւ, որ լոյսը լաւ է, եւ Աստուած լոյսը բաժանեց խաւարից:

5 Աստուած լոյսը կոչեց ցերեկ, իսկ խաւարը կոչեց գիշեր: Եւ եղաւ երեկոյ, եւ եղաւ առաւօտ՝ օր առաջին:

6 Աստուած ասաց. «Թող տարածութիւն առաջանայ ջրերի միջեւ, եւ ջրերը թող բաժանուեն ջրերից»: Եւ եղաւ այդպէս:

7 Աստուած ստեղծեց տարածութիւնը, որով Աստուած տարածութեան ներքեւում եղած ջրերը անջրպետեց տարածութեան վրայ եղած ջրերից:

8 Աստուած տարածութիւնը կոչեց երկինք: Աստուած տեսաւ, որ լաւ է: Եւ եղաւ երեկոյ, եւ եղաւ առաւօտ՝ օր երկրորդ:

9 Աստուած ասաց. «Թող երկնքի տակ գտնուող ջրերը հաւաքուեն մի տեղ, եւ երեւայ ցամաքը»: Եւ եղաւ այդպէս. երկնքի տակի ջրերը հաւաքուեցին մի տեղ, ու երեւաց ցամաքը:

10 Աստուած ցամաքը կոչեց երկիր, իսկ հաւաքուած ջրերը կոչեց ծով: Աստուած տեսաւ, որ լաւ է:

11 Աստուած ասաց. «Թող երկիրը իր տեսակի ու իր նմանութեան սերմը պարունակող դալար բոյս եւ իր տեսակի ու իր նմանութեան սերմը պարունակող, իր տեսակի միրգ տուող պտղաբեր ծառ աճեցնի երկրի վրայ»: Եւ եղաւ այդպէս.

12 հողը ամբողջ երկրի վրայ ցանելու սերմը իր մէջ պարունակող դալար բոյս եւ իր տեսակի սերմը իր մէջ պարունակող, միրգ տուող ծառ աճեցրեց: Աստուած տեսաւ, որ լաւ է:

13 Եւ եղաւ երեկոյ, եւ եղաւ առաւօտ՝ օր երրորդ:

14 Աստուած ասաց. «Թող լուսատուներ լինեն երկնքի տարածութեան մէջ, որպէսզի լուսաւորեն երկիրը եւ իրարից բաժանեն ցերեկն ու գիշերը: Դրանք թող լինեն, որպէսզի ցոյց տան տարուայ եղանակները, տօնական օրերն ու տարիները,

15 թող լինեն, ծագեն երկնքի տարածութեան մէջ՝ երկիրը լուսաւորելու համար»: Եւ եղաւ այդպէս:

16 Աստուած ստեղծեց երկու մեծ լուսատուներ. մեծ լուսատուն՝ ցերեկն իշխելու, իսկ փոքր լուսատուն՝ գիշերն իշխելու համար, ինչպէս նաեւ աստղեր:

17 Աստուած դրանք դրեց երկնքի տարածութեան մէջ՝ երկիրը լուսաւորելու համար,

18 ինչպէս նաեւ ցերեկուայ ու գիշերուայ վրայ իշխելու եւ լոյսն ու խաւարը իրարից բաժանելու համար: Աստուած տեսաւ, որ լաւ է:

19 Եւ եղաւ երեկոյ, եւ եղաւ առաւօտ՝ օր չորրորդ:

20 Աստուած ասաց. «Թող ջրերն արտադրեն կենդանութեան շունչ ունեցող զեռուններ, եւ երկրի վրայ ու երկնքի տարածութեան մէջ թող թեւաւոր թռչուններ լինեն»: Եւ եղաւ այդպէս:

21 Աստուած ստեղծեց խոշոր կէտեր, կենդանութեան շունչ ունեցող ամէն տեսակ զեռուններ, որ արտադրեցին ջրերն ըստ տեսակների, եւ ամէն տեսակ թեւաւոր թռչուններ՝ ըստ տեսակների: Աստուած տեսաւ, որ լաւ է:

22 Աստուած օրհնեց դրանց ու ասաց. «Աճեցէ՛ք, բազմացէ՛ք եւ լցրէ՛ք ծովերի ջրերը, իսկ թռչունները թող բազմանան երկրի վրայ»:

23 Եւ եղաւ երեկոյ, եւ եղաւ առաւօտ՝ օր հինգերորդ:

24 Աստուած ասաց. «Թող երկիրն արտադրի չորքոտանի կենդանիներ իրենց տեսակներով, սողուններ եւ գազաններ իրենց տեսակներով»: Եւ եղաւ այդպէս:

25 Աստուած ստեղծեց երկրի գազաններն իրենց տեսակներով, անասուններն իրենց տեսակներով եւ երկրի բոլոր սողուններն իրենց տեսակներով: Աստուած տեսաւ, որ դրանք լաւ են:

26 Աստուած ասաց. «Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով ու նմանութեամբ, նա թող իշխի ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ երկրի անասունների եւ երկրի վրայ սողացող բոլոր սողունների վրայ»:

27 Եւ Աստուած մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, Աստծու պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էգ ստեղծեց նրանց:

28 Աստուած օրհնեց նրանց ու ասաց. «Աճեցէ՛ք, բազմացէ՛ք, լցրէ՛ք երկիրը, տիրեցէ՛ք դրան, իշխեցէ՛ք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների, ողջ երկրի բոլոր անասունների ու երկրի վրայ սողացող բոլոր սողունների վրայ»:

29 Աստուած ասաց. «Ահա ձեզ տուեցի ողջ երկրի վրայ տարածուած սերմանելի բոլոր բոյսերի սերմերը եւ իրենց մէջ պտուղ սերմանելու սերմ պարունակող բոլոր ծառերը: Դրանք թող ձեզ համար սնունդ լինեն,

30 իսկ բոլոր կանաչ խոտերը երկրի բոլոր գազանների, երկնքի բոլոր թռչունների եւ երկրի վրայ սողացող բոլոր սողունների՝ բոլոր կենդանիների համար թող լինեն կեր»: Եւ եղաւ այդպէս:

31 Աստուած տեսաւ, որ այն ամէնը, ինչ ստեղծել էր, շատ լաւ է: Եւ եղաւ երեկոյ, եւ եղաւ առաւօտ՝ օր վեցերորդ:

Genesis 2 →
   Studieren Sie die innere Bedeutung
Swedenborg

Haupterklärung(en) aus den Werken Swedenborgs:

Arcana Coelestia 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

Apocalypse Explained 257

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 402


Weitere Verweise Swedenborgs zu diesem Kapitel:

Arcana Coelestia 246, 300, 476, 478, 480, 670, 709, ...

Apocalypse Revealed 200, 414

Conjugial Love 132, 156

Divine Love and Wisdom 11, 18, 287, 358

Divine Providence 123, 328

Sacred Scripture 14, 103

Heaven and Hell 137

The Last Judgment 20

True Christian Religion 20, 34, 46, 48, 364, 490


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 229, 294, 401, 513, 526, 527, 555, ...

Canons of the New Church 45

Charity 91

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 23, 25, 28

De Verbo (The Word) 14

Spiritual Experiences 1973, 1974, 5605, 6110

Marriage 20, 34, 46, 48, 71

Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:3, 7, 16, 19, 5:1, 2, 6:1, 21, 8:17, 9:1, 2, 3, 6, 11:7

Exodus 20:11

Deuteronomy 4:19, 32:4

2 Kings 19:15

2 Chronicles 2:11

Nehemiah 9:6

Job 12:7, 9, 26:8, 38:8

Psalms 8:4, 7, 19:2, 24:2, 33:6, 7, 9, 74:16, 95:5, 104:6, 14, 19, 25, 115:15, 16, 121:2, 136:5, 7, 9, 148:4, 7

Proverbs 8:29

Ecclesiastes 3:11

Isaiah 40:26, 45:7, 61:11

Jeremiah 4:23, 10:12, 31:35

Jonah 1:9

Zechariah 12:1

Matthew 19:4

Mark 4:28, 10:6

Luke 3:38

Acts of the Apostles 4:24, 17:29

1 Corinthians 11:7, 15:38

2 Corinthians 4:6, 6:14

Colossians 3:10

1 Timothy 4:4

Hebrews 6:8, 11:3

James 3:9

2 Peter 5, 6

Revelation 4:11

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Animals and Plants in Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Celebrating the Seven Days of Creation
Offers a wide array of ideas for play time, art projects, field trips, and more.
Activity | Ages up to 10

 Correspondences of Light
Illustrations of three stories in the Word that talk about light. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Creation Chain
Make a paper chain with the names (or pictures) of the people in your family and other things that the Lord has made. Or make a paper chain that illustrates several things in creation that depend on one another. 
Project | Ages 4 - 14

 Creation Diorama
A great family project to build and display in your home.
Project | Ages 4 - 10

 Creation Mobile
Assemble this lovely mobile to remind you of all the Lord's precious gifts to us.
Project | Ages 4 - 14

 Creation Poem with Hand Motions
A lovely poem about creation with hand motions.
Activity | Ages up to 10

 Creation | Seas to Trees Pop-up
Color cut-and-fold pop-up project showing dry land rising out of the water and then growing a tree illustrating Genesis 1:9-13. Sample activity from Creation: reflection of God, Level C, ages 11-14.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Creation Sequencing Cards
Children can color and cut out these cards, then practice putting them in order from day 1-7.
Activity | Ages 4 - 10

 Creation Story (circle book project)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Creation | The First Day - Level A
Complete lesson with activity choices: light and darkness game and song, separate light and darkness collage, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from Creation: reflection of God, Level A, ages 3-6.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 Creation | The First Day - Level B
Complete lesson with activity choices: light and darkness experiment with accompanying video, let there be light folding paper project, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from Creation: reflection of God, Level B, ages 7-10.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Creation | The First Day - Level C
Complete lesson with activity choices: living in the dark--group blindfold games, video and discussion on the bible, creation and a can of peaches, scripted story discussion, and an illustrated quotation card. Sample Lesson from Creation: reflection of God, Level C.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Family Worship: The Story of Creation
Ideas for reading and discussing the story of creation in Genesis 1. Includes suggestions for extending the experience such as going for a nature walk.
Religion Lesson | Ages 3 - 15

 God Said What? The Creation Story
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Giving Thanks for Creation
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Life Is Eternal
Activity | Ages 4 - 14

 Overview of Creation Reflection of God Levels A, B, C for ages 3-14
Overview of Creation: reflection of God, Levels A, B, C for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Quotes: Giving Thanks for Creation
Teaching Support | Ages over 15

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Summary of Creation and Thankfulness
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Sun and the Fruit of Creation
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Thankfulness
A Thanksgiving "wreath" to color and display.
Project | Ages 4 - 14

 Thanking the Lord for Creation
How can your words and actions show the Lord that you appreciate His creation?
Activity | Ages over 15

 The Creation
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Creation: A General View
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The Fifth and Sixth Days
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The First Four Days
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Days of Creation Collage Book or Mural
Ideas from an art teacher for making a creation book or mural.
Project | Ages 4 - 10

 The Fifth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Fifth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The First Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The First Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Fourth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Fourth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Greatest Gift
Article | Ages 15 - 17

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The Purpose of Creation
Birth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Second Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Second Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Seven Days of Creation
An illustrated story of the seven days of creation.
Story | Ages 3 - 7

 The Sixth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Sixth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Story of Creation
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Story of Creation: Family Worship Ideas
Detailed notes on the seven days of creation.
Article | Ages over 18

 The Third Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Universe
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Word Made Flesh
Like Genesis, the Gospel of John begins with creation. While Genesis describes the creation of natural light, John describes a second creation into spiritual light.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Two Great Lights
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Using the Lord’s Creation
Worship Talk | Ages over 18

 Where Did Everything Come From?
Grandpa explains to Annika and Peter where everything came from.
Story | Ages 4 - 6

 Why Are We Here?
Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.
Religion Lesson | Ages over 15


Übersetzen