Ze Swedenborgových děl

 

Apocalyps Onthuld # 154

Prostudujte si tuto pasáž

  
/ 962  
  

154. DERDE HOOFDSTUK

1. En aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf: deze dingen zegt Hij Die heeft de zeven geesten Gods en de zeven sterren: Ik ken uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood.

2. Zijt wakende en bevestig de overige dingen die gaan sterven; Ik heb immers uw werken niet vol gevonden voor God.

3. Gedenk dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt en neme in acht en kom tot inkeer, zo zal Ik komen over u evenals een dief en gij zult niet weten op wat ure Ik zal komen over u.

4. Gij hebt weinige namen ook in Sardis, welke hun bekleedselen niet hebben bevlekt en zij zullen met Mij wandelen in witte, omdat zij het waardig zijn.

5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte bekleedselen; en Ik zal zijn naam niet uitdelgen uit het boek des levens; en Ik zal zijn naam belijden vóór Mijn Vader en vóór Zijn engelen.

6. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt.

7. En aan de engel van de Kerk van Filadelfia schrijf: deze dingen zegt de Heilige Ware, Die de sleutel Davids heeft, Die opent en niemand sluit en Die Sluit en niemand opent.

8. Ik ken uw werken; zie, Ik heb vóór u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, omdat gij kleine macht hebt en Mijn woord hebt in acht genomen en Mijn naam niet hebt verloochend.

9. Zie, Ik zal er geven vanuit de synagoge des satans, die zeggen van zichzelf dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken dat die zullen komen en aanbidden aan uw voeten en weten dat Ik u bemind heb.

10. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid hebt bewaard, zo zal Ik ook u bewaren van de ure der verzoeking die over het algehele wereldrond zal komen, om te onderzoeken die op de aarde wonen.

11. Zie, Ik kom snellijk; behoud hetgeen gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

12. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel Mijns Gods en hij zal niet meer naar buiten uitgaan; en Ik zal op hem schrijven de naam Mijns Gods en de naam van de stad Mijns Gods, van het Nieuwe Jeruzalem, welke neerdaalt vanuit de hemel uit Mijn God en Mijn nieuwe naam.

13. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt.

14. En aan de engel van de Kerk der Laodicenzen schrijf: deze dingen zegt de Amen, de trouwe en ware Getuige, de Aanvang van het werken Gods.

15. Ik ken uw werken, dat gij noch koud zijt, noch warm; och, of gij koud waart, of warm.

16. Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch koud noch warm, zal het geschieden dat Ik u zal uitbraken vanuit Mijn mond.

17. Dat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet dat gij zijt deerniswekkend en ellendig en arm en blind en naakt.

18. Ik raad u, van Mij te kopen goud dat met vuur beproefd is, opdat gij rijk moogt worden en witte bekleedselen, opdat gij bekleed moogt worden, opdat niet de schaamte van uw naaktheid verschijne en zalf uw ogen met oogzalf, opdat gij moogt zien.

19. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; handel dan met ijver en komt tot inkeer.

20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem gehoord en de binnendeur geopend zal hebben, Ik zal tot hem binnentreden en avondmalen met hem en hij met Mij.

21. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik heb overwonnen en ben gezeten met de Vader in Zijn troon.

22. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt.

DE GEESTELIJKE ZIN

De inhoud van het gehele hoofdstuk: er wordt gehandeld over diegenen in de christelijke wereld die in een dode eredienst zijn, die zonder naastenliefde en geloof is; die worden beschreven met de Kerk in Sardis, nrs. 154-171.

Over hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn; die worden beschreven met de Kerk in Filadelfia, nrs. 172-197.

Over degenen die beurtelings geloven vanuit zich en dan weer vanuit het Woord en zo de heilige dingen ontwijden; die worden beschreven met de Kerk in Laodicea, nrs. 193-223.

Ook deze en eerstgenoemden worden geroepen tot de Nieuwe Kerk van de Heer.

De inhoud van de afzonderlijke verzen:

Aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf, betekent tot hen en over hen, die in een dode eredienst zijn of in een eredienst die is zonder de goede dingen die van de naastenliefde zijn en zonder de ware dingen die van het geloof zijn; deze dingen zegt Hij die heeft de zeven geesten Gods en de zeven sterren, betekent de Heer, uit Wie alle waarheden zijn en alle erkentenissen van het goede en het ware.

Ik ken uw werken, betekent dat de Heer alle innerlijke en uiterlijke dingen van hen tegelijk ziet; dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood, betekent dat het aan henzelf toeschijnt en door henzelf en door anderen wordt geloofd dat zij geestelijk levend zijn, terwijl zij toch geestelijk dood zijn; Zijt wakende, betekent laten zij in de ware dingen en in het leven volgens die zijn; bevestig de overige dingen die gaan sterven, betekent opdat die dingen die van hun eredienst zijn, het leven ontvangen; Ik heb immers uw werken niet vol gevonden vóór God, betekent dat de innerlijke dingen van hun eredienst niet verbonden zijn met de Heer; Gedenk dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt, betekent laten zij bedenken dat elke eredienst in de aanvang natuurlijk is en daarna door de ware dingen geestelijk wordt, behalve meer dingen; en neme in acht en kom tot inkeer, betekent laten zij op die dingen letten en hun dode eredienst levend maken; indien gij dan niet gewaakt zult hebben, betekent hier wat het eerder betekent; zo zal Ik komen over u zoals een dief en gij zult niet weten op wat ure Ik zal komen over u, betekent dat die dingen die van de eredienst zijn, worden weggenomen en dat men niet zal weten wanneer en hoe dit zal geschieden; gij hebt weinige namen ook in Sardis, betekent dat er onder hen ook zijn die in hun eredienst het leven hebben; die hun bekleedselen niet bevlekt hebben, betekent die in de ware dingen zijn en niet door de boze dingen van het leven en de valse dingen daaruit de eredienst hebben bezoedeld; en zij zullen met Mij wandelen in witte, omdat zij het waardig zijn, betekent dat zij zullen leven met de Heer, omdat zij in de ware dingen zijn uit Hem; die overwint, die zal bekleed worden met witte bekleedselen, betekent dat hij die hervormd wordt, geestelijk wordt; en Ik zal zijn naam niet uitdelgen uit het boek des levens, betekent dat hij gezaligd zal worden; en Ik zal zijn naam belijden vóór Mijn Vader en vóór Zijn engelen, betekent dat diegenen opgenomen zullen worden, die in het Goddelijk Goede en in de Goddelijke Ware dingen uit de Heer zijn; Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent.

En aan de engel van de Kerk in Filadelfia schrijf, betekent tot hen en over hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn; deze dingen zegt de Heilige Ware; Die de sleutel Davids heeft, en Die opent en niemand sluit en Die sluit en niemand opent, betekent Wie alleen de Almacht is om te zaligen.

Ik ken uw werken, betekent hier wat het eerder betekent; zie, Ik heb vóór u een geopende deur gegeven, betekent dat voor hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn, de hemel geopend is; en niemand kan die sluiten, betekent dat de hel niet de overhand op hen heeft; omdat gij kleine macht hebt, betekent omdat zij weten dat zij niets vermogen vanuit zichzelf; en Mijn woord hebt in acht genomen, betekent omdat zij leven volgens de geboden van de Heer in Zijn Woord; en Mijn naam niet hebt verloochend, betekent dat zij in de eredienst van de Heer zijn; en Ik zal er geven vanuit de synagoge van de satan, betekent degenen die in de valse dingen ten aanzien van de leer zijn; die zeggen van zichzelf dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen, betekent die zeggen dat bij hen de Kerk is en evenwel is zij het niet; zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden aan uw voeten, betekent dat velen die in de valse dingen ten aanzien van de leer zijn, de ware dingen van de Nieuwe Kerk zullen opnemen; en weten dat Ik u bemind heb, betekent dat zij zullen zien dat zij geliefd en opgenomen worden in de hemel door de Heer; omdat gij het woord van Mijn lijdzaamheid hebt bewaard, betekent omdat zij gestreden hebben tegen de boze dingen; zo zal Ik ook u bewaren van de ure der verzoeking, die over het algehele wereldrond zal komen, om te onderzoeken die op de aarde wonen, betekent dat zij beschermd en bewaard moeten worden ten dage van het Laatste Oordeel; Zie, Ik kom snellijk, betekent de komst van de Heer; behoudt hetgeen gij hebt, betekent laten zij intussen in hun ware en goede dingen blijven; opdat niemand uw kroon neme, betekent opdat de wijsheid niet zal vergaan, waar vanuit de eeuwige gelukzaligheid is; die overwint, betekent degenen die in de ware dingen vanuit het goede standhouden; Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God, betekent dat de ware dingen vanuit het goede uit de Heer, bij hen bij wie zij zijn, de Kerk ondersteunen; en hij zal niet meer naar buiten uitgaan, betekent dat zij daar zullen blijven tot in het eeuwige; en Ik zal op hem schrijven de naam van Mijn God, betekent dat aan hun harten het Goddelijk Ware ingeschreven zal zijn; en de naam van de stad van Mijn God, van het Nieuwe Jeruzalem, betekent dat aan de harten de leer van de Nieuwe Kerk ingeschreven zal zijn; welke nederdaalt vanuit de hemel uit Mijn God, betekent welke zal zijn vanuit het Goddelijk Ware uit de Heer zodanig als het in de hemel is; en Mijn nieuwe naam, betekent de eredienst van de Heer alleen, met nieuwe dingen die er in de vorige Kerk niet zijn geweest; die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent.

En aan de engel van de Kerk der Laodicenzen schrijf, betekent tot hen en over hen in de Kerk, die beurtelings geloven vanuit zich en dan weer vanuit het Woord en zo de heilige dingen ontwijden; deze dingen zegt de Amen, de getrouwe en ware Getuige, betekent de Heer ten aanzien van het Woord, namelijk het Goddelijk Ware uit Hem; de Aanvang van het werken van God betekent het Woord; Ik ken uw werken, betekent hier wat het eerder betekent; dat gij noch koud zijt noch warm, betekent dat degenen die zodanig zijn, nu eens ontkennen dat het Woord Goddelijk en Heilig is en het dan weer erkennen; och, of gij koud waart of warm betekent dat het beter is dat zij òf vanuit het hart de heilige dingen van het Woord en van de Kerk ontkennen, òf vanuit het hart die erkennen; zo dan, omdat gij lauw zijt en niet koud noch warm, zal het geschieden dat Ik u zal uitbraken vanuit Mijn mond, betekent de ontwijding en de afscheiding weg van de Heer; Dat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, betekent dat zij geloven de erkentenissen van het goede en het ware, welke van de hemel en van de Kerk zijn, in alle overvloed te bezitten; en heb aan geen ding gebrek, betekent dat zij het niet nodig hebben in meerdere mate wijs te zijn; en gij weet niet dat gij zijt jammerlijk, betekent dat alle dingen die zij daarover weten, niet in het minst samenhangen; en ellendig en arm, betekent dat zij zonder ware en goede dingen zijn; en blind en naakt betekent dat zij zonder verstand van het ware en wil van het goede zijn; Ik raad u, van Mij te kopen goud dat met vuur beproefd is, opdat gij rijk moogt worden, betekent de aanmaning om zich uit de Heer door het Woord het goede van de liefde te verwerven, opdat zij wijs worden; en witte bekleedselen, opdat gij moogt bekleed worden, betekent opdat zij zich de echte ware dingen van de wijsheid verwerven; opdat niet de schaamte van uw naaktheid verschijne, betekent opdat niet het goede van de hemelse liefde ontwijd en verechtbreukt zal worden; en zalf uw ogen met oogzalf, opdat gij zien moogt, betekent opdat het verstand geheeld zal worden; zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik, betekent dat het, omdat zij dan worden geliefd, niet anders kan dan dat zij in verzoekingen worden gebracht; handel dan met ijver en kom tot inkeer, betekent laat dit geschieden vanuit de aandoening van het ware; Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, betekent dat de Heer voor eenieder aanwezig is in het Woord en daar erop aandringt dat Hij moet worden opgenomen en leert hoe; indien iemand Mijn stem gehoord en de deur geopend zal hebben, betekent wie het Woord gelooft en daarnaar leeft; Ik zal tot hem binnentreden en avondmalen met hem en hij met Mij, betekent dat de Heer Zich met hen verbindt; die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, betekent dat er voor hen de verbinding van de Heer in de hemel zal zijn; zoals Ik heb overwonnen en ben gezeten met de Vader in Zijn troon, betekent zoals Hijzelf en de Vader één zijn en de hemel zijn; die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent.

DE ONTVOUWING

En aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf, betekent tot hen en over hen, die in een dode eredienst zijn of in een eredienst die is zonder de goede dingen die van de naastenliefde zijn en zonder de ware dingen die van het geloof zijn.

Dat zij die in deze eredienst zijn, worden verstaan onder de Kerk in Sardis, blijkt uit de dingen die aan haar zijn geschreven, verstaan in de geestelijke zin.

Onder de dode eredienst wordt de eredienst-alleen verstaan, die daarin bestaat dat zij de tempels geregeld bezoeken, de predikingen aanhoren, aan het Heilig Avondmaal deelnemen, het Woord en boeken van vroomheid lezen, spreken over God, over de hemel en de hel, over het leven na de dood, vooral over vroomheid, ’s morgen en ‘s avonds bidden, maar toch niet de ware dingen van het geloof verlangen te weten, noch de goede dingen van de naastenliefde willen doen, omdat zij geloven dat zij het heil hebben door de eredienst-alleen; terwijl toch de eredienst zonder de ware dingen en zonder het leven daarnaar, slechts een uiterlijk teken van naastenliefde en geloof is, waarbinnen boze en valse dingen van elk geslacht kunnen schuilen, indien de naastenliefde en het geloof niet daarin gelegen zijn; want van deze is de echte eredienst; anders is de eredienst zoals een huid of de schil van een of andere vrucht, waarbinnen een verrot en wormstekig vlees schuilt, die de vrucht dood.

Dat een zodanige eredienst heden ten dage in de Kerk heerst, is bekend.

  
/ 962  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalyps Onthuld # 154

Prostudujte si tuto pasáž

  
/ 962  
  

154. DERDE HOOFDSTUK

1. En aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf: deze dingen zegt Hij Die heeft de zeven geesten Gods en de zeven sterren: Ik ken uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood.

2. Zijt wakende en bevestig de overige dingen die gaan sterven; Ik heb immers uw werken niet vol gevonden voor God.

3. Gedenk dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt en neme in acht en kom tot inkeer, zo zal Ik komen over u evenals een dief en gij zult niet weten op wat ure Ik zal komen over u.

4. Gij hebt weinige namen ook in Sardis, welke hun bekleedselen niet hebben bevlekt en zij zullen met Mij wandelen in witte, omdat zij het waardig zijn.

5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte bekleedselen; en Ik zal zijn naam niet uitdelgen uit het boek des levens; en Ik zal zijn naam belijden vóór Mijn Vader en vóór Zijn engelen.

6. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt.

7. En aan de engel van de Kerk van Filadelfia schrijf: deze dingen zegt de Heilige Ware, Die de sleutel Davids heeft, Die opent en niemand sluit en Die Sluit en niemand opent.

8. Ik ken uw werken; zie, Ik heb vóór u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, omdat gij kleine macht hebt en Mijn woord hebt in acht genomen en Mijn naam niet hebt verloochend.

9. Zie, Ik zal er geven vanuit de synagoge des satans, die zeggen van zichzelf dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken dat die zullen komen en aanbidden aan uw voeten en weten dat Ik u bemind heb.

10. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid hebt bewaard, zo zal Ik ook u bewaren van de ure der verzoeking die over het algehele wereldrond zal komen, om te onderzoeken die op de aarde wonen.

11. Zie, Ik kom snellijk; behoud hetgeen gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

12. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel Mijns Gods en hij zal niet meer naar buiten uitgaan; en Ik zal op hem schrijven de naam Mijns Gods en de naam van de stad Mijns Gods, van het Nieuwe Jeruzalem, welke neerdaalt vanuit de hemel uit Mijn God en Mijn nieuwe naam.

13. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt.

14. En aan de engel van de Kerk der Laodicenzen schrijf: deze dingen zegt de Amen, de trouwe en ware Getuige, de Aanvang van het werken Gods.

15. Ik ken uw werken, dat gij noch koud zijt, noch warm; och, of gij koud waart, of warm.

16. Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch koud noch warm, zal het geschieden dat Ik u zal uitbraken vanuit Mijn mond.

17. Dat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet dat gij zijt deerniswekkend en ellendig en arm en blind en naakt.

18. Ik raad u, van Mij te kopen goud dat met vuur beproefd is, opdat gij rijk moogt worden en witte bekleedselen, opdat gij bekleed moogt worden, opdat niet de schaamte van uw naaktheid verschijne en zalf uw ogen met oogzalf, opdat gij moogt zien.

19. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; handel dan met ijver en komt tot inkeer.

20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem gehoord en de binnendeur geopend zal hebben, Ik zal tot hem binnentreden en avondmalen met hem en hij met Mij.

21. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, zoals Ik heb overwonnen en ben gezeten met de Vader in Zijn troon.

22. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt.

DE GEESTELIJKE ZIN

De inhoud van het gehele hoofdstuk: er wordt gehandeld over diegenen in de christelijke wereld die in een dode eredienst zijn, die zonder naastenliefde en geloof is; die worden beschreven met de Kerk in Sardis, nrs. 154-171.

Over hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn; die worden beschreven met de Kerk in Filadelfia, nrs. 172-197.

Over degenen die beurtelings geloven vanuit zich en dan weer vanuit het Woord en zo de heilige dingen ontwijden; die worden beschreven met de Kerk in Laodicea, nrs. 193-223.

Ook deze en eerstgenoemden worden geroepen tot de Nieuwe Kerk van de Heer.

De inhoud van de afzonderlijke verzen:

Aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf, betekent tot hen en over hen, die in een dode eredienst zijn of in een eredienst die is zonder de goede dingen die van de naastenliefde zijn en zonder de ware dingen die van het geloof zijn; deze dingen zegt Hij die heeft de zeven geesten Gods en de zeven sterren, betekent de Heer, uit Wie alle waarheden zijn en alle erkentenissen van het goede en het ware.

Ik ken uw werken, betekent dat de Heer alle innerlijke en uiterlijke dingen van hen tegelijk ziet; dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood, betekent dat het aan henzelf toeschijnt en door henzelf en door anderen wordt geloofd dat zij geestelijk levend zijn, terwijl zij toch geestelijk dood zijn; Zijt wakende, betekent laten zij in de ware dingen en in het leven volgens die zijn; bevestig de overige dingen die gaan sterven, betekent opdat die dingen die van hun eredienst zijn, het leven ontvangen; Ik heb immers uw werken niet vol gevonden vóór God, betekent dat de innerlijke dingen van hun eredienst niet verbonden zijn met de Heer; Gedenk dan hoe gij ontvangen en gehoord hebt, betekent laten zij bedenken dat elke eredienst in de aanvang natuurlijk is en daarna door de ware dingen geestelijk wordt, behalve meer dingen; en neme in acht en kom tot inkeer, betekent laten zij op die dingen letten en hun dode eredienst levend maken; indien gij dan niet gewaakt zult hebben, betekent hier wat het eerder betekent; zo zal Ik komen over u zoals een dief en gij zult niet weten op wat ure Ik zal komen over u, betekent dat die dingen die van de eredienst zijn, worden weggenomen en dat men niet zal weten wanneer en hoe dit zal geschieden; gij hebt weinige namen ook in Sardis, betekent dat er onder hen ook zijn die in hun eredienst het leven hebben; die hun bekleedselen niet bevlekt hebben, betekent die in de ware dingen zijn en niet door de boze dingen van het leven en de valse dingen daaruit de eredienst hebben bezoedeld; en zij zullen met Mij wandelen in witte, omdat zij het waardig zijn, betekent dat zij zullen leven met de Heer, omdat zij in de ware dingen zijn uit Hem; die overwint, die zal bekleed worden met witte bekleedselen, betekent dat hij die hervormd wordt, geestelijk wordt; en Ik zal zijn naam niet uitdelgen uit het boek des levens, betekent dat hij gezaligd zal worden; en Ik zal zijn naam belijden vóór Mijn Vader en vóór Zijn engelen, betekent dat diegenen opgenomen zullen worden, die in het Goddelijk Goede en in de Goddelijke Ware dingen uit de Heer zijn; Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent.

En aan de engel van de Kerk in Filadelfia schrijf, betekent tot hen en over hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn; deze dingen zegt de Heilige Ware; Die de sleutel Davids heeft, en Die opent en niemand sluit en Die sluit en niemand opent, betekent Wie alleen de Almacht is om te zaligen.

Ik ken uw werken, betekent hier wat het eerder betekent; zie, Ik heb vóór u een geopende deur gegeven, betekent dat voor hen die in de ware dingen vanuit het goede uit de Heer zijn, de hemel geopend is; en niemand kan die sluiten, betekent dat de hel niet de overhand op hen heeft; omdat gij kleine macht hebt, betekent omdat zij weten dat zij niets vermogen vanuit zichzelf; en Mijn woord hebt in acht genomen, betekent omdat zij leven volgens de geboden van de Heer in Zijn Woord; en Mijn naam niet hebt verloochend, betekent dat zij in de eredienst van de Heer zijn; en Ik zal er geven vanuit de synagoge van de satan, betekent degenen die in de valse dingen ten aanzien van de leer zijn; die zeggen van zichzelf dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen, betekent die zeggen dat bij hen de Kerk is en evenwel is zij het niet; zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden aan uw voeten, betekent dat velen die in de valse dingen ten aanzien van de leer zijn, de ware dingen van de Nieuwe Kerk zullen opnemen; en weten dat Ik u bemind heb, betekent dat zij zullen zien dat zij geliefd en opgenomen worden in de hemel door de Heer; omdat gij het woord van Mijn lijdzaamheid hebt bewaard, betekent omdat zij gestreden hebben tegen de boze dingen; zo zal Ik ook u bewaren van de ure der verzoeking, die over het algehele wereldrond zal komen, om te onderzoeken die op de aarde wonen, betekent dat zij beschermd en bewaard moeten worden ten dage van het Laatste Oordeel; Zie, Ik kom snellijk, betekent de komst van de Heer; behoudt hetgeen gij hebt, betekent laten zij intussen in hun ware en goede dingen blijven; opdat niemand uw kroon neme, betekent opdat de wijsheid niet zal vergaan, waar vanuit de eeuwige gelukzaligheid is; die overwint, betekent degenen die in de ware dingen vanuit het goede standhouden; Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God, betekent dat de ware dingen vanuit het goede uit de Heer, bij hen bij wie zij zijn, de Kerk ondersteunen; en hij zal niet meer naar buiten uitgaan, betekent dat zij daar zullen blijven tot in het eeuwige; en Ik zal op hem schrijven de naam van Mijn God, betekent dat aan hun harten het Goddelijk Ware ingeschreven zal zijn; en de naam van de stad van Mijn God, van het Nieuwe Jeruzalem, betekent dat aan de harten de leer van de Nieuwe Kerk ingeschreven zal zijn; welke nederdaalt vanuit de hemel uit Mijn God, betekent welke zal zijn vanuit het Goddelijk Ware uit de Heer zodanig als het in de hemel is; en Mijn nieuwe naam, betekent de eredienst van de Heer alleen, met nieuwe dingen die er in de vorige Kerk niet zijn geweest; die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent.

En aan de engel van de Kerk der Laodicenzen schrijf, betekent tot hen en over hen in de Kerk, die beurtelings geloven vanuit zich en dan weer vanuit het Woord en zo de heilige dingen ontwijden; deze dingen zegt de Amen, de getrouwe en ware Getuige, betekent de Heer ten aanzien van het Woord, namelijk het Goddelijk Ware uit Hem; de Aanvang van het werken van God betekent het Woord; Ik ken uw werken, betekent hier wat het eerder betekent; dat gij noch koud zijt noch warm, betekent dat degenen die zodanig zijn, nu eens ontkennen dat het Woord Goddelijk en Heilig is en het dan weer erkennen; och, of gij koud waart of warm betekent dat het beter is dat zij òf vanuit het hart de heilige dingen van het Woord en van de Kerk ontkennen, òf vanuit het hart die erkennen; zo dan, omdat gij lauw zijt en niet koud noch warm, zal het geschieden dat Ik u zal uitbraken vanuit Mijn mond, betekent de ontwijding en de afscheiding weg van de Heer; Dat gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, betekent dat zij geloven de erkentenissen van het goede en het ware, welke van de hemel en van de Kerk zijn, in alle overvloed te bezitten; en heb aan geen ding gebrek, betekent dat zij het niet nodig hebben in meerdere mate wijs te zijn; en gij weet niet dat gij zijt jammerlijk, betekent dat alle dingen die zij daarover weten, niet in het minst samenhangen; en ellendig en arm, betekent dat zij zonder ware en goede dingen zijn; en blind en naakt betekent dat zij zonder verstand van het ware en wil van het goede zijn; Ik raad u, van Mij te kopen goud dat met vuur beproefd is, opdat gij rijk moogt worden, betekent de aanmaning om zich uit de Heer door het Woord het goede van de liefde te verwerven, opdat zij wijs worden; en witte bekleedselen, opdat gij moogt bekleed worden, betekent opdat zij zich de echte ware dingen van de wijsheid verwerven; opdat niet de schaamte van uw naaktheid verschijne, betekent opdat niet het goede van de hemelse liefde ontwijd en verechtbreukt zal worden; en zalf uw ogen met oogzalf, opdat gij zien moogt, betekent opdat het verstand geheeld zal worden; zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik, betekent dat het, omdat zij dan worden geliefd, niet anders kan dan dat zij in verzoekingen worden gebracht; handel dan met ijver en kom tot inkeer, betekent laat dit geschieden vanuit de aandoening van het ware; Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, betekent dat de Heer voor eenieder aanwezig is in het Woord en daar erop aandringt dat Hij moet worden opgenomen en leert hoe; indien iemand Mijn stem gehoord en de deur geopend zal hebben, betekent wie het Woord gelooft en daarnaar leeft; Ik zal tot hem binnentreden en avondmalen met hem en hij met Mij, betekent dat de Heer Zich met hen verbindt; die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, betekent dat er voor hen de verbinding van de Heer in de hemel zal zijn; zoals Ik heb overwonnen en ben gezeten met de Vader in Zijn troon, betekent zoals Hijzelf en de Vader één zijn en de hemel zijn; die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent.

DE ONTVOUWING

En aan de engel van de Kerk in Sardis schrijf, betekent tot hen en over hen, die in een dode eredienst zijn of in een eredienst die is zonder de goede dingen die van de naastenliefde zijn en zonder de ware dingen die van het geloof zijn.

Dat zij die in deze eredienst zijn, worden verstaan onder de Kerk in Sardis, blijkt uit de dingen die aan haar zijn geschreven, verstaan in de geestelijke zin.

Onder de dode eredienst wordt de eredienst-alleen verstaan, die daarin bestaat dat zij de tempels geregeld bezoeken, de predikingen aanhoren, aan het Heilig Avondmaal deelnemen, het Woord en boeken van vroomheid lezen, spreken over God, over de hemel en de hel, over het leven na de dood, vooral over vroomheid, ’s morgen en ‘s avonds bidden, maar toch niet de ware dingen van het geloof verlangen te weten, noch de goede dingen van de naastenliefde willen doen, omdat zij geloven dat zij het heil hebben door de eredienst-alleen; terwijl toch de eredienst zonder de ware dingen en zonder het leven daarnaar, slechts een uiterlijk teken van naastenliefde en geloof is, waarbinnen boze en valse dingen van elk geslacht kunnen schuilen, indien de naastenliefde en het geloof niet daarin gelegen zijn; want van deze is de echte eredienst; anders is de eredienst zoals een huid of de schil van een of andere vrucht, waarbinnen een verrot en wormstekig vlees schuilt, die de vrucht dood.

Dat een zodanige eredienst heden ten dage in de Kerk heerst, is bekend.

  
/ 962  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl