Bible

 

Jeremiah 44

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nốp, và trong xứ Pha-trốt, rằng:

2 Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi có thấy mọi tai vạ mà ta đã giáng cho Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa. Kìa, những thành ấy ngày nay hoang vu không dân ở,

3 vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để chọc giận ta, đi đốt hương và hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết đến.

4 Dầu vậy, ta đã sai mọi tôi tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi; ta dậy sớm sai họ đến đặng bả các ngươi rằng: Ôi! sự gớm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến.

5 Nhưng chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự dữ, và cứ đốt hương cho các thần khác.

6 Vì vậy cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra như lửa đốt nơi các thành của Giu-đa và các đường phố của Giê-ru-sa-lem; và chúng nó bị đổ nát hoang vu như có ngày nay.

7 Bây giờ Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Sao các ngươi phạm tội trọng dường ấy nghịch cùng mạng sống mình, để cho đờn ông, đờn bà, trẻ con, trẻ đương , bị cất khỏi giữa Giu-đa, đến nỗi dân các ngươi không còn lại chút nào;

8 bởi các ngươi chọc giận ta bằng những việc tay mình làm ra, đốt hương cho các thần khác trong đất Ê-díp-tô, là nơi các ngươi mới đến trú ngụ; đến nỗi các ngươi chuốc lấy sự hủy diệt cho mình, đem mình làm cớ rủa sả sỉ nhục giữa các dân thiên hạ?

9 Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Giu-đa, điều ác của các hoàng hậu, điều ác của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem hay sao?

10 Chúng nó chẳng hạ mình xuống cho đến ngày nay, chẳng kính sợ, chẳng bước theo luật pháp mạng lịnh ta đã để trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi.

11 Vậy nên Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng các ngươi mà giáng họa cho, và diệt cả Giu-đa.

12 Ta sẽ lấy dân Giu-đa sót lại, tức những kẻ đã xây mặt vào đất Ê-díp-tô đặng trú ngụ ở đó; chúng nó sẽ bị diệt tại đó hết thảy. Chúng nó sẽ ngã trên đất Ê-díp-tô, chết dưới gươm hay là bởi đói kém. Kẻ nhỏ người lớn sẽ đều chết vì gươm vì đói kém, là cớ cho người ta trù ẻo, gở lạ, rủa sả, sỉ nhục.

13 Ta sẽ phạt những kẻ ở trong đất Ê-díp-tô, như đã phạt Giê-ru-sa-lem bằng gươm dao, đói kém, và ôn dịch;

14 đến nỗi trong những dân Giu-đa sót lại đến Ê-díp-tô đặng trú ngụ, thì chẳng có ai thoát khỏi, hay sót lại, đặng trở về đất Giu-đa, là nơi chúng nó còn mong trở về ở. Chúng nó sẽ không trở về được, trừ ra những kẻ tránh khỏi mà thôi.

15 Bấy giờ, hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đờn bà đứng tại đó nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự ở trong đất Ðức Chúa Trời, tại Pha-trốt, đáp cùng Giê-rê-mi rằng:

16 Về sự ông nhơn danh Ðức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi không khứng nghe đâu.

17 Nhưng chúng ta chắc sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ, vua, quan trưởng chúng tôi đã làm trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem; vì lúc bấy giờ chúng tôi có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai vạ gì.

18 Nhưng, từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự, và bị nuốt bởi gươm dao đói kém.

19 Vả lại, khi chúng tôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chúng tôi làm bánh để thờ lạy người, và dâng lễ quán cho người nữa, thì chồng chúng tôi há chẳng biết hay sao?

20 Giê-rê-mi bàn nói cùng cả dân sự, đờn ông, đờn bà, và mọi kẻ đã trả lời cho người như vậy, rằng:

21 Các ngươi cùng tổ phụ, các vua các quan trưởng mình, và dân trong đất, đã đốt hương trong các thành Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, Ðức Giê-hô-va há chẳng đã nhớ lấy và đã ghi trong ý tưởng Ngài sao?

22 Vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm, nên Ðức Giê-hô-va không chịu được nữa. Vì vậy đất các ngươi đã trở nên hoang vu, gở lạ, và sự rủa sả, chẳng có ai ở, như có ngày nay.

23 Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Ðức Giê-hô-va, bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Ðức Giê-hô-va, và không bước theo luật pháp, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ nầy đã đến cho các ngươi, như có ngày nay.

24 Giê-rê-mi lại nói cùng dân sự và mọi người đờn bà rằng: Hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời của Ðức Giê-hô-va.

25 Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi và vợ các ngươi đã nói ra từ miệng mình, và lấy tay làm trọn điều mình đã nói rằng: Thật chúng ta sẽ làm thành lời mình đã khấn nguyện, đốt hương, và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy các ngươi khá giữ vững lời nguyện mình và làm trọn lời nguyện.

26 Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời Ðức Giê-hô-va. Ðức Chúa Trời có phán: Nầy ta lấy danh lớn mình mà thề, trong khắp đất Ê-díp-tô sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh ta nữa, mà rằng: Thật như Chúa Giê-hô-va hằng sống!

27 Nầy, ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước; mọi người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao đói kém cho đến đã diệt hết.

28 Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao, từ đất Ê-díp-tô trở về trong đất Giu-đa; và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ê-díp-tô nầy, thì sẽ biết lời nào được nghiệm, lời của ta hay là lời của chúng nó.

29 Ðức Giê-hô-va phán: Nầy là dấu mà các ngươi bởi đó biết ta sẽ hình phạt các ngươi trong nơi nầy, để các ngươi biết rằng lời ta phán về tai họa các ngươi chắc ứng nghiệm.

30 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó Pha-ra-ôn-Hốp-ra, vua Ê-díp-tô, trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 430, 806, 1196, 2842, 3183, 3881, 4581, ...

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 434, 457, 474, 501, ...

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 324, 376, 386, 401, 412, 433, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 20:5

Numbers 30:7, 8, 12

Deuteronomy 9:7, 13:7, 29:25, 32:25

1 Samuel 8:19

2 Kings 17:15

Ezra 9:7, 14

Nehemiah 30, 34

Ecclesiastes 8:12, 13

Isaiah 10:22, 11:11, 19:13, 42:24

Jeremiah 5:3, 9, 6:16, 7:17, 18, 25, 8:3, 9:15, 11:13, 17, 15:6, 16:10, 11, 18:18, 19:3, 4, 21:10, 22:5, 24:8, 9, 25:6, 7, 18, 26:6, 29:19, 32:30, 34:22, 38:17, 39:5, 7, 42:15, 16, 17, 43:7, 11, 44:1, 2, 6, ...

Lamentations 1:1, 5:18

Ezekiel 2:3, 7, 9:6, 18:31, 20:32, 38, 29:2, 10, 14, 30:18, 33:11

Daniel 9:11, 13, 14

Hosea 2:7, 9:6, 11:2

Amos 8:7

Zechariah 1:6

Malachi 3:14

Revelation 2:21

Word/Phrase Explanations

Giê-rê-mi
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

đất
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Chúa Trời
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Giu-đa
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

tiên tri
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

sớm
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

ghét
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

nghe
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Cơn giận
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.


To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

giữa
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

còn lại
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

tay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

làm
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Quên
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ngã
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

chết
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

đứng
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

chúng ta
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

miệng
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

trưởng
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

thiếu
For something to “fail” in the Bible means there is not enough understanding of truth and desire for good for someone to attain a higher...

trả lời
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

vâng
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

đã nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Sống
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

đã đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

hình phạt
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

nơi
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

kẻ thù
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 5608

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

5608. 'Even our young children' means aspects even more internal. This is clear from the meaning of 'young children' as things that are more internal, 5604. The reason more internal things are meant by 'young children' and also by 'boys (or older children)' is that innocence is meant by both these, and innocence is something inmost. The situation in heaven is that the inmost or third heaven consists of those in whom innocence dwells because they are moved by love to the Lord. For the Lord is Innocence itself, so that those who are there because they are moved by love to Him have innocence dwelling within them. And although they are the wisest ones of all in heaven, they look to others there like young children. For this reason, as well as for the reason that innocence dwells in young children, innocence is meant in the Word by 'young children'.

[2] Since innocence is the inmost virtue of heaven, innocence must exist inwardly with all who are in heaven. It is like entities of a consecutive nature in relation to those that come into being simultaneously, that is, entities existing separated from one another in distinct degrees in relation to ones that come into being from these. For everything that comes into being simultaneously has its origin in entities of a consecutive nature. When simultaneous things take rise from consecutive ones they position themselves in the same order as that in which they existed initially, separated into distinct degrees. Take, by way of illustration, end, cause, and effect. These exist consecutively, distinct and separate from one another. When they come into being simultaneously they position themselves in the same order; that is to say, the end takes up the inmost position, the cause the position after this, and the effect the one that comes last. The effect comes into being simultaneously with the others; for unless the cause is present within the effect, and the end within the cause, no effect exists. If you remove the cause from the effect you destroy the effect, and all the more so if you remove the end from the cause. The end enables the cause to be a cause, and the cause enables the effect to be an effect.

[3] The same is so in the spiritual world; just as end, cause, and effect are distinct and separate from one another, so in the spiritual world are love to the Lord, charity towards the neighbour, and the deeds of charity. When these three are made one, that is, when they come forth simultaneously, the first has to be within the second, and the second within the third. Likewise within the deeds of charity: unless charity flowing from affection or the heart is present inwardly in those deeds, they are not the deeds of charity; and unless love to the Lord is present inwardly in charity it is not charity. If therefore you take away the inward substance, the outward form perishes; for the outward form is brought into being and kept in being by the loves existing in order within it. The same is so with innocence. It makes one with love to the Lord. Unless innocence is present inwardly in charity it is not charity. Consequently unless charity that has innocence within it is present inwardly in the deeds of charity, they are not the deeds of charity. This being so, innocence must be present inwardly with all who are in heaven.

[4] The truth of this, as well as the fact that innocence is meant by 'young children', is clear in Mark,

Jesus said to the disciples, Let the young children come to Me and do not hinder them; for of such is the kingdom of God. Truly I say to you, Whoever has not received the kingdom of God like a young child will not enter into it. Taking them up therefore in His arms, He laid His hand upon them, and blessed them. Mark 10:14-16; Luke 18:15-17; Matthew 18:3

Here 'the young children' clearly means innocence, for the reason that innocence resides with young children, and for the reason that in heaven forms of innocence are seen as young children. No one can enter heaven unless he possesses some measure of innocence, see 4797.

[5] What is more, young children allow themselves to be governed by angels who are filled with innocence; children do not act independently, the way adults govern personal behaviour by the exercise of their own judgement and will. The fact that young children allow themselves to be governed by angels is clear from the Lord's words in Matthew,

See that you do not despise any one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always see the face of My Father. Matthew 18:10.

No one can see God's face except by virtue of having innocence.

[6] Innocence is meant by 'young children' in the following places as well:

In Matthew,

Out of the mouth of young children and sucklings You have perfected praise. Matthew 21:16; Psalms 8:1.

In the same gospel,

You have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to young children. Matthew 11:25; Luke 10:21.

The innocence meant by 'young children' is true wisdom; for genuine innocence dwells within wisdom, 2305, 2306, 4797. This explains why it is said that 'out of the mouth of young children and sucklings You have perfected praise', and also that such matters 'have been revealed to young children'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2305-2306; Psalms 8:2)


[7] In Isaiah,

The young cow and the bear will feed; their young will lie down together. And a suckling will play over the viper's hole. Isaiah 11:7-8.

This refers to the Lord's kingdom, specifically to the state of peace and innocence there. 'Suckling' stands for innocence. The impossibility that any evil can befall those in whom innocence is present is meant by 'the suckling will play over the viper's hole' - 'vipers' being utterly deceitful persons. This chapter in Isaiah refers quite explicitly to the Lord. In Joel,

Blow the trumpet in Zion; gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the young children and those sucking at the breast. Joel 2:15-16.

The elders' stands for the wise ones, 'the young children and those sucking at the breast' for the innocent ones.

[8] In the following places too 'young children' is used to mean innocence, but here innocence that has been destroyed: In Jeremiah,

Why are you committing great evil against your own souls, to cut off from you man and woman, young child and suckling from the midst of Judah, so that I leave you no remnant? Jeremiah 44:7.

In the same prophet,

Lift up to Him your hands for the soul of your young children who faint through famine at the head of every street. Lamentations 2:19.

In Ezekiel,

Go through Jerusalem and strike; do not let your eye spare, and show no pity. [Utterly slay] old man, young man, virgin, and young child. Ezekiel 9:5-6

In Micah,

The women of My people you cast out from each one's pleasant house; from her young children you take away My honour for ever. Micah 2:9.

(Odkazy: Lamentations 2:10)


[9] As regards the innocence present in young children, this is solely external, not internal; and because it is not internal it cannot be linked to any wisdom and exist together with it. But the innocence in angels, especially in those of the third heaven, is internal, and so exists joined to wisdom, 2305, 2306, 3494, 4563, 4797. Furthermore the human being has been created in such a way that when he grows old and becomes like a young child, the innocence of wisdom links itself to the innocence of ignorance that had been his when he was a young child, and in this condition, as a true young child, he passes over into the next life.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2305-2306, Genesis 43:8)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 6013, 6107, 6160, 6529, 7974, 8902, 9262, 10021, 10031, 10132

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 121, 186, 196


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 314

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.

Bible

 

Jeremiah 44:11

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

11 Vậy nên Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng các ngươi mà giáng họa cho, và diệt cả Giu-đa.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Apocalypse Revealed 939

Doctrine of the Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 412, 433

Marriage 93

Jiný komentář

  Příběhy:

Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 20:5

Jeremiah 21:10, 44:26

Word/Phrase Explanations

chúa
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Giu-đa
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.


Přeložit: