Bible

 

Giê-rê-mi 44

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nốp, và trong xứ Pha-trốt, rằng:

2 Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi có thấy mọi tai vạ mà ta đã giáng cho Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa. Kìa, những thành ấy ngày nay hoang vu không dân ở,

3 vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để chọc giận ta, đi đốt hương và hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết đến.

4 Dầu vậy, ta đã sai mọi tôi tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi; ta dậy sớm sai họ đến đặng bả các ngươi rằng: Ôi! sự gớm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến.

5 Nhưng chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự dữ, và cứ đốt hương cho các thần khác.

6 Vì vậy cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra như lửa đốt nơi các thành của Giu-đa và các đường phố của Giê-ru-sa-lem; và chúng nó bị đổ nát hoang vu như có ngày nay.

7 Bây giờ Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Sao các ngươi phạm tội trọng dường ấy nghịch cùng mạng sống mình, để cho đờn ông, đờn bà, trẻ con, trẻ đương , bị cất khỏi giữa Giu-đa, đến nỗi dân các ngươi không còn lại chút nào;

8 bởi các ngươi chọc giận ta bằng những việc tay mình làm ra, đốt hương cho các thần khác trong đất Ê-díp-tô, là nơi các ngươi mới đến trú ngụ; đến nỗi các ngươi chuốc lấy sự hủy diệt cho mình, đem mình làm cớ rủa sả sỉ nhục giữa các dân thiên hạ?

9 Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Giu-đa, điều ác của các hoàng hậu, điều ác của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem hay sao?

10 Chúng nó chẳng hạ mình xuống cho đến ngày nay, chẳng kính sợ, chẳng bước theo luật pháp mạng lịnh ta đã để trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi.

11 Vậy nên Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng các ngươi mà giáng họa cho, và diệt cả Giu-đa.

12 Ta sẽ lấy dân Giu-đa sót lại, tức những kẻ đã xây mặt vào đất Ê-díp-tô đặng trú ngụ ở đó; chúng nó sẽ bị diệt tại đó hết thảy. Chúng nó sẽ ngã trên đất Ê-díp-tô, chết dưới gươm hay là bởi đói kém. Kẻ nhỏ người lớn sẽ đều chết vì gươm vì đói kém, là cớ cho người ta trù ẻo, gở lạ, rủa sả, sỉ nhục.

13 Ta sẽ phạt những kẻ ở trong đất Ê-díp-tô, như đã phạt Giê-ru-sa-lem bằng gươm dao, đói kém, và ôn dịch;

14 đến nỗi trong những dân Giu-đa sót lại đến Ê-díp-tô đặng trú ngụ, thì chẳng có ai thoát khỏi, hay sót lại, đặng trở về đất Giu-đa, là nơi chúng nó còn mong trở về ở. Chúng nó sẽ không trở về được, trừ ra những kẻ tránh khỏi mà thôi.

15 Bấy giờ, hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đờn bà đứng tại đó nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự ở trong đất Ðức Chúa Trời, tại Pha-trốt, đáp cùng Giê-rê-mi rằng:

16 Về sự ông nhơn danh Ðức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi không khứng nghe đâu.

17 Nhưng chúng ta chắc sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ, vua, quan trưởng chúng tôi đã làm trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem; vì lúc bấy giờ chúng tôi có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai vạ gì.

18 Nhưng, từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự, và bị nuốt bởi gươm dao đói kém.

19 Vả lại, khi chúng tôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chúng tôi làm bánh để thờ lạy người, và dâng lễ quán cho người nữa, thì chồng chúng tôi há chẳng biết hay sao?

20 Giê-rê-mi bàn nói cùng cả dân sự, đờn ông, đờn bà, và mọi kẻ đã trả lời cho người như vậy, rằng:

21 Các ngươi cùng tổ phụ, các vua các quan trưởng mình, và dân trong đất, đã đốt hương trong các thành Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, Ðức Giê-hô-va há chẳng đã nhớ lấy và đã ghi trong ý tưởng Ngài sao?

22 Vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm, nên Ðức Giê-hô-va không chịu được nữa. Vì vậy đất các ngươi đã trở nên hoang vu, gở lạ, và sự rủa sả, chẳng có ai ở, như có ngày nay.

23 Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Ðức Giê-hô-va, bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Ðức Giê-hô-va, và không bước theo luật pháp, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ nầy đã đến cho các ngươi, như có ngày nay.

24 Giê-rê-mi lại nói cùng dân sự và mọi người đờn bà rằng: Hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời của Ðức Giê-hô-va.

25 Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi và vợ các ngươi đã nói ra từ miệng mình, và lấy tay làm trọn điều mình đã nói rằng: Thật chúng ta sẽ làm thành lời mình đã khấn nguyện, đốt hương, và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy các ngươi khá giữ vững lời nguyện mình và làm trọn lời nguyện.

26 Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời Ðức Giê-hô-va. Ðức Chúa Trời có phán: Nầy ta lấy danh lớn mình mà thề, trong khắp đất Ê-díp-tô sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh ta nữa, mà rằng: Thật như Chúa Giê-hô-va hằng sống!

27 Nầy, ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước; mọi người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao đói kém cho đến đã diệt hết.

28 Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao, từ đất Ê-díp-tô trở về trong đất Giu-đa; và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ê-díp-tô nầy, thì sẽ biết lời nào được nghiệm, lời của ta hay là lời của chúng nó.

29 Ðức Giê-hô-va phán: Nầy là dấu mà các ngươi bởi đó biết ta sẽ hình phạt các ngươi trong nơi nầy, để các ngươi biết rằng lời ta phán về tai họa các ngươi chắc ứng nghiệm.

30 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó Pha-ra-ôn-Hốp-ra, vua Ê-díp-tô, trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 430, 806, 1196, 2842, 3183, 3881, 4581, ...

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 434, 457, 474, 501, ...

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 324, 376, 386, 401, 412, 433, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Lêvi 20:5

Số 30:7, 8, 12

Phục truyền luật lệ ký 9:7, 13:7, 29:25, 32:25

1 Samuel 8:19

2 vị vua 17:15

Ezra 9:7, 14

Nehemiah 30, 34

Truyền đạo 8:12, 13

Ê-sai 10:22, 11:11, 19:13, 42:24

Giê-rê-mi 5:3, 9, 6:16, 7:17, 18, 25, 8:3, 9:15, 11:13, 17, 15:6, 16:10, 11, 18:18, 19:3, 4, 21:10, 22:5, 24:8, 9, 25:6, 7, 18, 26:6, 29:19, 32:30, 34:22, 38:17, 39:5, 7, 42:15, 16, 17, 43:7, 11, 44:1, 2, 6, ...

Ca ngợi 1:1, 5:18

Ezekiel 2:3, 7, 9:6, 18:31, 20:32, 38, 29:2, 10, 14, 30:18, 33:11

Daniel 9:11, 13, 14

Ô-sê 2:7, 9:6, 11:2

A-mốt 8:7

Zechariah 1:6

Malachi 3:14

Mặc khải 2:21

Vysvětlení slova/fráze

Giê-rê-mi
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

đất
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Chúa Trời
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

chúa
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Giu-đa
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

tiên tri
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

sớm
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

ghét
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

nghe
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Cơn giận
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.


To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

giữa
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

còn lại
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

tay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

làm
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Quên
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ngã
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

chết
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

đứng
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

chúng ta
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

miệng
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

trưởng
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

thiếu
For something to “fail” in the Bible means there is not enough understanding of truth and desire for good for someone to attain a higher...

đã trả lời
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

trả lời
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

vâng
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

đã nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Sống
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

đã đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

hình phạt
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

nơi
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

kẻ thù
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Bible

 

Giê-rê-mi 44:1

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

1 Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nốp, và trong xứ Pha-trốt, rằng:

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 1196

The Lord 53

True Christian Religion 158

Skočit na podobné biblické verše

Ê-sai 11:11, 19:13

Giê-rê-mi 24:8, 43:7, 44:15, 46:14, 19

Ezekiel 29:10, 14, 30:18

Vysvětlení slova/fráze

Giê-rê-mi
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

đất
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 608

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

608. Verse 6 (Revelation 10:6). And he sware by Him that liveth unto the ages of the ages, signifies the verity from His own Divine. This is evident from the signification of "to swear," as being a strong assertion and confirmation, and in reference to the Lord the verity (of which presently); also from the signification of "Him that liveth unto the ages of the ages," as being the Divine from eternity, which alone lives, and which is the source of life to all in the universe, both angels and men. (That this is signified by "Him that liveth unto the ages of the ages" may be seen above, n. 289, 291, 349.) That "to swear" signifies asseveration and confirmation, but here verity (since it is the Lord that is meant by the angel that swears), can be seen from this, that "to swear" means to asseverate and confirm that a thing is so, and when done by the Lord means Divine verity; for oaths are made only by those who are not interiorly in truth itself, that is, by those who are not interior but only exterior men; consequently they are never made by angels, still less by the Lord; but He is said in the Word to swear, and the Israelites were allowed to swear by God, because they were only exterior men, and because the asseveration and confirmation of the internal man, when it comes into the external, falls into the form of an oath. In the Israelitish Church all things were external, representing and signifying things internal. The Word in the sense of the letter is similar. From this it can be seen that "the angel sware by Him that liveth unto the ages of the ages" cannot mean that he thus sware, but that he said in himself that this is verity, and that when this came down into the natural sphere it was changed, according to correspondences, into the form of an oath.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 289, 291, The Apocalypse Explained 349)


[2] Now as "to swear" is only an external corresponding to the confirmation that belongs to the mind of the internal man, and is therefore significative of that, so in the Word of the Old Testament it is said to be lawful to swear by God, yea, that God Himself is said to swear. That this signifies confirmation, asseveration and simply verity, or that it is true, can be seen from the following passages. In Isaiah:

Jehovah hath sworn by His right hand and by the arm of His strength (Isaiah 62:8).

In Jeremiah:

Jehovah of Hosts hath sworn by His soul (Jeremiah 51:14; Amos 6:8).

In Amos:

The Lord Jehovih hath sworn by His holiness (Amos 4:2).

In the same:

Jehovah hath sworn by the excellency of Jacob (Amos 8:7).

In Jeremiah:

Behold, I have sworn by My great name (Jeremiah 44:26).

Jehovah is said "to have sworn by His right hand," "by His soul," "by His holiness," and "by His name," to signify by Divine verity; for "the right hand of Jehovah," "the arm of His strength," "His holiness," "His name," and "His soul," mean the Lord in relation to Divine truth, thus Divine truth proceeding from the Lord; the like is meant by "the excellency of Jacob," for "the mighty One of Jacob" means the Lord in relation to Divine truth.

[3] That "to swear," in reference to Jehovah, signifies confirmation by Himself, that is, from His Divine, is evident in Isaiah:

By Myself have I sworn, the word has gone forth from My mouth, and shall not be recalled (Isaiah 14:23).

In Jeremiah:

By Myself I have sworn that this house shall become a desolation (Jeremiah 22:5).

Because "to swear" in reference to Jehovah signifies Divine verity it is said in David:

Jehovah hath sworn truth unto David, He turneth 1 not from it (Psalms 132:11).

(Odkazy: Isaiah 45:23)


[4] Jehovah God, or the Lord, never swears, for to swear is not becoming to God Himself, or the Divine verity; but when God, or the Divine verity, wills to have anything confirmed before men, then that confirmation in its descent into the natural sphere falls into the form or formula of an oath, such as is used in the world. This shows why it is said in the sense of the letter of the Word, which is the natural sense, that God swears, although He never swears. This, then, is the signification of "to swear" in reference to Jehovah or the Lord in the preceding passages, and also in the following. In Isaiah:

Jehovah of Hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass (Isaiah 14:24).

In David:

I have made a covenant with My chosen, I have sworn unto David My servant. Lord, Thou hast sworn unto David in verity (Psalms 89:3, 35, 49).

In the same:

Jehovah hath sworn and will not repent (Psalms 110:4).

In Ezekiel:

I have sworn unto thee, and have entered into a covenant with thee, that thou mightest become Mine (Ezekiel 16:8).

In David:

Unto whom I have sworn in Mine anger (Psalms 95:11).

In Isaiah:

I have sworn that the waters of Noah shall no more pass over the earth (Isaiah 54:9).

In Luke:

To remember His holy covenant, the oath which He sware to Abraham our father (Luke 1:72, 73).

In David:

He hath remembered His covenant which He made with Abraham, and His oath with Isaac (Psalms 105:8, 9).

In Jeremiah:

That I may establish the oath which I have sworn unto your fathers (Jeremiah 11:5; 32:22).

In Moses:

The land which I have sworn to give unto your fathers (Deuteronomy 1:35; 10:11; 11:9, 21; 26:3, 15; 31:20; 34:4).

(Odkazy: Luke 1:72-73; Psalms 105:8-9)


[5] From this it can be seen what is meant by "the angel lifted up his hand to heaven, and sware by Him that liveth unto the ages of the ages," as it is likewise said in Daniel:

And I heard the man clothed in linen, that he held up his right hand and his left hand unto the heavens, and sware by Him that liveth unto the ages of the ages (Daniel 12:7);

as meaning to bear witness before the angels respecting the state of the church, that what follows is Divine verity.

[6] Because the church that was instituted with the sons of Israel was a representative church, in which all things that were commanded were natural things representing and signifying spiritual things, the sons of Israel, with whom that church existed, were permitted to swear by Jehovah, and by His name, likewise by the holy things of the church; and this represented and thus signified internal confirmation, and also verity, as can be seen from the following passages. In Isaiah:

He that blesseth himself in the earth let him bless himself in the God of truth, and he that sweareth in the earth let him swear in the God of truth (Isaiah 65:16).

In Jeremiah:

Swear by the living Jehovah, in truth, in judgment, and in righteousness (Jeremiah 4:2).

In Moses:

Thou shalt fear Jehovah thy God, Him shalt thou serve, and shalt swear in His name (Deuteronomy 6:13; 10:20).

In Isaiah:

In that day there shall be five cities in the land of Egypt that swear to Jehovah of Hosts (Isaiah 19:18).

In Jeremiah:

If in learning they will learn the ways of My people, to swear by My name, Jehovah liveth! (Jeremiah 12:16).

In David:

Everyone that sweareth by God shall glory, but the mouth of them that speak a lie shall be stopped (Psalms 63:11).

"To swear by God" here signifies to speak the truth, for it is added, "the mouth of them that speak a lie shall be stopped." (That they swore by God see also Genesis 21:23, 24, 31; Joshua 2:12; 9:20; Judges 21:7; 1 Kings 1:17.)

(Odkazy: Genesis 21:23-24)


[7] As the ancients were allowed to swear by Jehovah God, it follows that it was an enormous evil to swear falsely or to swear to a lie, as is evident from these passages. In Malachi:

I will be a witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against those that swear to a lie (Malachi 3:5).

In Moses:

Thou shalt not swear to a lie by My name, so that thou profane the name of thy God; also, Thou shalt not take the name of thy God in vain (Leviticus 19:12; Deuteronomy 5:11; Exodus 20:7; Zechariah 5:4).

In Jeremiah:

Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see whether there be any who say, By the living Jehovah; surely they swear by a lie. Thy sons have destroyed 2 Me, and sworn by one not God (Jeremiah 5:1, 2, 7).

In Hosea:

Israel, ye shall not swear, Jehovah liveth (Hosea 4:15).

In Zephaniah:

I will cut off them that swear by Jehovah, and that swear by their king, and them that are turned back from following Jehovah (Zephaniah 1:4-6).

In Zechariah:

Love not the oath of a lie (Zechariah 8:17).

In Isaiah:

Hear ye, O house of Jacob, who swear by the name of Jehovah, not in truth nor in righteousness (Isaiah 48:1).

In David:

The clean in hands and the pure in heart doth not lift up his soul unto vanity, nor swear with deceit (Psalms 24:4).

(Odkazy: Jeremiah 5:1-2)


[8] From this it can be seen that the ancients, who were in the representatives and the significatives of the church, were permitted to swear by Jehovah God in order to bear witness to the truth, and by that oath it was signified that they thought what is true and willed what is good. Especially was this granted to the sons of Jacob, because they were wholly external and natural men, and not internal and spiritual; and merely external or natural men wish to have the truth confirmed and witnessed to by oaths; but internal or spiritual men do not wish this; indeed, they turn away from oaths and shudder at them, especially those in which God and the holy things of heaven and the church are appealed to, and are content with saying and with having it said that a thing is true, or that it is so.

[9] As swearing does not belong to the internal or spiritual man, and as the Lord, when He came into the world, taught men to be internal or spiritual, and to that end abrogated the externals of the church, and opened its internals, therefore He forbade swearing by God and by the holy things of heaven and the church. This is evident from these words of the Lord in Matthew:

Ye have heard that it was said, Thou shalt not swear [falsely], but shalt perform unto the Lord thine oath; but I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God; neither by the earth, for it is the footstool of His feet; neither by Jerusalem, for it is a city of the great King. Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make one hair white or black (Matthew 5:33-37).

Here the holy things by which one must not swear are mentioned, namely, "heaven," "earth," "Jerusalem," and the "head;" and "heaven" means the angelic heaven, wherefore it is called "the throne of God" (that "the throne of God" means that heaven, see above, n. 253, 462, 477); "the earth" means the church (see above, n. 29, 304, 413, 417), which is called therefore "the footstool of God's feet" (that "the footstool of God's feet" also means the church, see above, n. 606; "Jerusalem" means the doctrine of the church, wherefore it is called "the city of the great king" (that "city" means doctrine, see above, n. 223; and the "head" means intelligence therefrom (see above, n. 553, 577), therefore it is said "thou canst not make one hair white or black," which signifies that man of himself can understand nothing.

(Odkazy: Matthew 5:33-36; The Apocalypse Explained 29, The Apocalypse Explained 223, 253, The Apocalypse Explained 304, The Apocalypse Explained 413, 417, 462, 477, 553, 577, 606)


[10] Again, in the same:

Woe unto you, ye blind guides, for ye say, Whosoever shall swear by the temple it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple he is a debtor! Ye fools and blind; for whether is greater, the gold or the temple that sanctifieth the gold? And whosoever shall swear by the altar it is nothing; but whosoever shall swear by the gift that is upon it he is a debtor. Ye fools and blind; whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift? But whosoever sweareth by the altar sweareth by it and by everything thereon. And whosoever sweareth by the temple sweareth by it and by Him that dwelleth therein. And he that sweareth by heaven sweareth by the throne of God and by Him that sitteth thereon (Matthew 23:16-22).

One must not swear "by the temple and by the altar," because to swear by these was to swear by the Lord, by heaven, and by the church; for the "temple" in the highest sense means the Lord in relation to Divine truth, and in a relative sense heaven and the church in respect to truth, likewise all worship from Divine truth (see above, n. 220; and the "altar" signifies the Lord in relation to Divine good, and in a relative sense heaven and the church in respect to that good, likewise all worship from Divine good (see above, n. 391; and because by the Lord all Divine things that proceed from Him are meant, for He is in them and they are His, so he who swears by Him swears by all things that are His; likewise he who swears by heaven and by the church, swears by all the holy things that belong to heaven and the church, for heaven is the complex and containant of these things; so, in like manner, is the church; therefore it is said that the temple is greater than the gold of the temple, because the temple sanctifies the gold, and that the altar is greater than the gift which is upon it, because the altar sanctifies the gift.

-----
Footnotes:

1. Latin has "turneth," the Hebrew "turn back," which is found in Arcana Coelestia 2842.

2. Latin has "destroyed," the Hebrew "forsaken. "

-----

(Odkazy: Isaiah 45:23; Matthew 5:33-36; The Apocalypse Explained 220, The Apocalypse Explained 391)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 605, 1029


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: