Bible

 

Jeremiah 44

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô, tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nốp, và trong xứ Pha-trốt, rằng:

2 Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi có thấy mọi tai vạ mà ta đã giáng cho Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa. Kìa, những thành ấy ngày nay hoang vu không dân ở,

3 vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để chọc giận ta, đi đốt hương và hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết đến.

4 Dầu vậy, ta đã sai mọi tôi tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi; ta dậy sớm sai họ đến đặng bả các ngươi rằng: Ôi! sự gớm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến.

5 Nhưng chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự dữ, và cứ đốt hương cho các thần khác.

6 Vì vậy cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra như lửa đốt nơi các thành của Giu-đa và các đường phố của Giê-ru-sa-lem; và chúng nó bị đổ nát hoang vu như có ngày nay.

7 Bây giờ Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Sao các ngươi phạm tội trọng dường ấy nghịch cùng mạng sống mình, để cho đờn ông, đờn bà, trẻ con, trẻ đương , bị cất khỏi giữa Giu-đa, đến nỗi dân các ngươi không còn lại chút nào;

8 bởi các ngươi chọc giận ta bằng những việc tay mình làm ra, đốt hương cho các thần khác trong đất Ê-díp-tô, là nơi các ngươi mới đến trú ngụ; đến nỗi các ngươi chuốc lấy sự hủy diệt cho mình, đem mình làm cớ rủa sả sỉ nhục giữa các dân thiên hạ?

9 Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Giu-đa, điều ác của các hoàng hậu, điều ác của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem hay sao?

10 Chúng nó chẳng hạ mình xuống cho đến ngày nay, chẳng kính sợ, chẳng bước theo luật pháp mạng lịnh ta đã để trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi.

11 Vậy nên Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng các ngươi mà giáng họa cho, và diệt cả Giu-đa.

12 Ta sẽ lấy dân Giu-đa sót lại, tức những kẻ đã xây mặt vào đất Ê-díp-tô đặng trú ngụ ở đó; chúng nó sẽ bị diệt tại đó hết thảy. Chúng nó sẽ ngã trên đất Ê-díp-tô, chết dưới gươm hay là bởi đói kém. Kẻ nhỏ người lớn sẽ đều chết vì gươm vì đói kém, là cớ cho người ta trù ẻo, gở lạ, rủa sả, sỉ nhục.

13 Ta sẽ phạt những kẻ ở trong đất Ê-díp-tô, như đã phạt Giê-ru-sa-lem bằng gươm dao, đói kém, và ôn dịch;

14 đến nỗi trong những dân Giu-đa sót lại đến Ê-díp-tô đặng trú ngụ, thì chẳng có ai thoát khỏi, hay sót lại, đặng trở về đất Giu-đa, là nơi chúng nó còn mong trở về ở. Chúng nó sẽ không trở về được, trừ ra những kẻ tránh khỏi mà thôi.

15 Bấy giờ, hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đờn bà đứng tại đó nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự ở trong đất Ðức Chúa Trời, tại Pha-trốt, đáp cùng Giê-rê-mi rằng:

16 Về sự ông nhơn danh Ðức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi không khứng nghe đâu.

17 Nhưng chúng ta chắc sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ, vua, quan trưởng chúng tôi đã làm trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem; vì lúc bấy giờ chúng tôi có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai vạ gì.

18 Nhưng, từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự, và bị nuốt bởi gươm dao đói kém.

19 Vả lại, khi chúng tôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chúng tôi làm bánh để thờ lạy người, và dâng lễ quán cho người nữa, thì chồng chúng tôi há chẳng biết hay sao?

20 Giê-rê-mi bàn nói cùng cả dân sự, đờn ông, đờn bà, và mọi kẻ đã trả lời cho người như vậy, rằng:

21 Các ngươi cùng tổ phụ, các vua các quan trưởng mình, và dân trong đất, đã đốt hương trong các thành Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem, Ðức Giê-hô-va há chẳng đã nhớ lấy và đã ghi trong ý tưởng Ngài sao?

22 Vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm, nên Ðức Giê-hô-va không chịu được nữa. Vì vậy đất các ngươi đã trở nên hoang vu, gở lạ, và sự rủa sả, chẳng có ai ở, như có ngày nay.

23 Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Ðức Giê-hô-va, bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Ðức Giê-hô-va, và không bước theo luật pháp, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ nầy đã đến cho các ngươi, như có ngày nay.

24 Giê-rê-mi lại nói cùng dân sự và mọi người đờn bà rằng: Hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời của Ðức Giê-hô-va.

25 Ðức Giê-hô-va vạn quân, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Các ngươi và vợ các ngươi đã nói ra từ miệng mình, và lấy tay làm trọn điều mình đã nói rằng: Thật chúng ta sẽ làm thành lời mình đã khấn nguyện, đốt hương, và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy các ngươi khá giữ vững lời nguyện mình và làm trọn lời nguyện.

26 Cho nên, hỡi cả dân Giu-đa hiện ở trong đất Ê-díp-tô, hãy nghe lời Ðức Giê-hô-va. Ðức Chúa Trời có phán: Nầy ta lấy danh lớn mình mà thề, trong khắp đất Ê-díp-tô sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh ta nữa, mà rằng: Thật như Chúa Giê-hô-va hằng sống!

27 Nầy, ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước; mọi người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao đói kém cho đến đã diệt hết.

28 Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao, từ đất Ê-díp-tô trở về trong đất Giu-đa; và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ê-díp-tô nầy, thì sẽ biết lời nào được nghiệm, lời của ta hay là lời của chúng nó.

29 Ðức Giê-hô-va phán: Nầy là dấu mà các ngươi bởi đó biết ta sẽ hình phạt các ngươi trong nơi nầy, để các ngươi biết rằng lời ta phán về tai họa các ngươi chắc ứng nghiệm.

30 Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phó Pha-ra-ôn-Hốp-ra, vua Ê-díp-tô, trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 110


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 430, 806, 1196, 2842, 3183, 3881, 4581, ...

Apocalypse Revealed 53, 316, 323, 434, 457, 474, 501, ...

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 324, 376, 386, 401, 412, 433, 555, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Leviticus 20:5

Numbers 30:7, 8, 12

Deuteronomy 9:7, 13:7, 29:25, 32:25

1 Samuel 8:19

2 Kings 17:15

Ezra 9:7, 14

Nehemiah 30, 34

Ecclesiastes 8:12, 13

Isaiah 10:22, 11:11, 19:13, 42:24

Jeremiah 5:3, 9, 6:16, 7:17, 18, 25, 8:3, 9:15, 11:13, 17, 15:6, 16:10, 11, 18:18, 19:3, 4, 21:10, 22:5, 24:8, 9, 25:6, 7, 18, 26:6, 29:19, 32:30, 34:22, 38:17, 39:5, 7, 42:15, 16, 17, 43:7, 11, 44:1, 2, 6, ...

Lamentations 1:1, 5:18

Ezekiel 2:3, 7, 9:6, 18:31, 20:32, 38, 29:2, 10, 14, 30:18, 33:11

Daniel 9:11, 13, 14

Hosea 2:7, 9:6, 11:2

Amos 8:7

Zechariah 1:6

Malachi 3:14

Revelation 2:21

Word/Phrase Explanations

Giê-rê-mi
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

đất
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Chúa Trời
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Giu-đa
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

tiên tri
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

sớm
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

ghét
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

nghe
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Cơn giận
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.


To 'suckle' denotes taking in good, because 'a nurse,' or 'one who suckles' signifies implanting good. To 'suckle,' as in Genesis 21:7, signifies implanting the...

giữa
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

còn lại
In Leviticus 6:16, 'Aaron and his sons eating the remainder' signifies a person’s reciprocation and making something one's own. This represents conjunction by means of...

tay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

làm
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Quên
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ngã
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

chết
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

đứng
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

chúng ta
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

miệng
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

trưởng
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

thiếu
For something to “fail” in the Bible means there is not enough understanding of truth and desire for good for someone to attain a higher...

trả lời
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

vâng
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

đã nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Sống
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

đã đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

hình phạt
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

nơi
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

kẻ thù
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Bible

 

Jeremiah 42:16

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

16 thì gươm dao mà các ngươi sợ hãi sẽ đuổi kịp các ngươi trong đất Ê-díp-tô; sự đói kém mà các ngươi kinh khiếp cũng sẽ đuổi theo các ngươi trong Ê-díp-tô, và các ngươi sẽ chết tại đó.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 108


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 1165, 2588

Apocalypse Revealed 323, 503


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 386, 654

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Jeremiah 44:13

Ezekiel 11:8

Word/Phrase Explanations

Sợ hãi
The fearful signify people who have no faith.

đất
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

theo
The basic meaning of "follow" in the Bible is pretty obvious if we consider what it means to "follow the Lord." That obviously doesn't mean...

chết
Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jeremiah and the Babylonians
Worship Talk | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 5897

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

5897. 'To establish for you a remnant on the earth' means the middle and inmost part of the Church. This is clear from the meaning of 'a remnant' as forms of good coupled with truths and inwardly stored away by the Lord in a person, dealt with in 468, 530, 560, 561, 660, 1050, 1906, 2284, 5135, 5342; in this case the middle and inmost part of the Church is meant. The description 'middle and inmost part' is used because what is inmost in a person occupies the middle of the natural, where inmost things and relatively internal ones coexist. In general, where there is a series of things following one another consecutively, and another series in which they spread out and coexist, as they do in the natural, the inmost of that series are one and the same as those in the middle or centre of the second series. Such is the way that inmost things arrange themselves within more external ones. 'To establish for you a remnant on the earth 'implies that an inmost part of the Church will exist among the sons of Jacob. Not that they themselves were to be in that inmost part but that a representative of the Church, to all outward appearance a real Church, was to be established among them, where also the Word was to exist. These are the things that are meant by 'a remnant' when the expression refers to the Church understood separately from the nation.

(Odkazy: Arcana Coelestia 560-561)


[2] Reference is made in various places in the Word to 'the remnant', and also to 'the ones who are left'; but so far these two expressions have been taken in a purely literal way to mean a remnant or those that are left of a people or nation. The fact that forms of good and truth stored away by the Lord in the interior man are meant in the spiritual sense has remained totally unknown till now. Examples of this meaning occur in the following places: In Isaiah,

On that day the branch of Jehovah will be honour and glory, and the fruit of the land will be magnificence and an adornment for the escape of Israel. And it will happen, that he who remains in Zion, and he who is left in Jerusalem, will be called holy, everyone who has been written for life in Jerusalem. Isaiah 4:2-3.

Those who remained in Zion and those who were left in Jerusalem were never made holy, nor were they 'written for life' any more than anyone else. Plainly therefore 'those who remained' and 'those who were left' mean things that are holy and that have been 'written for life'; and these things are forms of good joined to truths that have been stored away by the Lord in the interior man.

[3] In the same prophet,

On that day, the remnant of Israel and those of the house of Jacob that escaped will no more lean on him that smote them; but they will lean on Jehovah, the Holy One of Israel, in truth. A remnant will return, the remnant of Jacob, to the God of power. Isaiah 10:20-22.

'The remnant' is not used to mean the remnant of any people or nation, as may be recognized from the fact that in the Word, especially the prophetical part, 'Israel' has not been used to mean Israel, or 'Jacob' to mean Jacob; both are used to mean the Church and what constitutes the Church. This being so, 'the remnant' is not used to mean a remnant of Israel and Jacob but the truths and forms of good that constitute the Church. When the expressions 'remnant of the people' and 'those left of the nation' are used they do not mean a remnant of any people or those that are left of any nation, for 'people' in the internal sense means truths, 1259, 1260, 3295, 3581, and 'nation' forms of good, 1259, 1260, 1416. The reason why this has remained unknown and seems strange - that 'a remnant' means truths and forms of good - is that the literal sense, especially where it takes the form of history, draws the mind away and powerfully withholds it from contemplating such ideas.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1259-1260; Isaiah 10:20-21)


[4] In the same prophet,

Then there will be a highway for the remnant of the people, which will be left from Asshur, as there was for Israel through the sea when they came up out of the land of Egypt.

In a similar way 'those left from Asshur' are people who have not been corrupted by means of perverted reasonings; for 'Asshur' means such reasonings, see 1186. In the same prophet,

On that day Jehovah Zebaoth will be a crown of adornment and a tiara of beauty for the remnant of His people. Isaiah 18:5.

In the same prophet,

Moreover, those that are left of the house of Judah and who escape will take root downwards and bear fruit upwards. For out of Jerusalem will go a remnant, and those who escape from Mount Zion. Isaiah 37:31-32.

In the same prophet,

He will eat butter and honey, everyone that is left in the midst of the land. Isaiah 7:22.

In Jeremiah,

I will gather the remnant of My flock from all lands where I have scattered them, and I will bring them back to their fold to give birth and to multiply. Jeremiah 23:3.

In the same prophet,

The people which were left from the sword found grace in the wilderness, when He went to give rest to him, to Israel. Jeremiah 31:2.

'The people which were left from the sword in the wilderness' were those who were called the young children - those who were led into the land of Canaan after all the rest had died. These 'young children' were those who were left', by whom were meant forms of good embodying innocence; and the leading of those people into Canaan represented incorporation into the Lord's kingdom.

(Odkazy: Isaiah 11:16, 28:5)


[5] In Ezekiel,

I will cause some to be left, in that you will have some who will have escaped the sword among the nations when you are dispersed in the earth Then those of that escape will remember Me among the nations where they will be captives. Ezekiel 6:8-9.

The reason why the forms of good and the truths stored away by the Lord in a person interiorly were represented by the ones who were left or were a remnant among the nations where they were dispersed and made captives is that a person is constantly among evils and falsities, held in, captivity by them; for evils and falsities are what is meant by 'the nations'. When separated from the internal man the external man is altogether among them, and unless the Lord gathered forms of good and truth together, which are instilled into a person at various stages during the course of his life, he could not possibly be saved. Without remnants salvation comes to none.

[6] In Joel,

It will happen, that everyone who calls on the name of Jehovah will escape. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be an escape, as Jehovah has said, and among those that are left whom Jehovah is calling. Joel 1:32.

In Micah,

The remnant of Jacob will be among the nations, in the midst of many peoples, like a lion among the beasts of the forest. Micah 5:8.

In Zephaniah,

The remnant of Israel will not do iniquity or speak any lie; nor will a deceitful tongue be found in their mouth. They will feed and rest, with none making them afraid. Zephaniah 3:13.

These words describe the character of the remnant, a character which the people who were called Israel never possessed, as is well known. From this also it is evident that 'the remnant' has some other meaning, and this, it is plain, is forms of good and truth since these are what 'do not do iniquity, do not speak any lie, and no deceitful tongue is found in their mouth'.

(Odkazy: Joel 2:32)


[7] In Zechariah,

The streets of the city will be full of boys and girls playing in its streets. This will be a marvel in the eyes of the remnant of My people. Now I will not be as in former days to the remnant of this people. For this will be the seed of peace; the vine will give its fruit, and the land will give its increase, and the heavens will give their dew. I will make the remnant of this people the heirs of all those things. Zechariah 8:5-6, 11-12.

'The remnant' here is called 'the seed of peace' and they are ones in possession of truths derived from good, the fruitfulness of which truths is described by the statement that the vine will give its fruit, the land its increase, and the heavens their dew.

[8] The remnants that are meant in the spiritual sense become so sealed off through evil living and false convictions that they cease to be seen any longer. And they are destroyed when from affection truth has first been accepted and then from affection afterwards denied; for when this happens truth and falsity become mixed together, and this is called profanation. Such remnants are referred to in the Word in the following places: In Isaiah,

He will remove man (homo); and the wilderness will be multiplied in the midst of the land. Scarcely any longer will there be a tenth part in it; it will be however an uprooting. Isaiah 6:12-13.

'Ten' means remnants, see 576, 1906, 2284. In the same prophet,

I will kill your root with famine, and it will kill the ones of you who are left. Isaiah 14:30.

'This refers to the Philistines, meaning those who have a knowledge of cognitions but do not live in accordance with them, 1197, 1198, 3412, 3413. The ones who are left are called a 'root' because forms of good and truth which make man truly human spring from remnants as their root. Therefore 'He will remove man', as stated in the quotation from Isaiah immediately above, means a destroying of remnants.

(Odkazy: Arcana Coelestia 276, Arcana Coelestia 1197-1198, Arcana Coelestia 3412-3413)


[9] In Jeremiah,

The young men will die by the sword; their sons and their daughters will die by famine, and they will not have any remnant. Jeremiah 11:22-23.

This has to do with the men of Anathoth. In the same prophet,

I will take the remnant of Judah, who have set their faces to go into the land of Egypt, to sojourn there, so that all are consumed; and none will escape, nor will any of the remnant of Judah be left, who have gone to dwell in the land of Egypt. Jeremiah 44:12, 14, 28.

The reason why people from Judah could not sojourn in Egypt or reside there, and why they were so strictly forbidden to do so, was that the tribe of Judah represented the Lord's celestial Church, and celestial people have no desire at all to know facts meant by 'Egypt'. For everything they know grows out of celestial good present with them and that good would perish if they were to resort to factual knowledge. Indeed since celestial good is present with members of the Lord's celestial kingdom, and celestial truth is charity whereas spiritual truth is faith, they refuse even to speak of faith, for fear that they may come down from good and look back, see, 202, 337, 2715, 3246, 4448. These matters are also what is meant by the prohibition,

He who is on the housetop must not go down to take anything out of his house, and he who is in the field must not turn back to take his clothes. Matthew 14:17, 18.

See just above in 5895. Those same matters are likewise meant by the words in Luke 17:32, 'Remember Lot's wife' - she looked back and became a pillar of salt. About looking and turning back, see 2454, 3652.

(Odkazy: Matthew 24:17-18)


[10] The utter destruction of nations with not a single person left represented the condition among them when iniquity was so complete that no goodness or truth at all, nor thus any remnant, was surviving, as in Moses,

They struck down Og the king of Bashan, and all his sons, and all his people, until they did not leave him any remainder. Numbers 21:35; Deuteronomy 3:3.

[11] In the same author,

They took all Sihon's cities, and utterly destroyed every inhabited city, and the women, and the young children; they did not leave any remainder. Deuteronomy 2:34.

And there are other places where one reads about the utter destruction of nations.

The situation with remnants - or forms of good and truth stored away by the Lord in a person interiorly - is this: Goodness and truth are implanted in a person when he seeks them with affection and so in freedom. When this happens angels from heaven draw nearer and link themselves to that person. Their link with him is what causes the forms of good coupled with truths to come to exist in the person interiorly. But when external interests occupy the person's attention, as when he is engaged in worldly and bodily pursuits, the angels depart; and once they have departed not a trace of those forms of good and truth is apparent. Nevertheless because such a link has been effected once, this person now has the capability of being linked to angels and so to the goodness and truth residing with them. But this linking does not take place any more often or fully than the Lord pleases, who controls the situation as is entirely best for that person's life.

(Odkazy: Genesis 45:7)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 6156, 7556, 7601, 7831, 7923, 8505, 8891, 9014, 9207, 9274, 9666, 9922, 10153, 10221, 10543, 10627

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 47, 121, 140, 186, 279


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 41, 66, 157, 328, 346, 365, 417, 567, 593, 822


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: