Bible

 

Sáng thế 15

Study

       

1 Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Ðức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.

2 Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Ê-li-ê-se, người Ða-mách.

3 Áp-ram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt-tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi.

4 Ðức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.

5 Ðoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.

6 Áp-ram tin Ðức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.

7 Ðức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Ðức Giê-hô-va, Ðấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để ban cho ngươi xứ nầy làm sản nghiệp.

8 Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ nầy làm sản nghiệp?

9 Ðức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con chiên đực ba tuổi, một con cu rừng và một con câu con.

10 Áp-ram bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai.

11 Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, song Áp-ram đuổi nó đi.

12 Vả, khi mặt trời vừa lặn, thì Áp-ram ngủ mê; nầy một cơn kinh hãi, tối tăm nhập vào mình người.

13 Ðức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm.

14 Nhưng, ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều.

15 Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời.

16 Ðến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân A-mô-rít chưa được đầy dẫy.

17 Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống; kìa có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ,

18 Ngày đó, Ðức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát,

19 là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít

20 Hê-tít, Phê-rê-sít, ê-pha-im,

21 A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-ê-ga-sít và Giê-bu-sít.

  

    Studovat vnitřní smysl

Komentář

 

Exploring the Meaning of Genesis 15

     

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 1778. Here in the internal sense are continued the things concerning the Lord after He had endured in childhood the most severe combats of temptations, which were directed against the love which He cherished toward the whole human race, and in particular toward the church; and therefore being anxious concerning their future state a promise was made Him but it was shown at the same time what the state of the church would become toward its end when it would begin to expire; but that still a new church should revive, which would take the place of the former, and the heavenly kingdom would be immensely increased.

AC 1779. The Lord‘s consolation after the combats of temptations described (verse 1).

AC 1780. The Lord’s complaint respecting the church, that it was in externals only (verses 2, 3). A promise concerning an internal church (verse 4). Concerning its multiplication (verse 5). That the Lord is righteousness (verse 6). And unto Him alone belongs the kingdom in the heavens and on earth (verse 7).

AC 1781. And as He desired to be assured that the human race would be saved (verse 8), it was shown Him how the case is with the church, in general, specifically, and in particular (verses 9 to 17).

AC 1782. The "heifer," "she-goat," and "ram," are the representatives of the celestial things of the church; the "turtledove" and the "young pigeon" are the representatives of its spiritual things (verse 9). The church was on one side, and the Lord on the other (verse 10). The Lord would dissipate evils and falsities (verse 11). But the falsities would still infest it (verses 12, 13). From these there should be deliverance (verse 14). Thus the Lord received consolation (verse 15). But that evils would take possession (verse 16). And at last nothing hut falsities and cupidities would reign (verse 17). Then would come the Lord‘s kingdom, and a new church, the extension of which is described (verse 18). The falsities and evils to be expelled from it are the nations named (verses 19 to 21).

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 1778

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 10837  
  

1778. Genesis 15

1. After these events 1 the word of Jehovah came to Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am a shield to you, your exceedingly great reward.

2. And Abram said, O Lord Jehovih, what will You give me, seeing that I go childless, 2 and the steward of my house is this Damascene, Eliezer?

3. And Abram said, See, to me you have not given seed, and behold, a son of my house is my heir.

4. And behold, the word of Jehovah came to him, saying, This man will not be your heir, but he who comes out of your own loins will be your heir.

5. And He brought him outside and said, Look, now, towards heaven and count the stars, if you are able to count them. And He said to him, So will your seed be.

6. And he believed in Jehovah, and He reckoned it to him as righteousness.

7. And He said to him, I am Jehovah, who brought you forth out of Ur of the Chaldeans, to give you this land to inherit.

8. And he said, O Lord Jehovih, by what shall I know that I shall inherit it?

9. And He said to him, Take for Me 3 a three year old heifer, and a three year old she-goat, and a three year old ram, a turtle dove and a fledgling.

10. And he took for himself all these, and parted each of them down the middle and laid each part opposite the other; but the birds he did not cut apart.

11. And birds of prey came down on the carcasses, and Abram drove them away.

12. And as the sun was going down a deep sleep came over Abram, and, behold, a dread of a great darkness was coming over him.

13. And He said to Abram, Know for sure that your seed will be strangers in a land not theirs. And they will serve them, 4 and these will afflict them for four hundred years.

14. And also the nation which they are going to serve will I judge; and afterwards they will go out with great acquisitions.

15. And you will come to your fathers in peace; you will be buried at a good old age.

16. And in the fourth generation they will return from here, for the iniquity of the Amorites has not yet come to a close.

17. And the sun went down and there was thick darkness; and behold, a smoking furnace and a flaming torch which passed between those pieces.

18. On that day Jehovah made a covenant with Abram, saying, To your seed I will give this land, from the river of Egypt even to the great river, the river Phrath. 5

19. The Kenite, and the Kenizzite, and the Kadmonite,

20. And the Hittite, and the Perizzite, and the Rephaim,

21. And the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite.

CONTENTS

Continued here in the internal sense are matters concerning the Lord after He had undergone in childhood the very severe conflicts brought about by temptations - conflicts directed against the love He cherished towards the entire human race, and in particular towards the Church. As He was therefore anxious about the future state of these, a promise was made to Him. But at the same time He was shown what the state of the Church was to become in its final days, when it was beginning to breathe its last, but nevertheless that a new Church would gather strength to take the place of the previous one; and the heavenly kingdom would be vastly increased.

Footnotes:

1. literally, words

2. literally, and I am walking childless

3. The Latin means for you, but the Hebrew means for Me.

4. i.e. as slaves

5. i.e. the Euphrates

(Odkazy: Genesis 15:1)

  
/ 10837  
  
   Prostudujte si tuto pasáž

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: