Bible

 

Daniel 2

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy chiêm bao, thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ.

2 Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói, và người Canh-đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua.

3 Vua nói cùng họ rằng: Ta đã thấy một chiêm bao; và lòng ta bối rối, muốn biết chiêm bao đó.

4 Những người Canh-đê nói cùng vua bằng tiếng A-ram rằng: Tâu vua, chúc vua sống đời đời! Xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ giải nghĩa.

5 Vua trả lời cho những người Canh-đê rằng: Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thể nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên đống phân.

6 Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng, và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và lời giải nó thế nào.

7 Họ tâu lại lần thứ hai rằng: Xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ cắt nghĩa.

8 Vua rằng: Ta biết chắc các ngươi tìm cách để huỡn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta.

9 Nhưng, nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chiêm bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi; vì các ngươi đã điều đình với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chiêm bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được.

10 Những người Canh-đê tâu lại cùng vua rằng: Chẳng có người nào trên đất nầy có thể tỏ ra việc của vua; vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng, thuật sĩ, hay người Canh-đê nào.

11 Vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vì thần không ở với loài xác thịt.

12 Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền mạng lịnh giết chết hết những bác sĩ của Ba-by-lôn.

13 Vậy mạng lịnh đó đã truyền ra; người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Ða-ni-ên cùng đồng bạn người để giết.

14 Bấy giờ Ða-ni-ên lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Ba-by-lôn.

15 Người cất tiếng nói cùng A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, rằng: Sao lại có mạng lịnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? A-ri-ốc bèn kể chuyện cho Ða-ni-ên rõ.

16 Tức thì Ða-ni-ên vào, xin vua cho mình một hạn nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua.

17 Ðoạn, Ða-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria.

18 Người xin họ cầu Ðức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Ða-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn.

19 Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Ða-ni-ên trong sự hiện thấy ban đêm; Ða-ni-ên bèn ngợi khen Chúa trên trời.

20 Ðoạn Ða-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Ðức Chúa Trời đời đời vô cùng! vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.

21 Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.

22 Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài.

23 Hỡi Ðức Chúa Trời của tổ phụ tôi! Tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua.

24 Vậy nên Ða-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; và nói cùng người như vầy: Ðừng diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.

25 Bấy giờ A-ri-ốc vội vàng dẫn Ða-ni-ên đến trước mặt vua, và tâu cùng vua như vầy: Tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Giu-đa bị bắt làm phu tù, người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó.

26 Vua cất tiếng nói cùng Ða-ni-ên, mà người ta vậy gọi là Bên-sơ-xát-sa, rằng: Quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy, và lời giải nó chăng?

27 Ða-ni-ên ở trước mặt vua trả lời rằng: Sự kín nhiệm mà vua đã đòi, thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được.

28 Nhưng có một Ðức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những đều kín nhiệm; và đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy, chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vầy:

29 Hỡi vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau nầy, thì Ðấng hay tỏ sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến.

30 Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống; nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu, và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình.

31 Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; đứng trước mặt vua, và hình dạng dữ tợn.

32 Ðầy pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cách tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng;

33 ống chơn bằng sắt; và bàn chơn thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.

34 Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đó chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chơn bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát.

35 Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa họ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất.

36 Ðó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua.

37 Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh, và sự vinh hiển cho vua.

38 Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy; vậy vua là cái đầu bằng vàng.

39 Nhưng sau vua, sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua; rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất.

40 Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy.

41 Còn như vua đã thấy bàn chơn và ngón chơn nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra; nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét.

42 Những ngón chơn nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn.

43 Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét.

44 Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để co một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;

45 Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Ðức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau nầy sẽ đến. Ðiềm chiêm bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc chắn.

46 Bấy giờ vua Nê-bu-cát-nết-sa sấp mặt xuống, lạy Ða-ni-ên, và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người.

47 Ðoạn, vua cất tiếng nói cùng Ða-ni-ên rằng: Quả thật, Ðức Chúa Trời các ngươi là Ðức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính Ngài là Ðấng tỏ ra những sự kín nhiệm nầy.

48 Vua bèn tôn Ða-ni-ên lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Ba-by-lôn, và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Ba-by-lôn.

49 Ða-ni-ên cầu xin vua, thì vua lập Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô cùng cai trị tỉnh Ba-by-lôn, còn Ða-ni-ên thì chầu nơi cửa vua.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 173


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 426, 1298, 1326, 1361, 1422, 1551, 1837, ...

Apocalypse Revealed 211, 538, 567, 664, 717, 775, 781, ...

Conjugial Love 73, 78, 79, 81

Divine Providence 328

Doctrine of the Lord 4, 42, 48

Sacred Scripture 117

The Last Judgment 54

True Christianity 156, 275, 609, 625, 754, 761, 788


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 70, 176, 237, 411, 577, 650, 662, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 37

Scriptural Confirmations 4, 37

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 40:8, 12, 18, 41:8, 14, 26, 28, 41, 43

Exodus 7:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 10:17, 29:28

Joshua 22:22

1 Samuel 6:2

2 Samuel 7:13, 16

1 Kings 1:31

2 Kings 5:15

1 Chronicles 29:10

Ezra 1:2, 6:11

Nehemiah 9:5

Esther 1:13, 3:2

Job 12:13, 18, 22

Psalms 2:6, 9, 96:4, 113:2, 136:26, 139:12, 147:5

Proverbs 2:6, 16:14

Ecclesiastes 8:1

Isaiah 28:16, 36:11, 47:12, 13

Jeremiah 25:1, 27:5, 6, 33:3

Ezekiel 26:7

Daniel 1:6, 17, 2:6, 31, 36, 37, 48, 3:1, 9, 12, 29, 30, 4:2, 3, 4, 6, 14, 18, 19, 22, 5:7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 28, 6:7, 27, 7:4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 23, ...

Haggai 2:22

Matthew 3:2, 21:44

Luke 1:33, 20:18

Acts of the Apostles 3:12, 10:25, 14:13

Romans 11:33

1 Timothy 6:15, 16

Hebrews 12:27

James 1:5

Revelation 1, 11:15, 12:8, 17:14, 19:15

Word/Phrase Explanations

thứ hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

nói
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

thưởng
A "reward" in the Bible represents something that brings people together, or brings spiritual states together, and binds them. It's easy to see this in...

đã xem
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

thật
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Nebuchadnezzar's Dream
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nebuchadnezzar's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar's Dream
Color the picture of the statue seen in the dream.
Project | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar’s Dream (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Nebuchadnezzar’s Dream (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Nebuchadnezzar’s Dream (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Conjugial Love # 79

Conjugial Love (Rogers translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 535  

← Předchozí   Další →

79. The fifth account:

The same angel as before, who had been my guide and companion to the ancient peoples who had lived in the four ages called golden, silver, copper and iron - the same angel appeared again and said to me, "You would like to see the age that followed those ancient ages, to find out what it was like, and what it is still like today. Follow me, then, and you will see. These are the people of whom Daniel prophesied when he said:

(A kingdom will arise after those other four, in which iron will be mixed with miry clay.) They will mingle together through the seed of man, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. (Daniel 2:41-43)"

The angel added, "The seed of man, through which iron will be mingled with clay, and yet without their adhering together - this seed means the truth of the Word falsified."

[2] After these words I followed him, and on the way he told me this. "They live," he said, "in the border region between the south and the west, but at a great distance beyond those who lived in the previous four ages, and also deeper down."

So we continued through the south to a region bordering on the west, and we passed through a dreadful forest. For we found pools of water there from which crocodiles raised their heads, gaping at us with jaws open wide and showing their teeth. And between the pools we saw horrible dogs, some of them with three heads like Cerberus, some of them with two heads, all of them with hideous mouths and watching us with savage eyes as we passed by. Entering the western part of this area, we also saw dragons and leopards, like the ones described in the book of Revelation,chapters 12:3 and 13:2.

[3] Then the angel said to me, "All these wild beasts you have seen are not beasts but correspondent and thus representative forms of the lusts that motivate the inhabitants we are going to visit. Those hideous dogs represent the lusts themselves; the crocodiles, their deceits and deceptions; the dragons and leopards, their falsities and corrupt feelings towards things that have to do with worship.

"The inhabitants thus represented, however, do not live just the other side of the forest, but beyond a great desert that lies between, to keep them completely away and separate from the inhabitants of the preceding ages. Moreover, they are altogether alien - totally different from those other people. Indeed, they have heads above their breasts, breasts above their loins, and loins above their feet, like the earliest people. But there is not a bit of gold in their heads, or of silver in their breasts, or of bronze in their loins. In fact, there is not a bit of just plain iron in their feet. Instead, they have iron mixed with clay in their heads, both of these mixed with bronze in their breasts, both of these also mixed with silver in their loins, and these mixed with gold in their feet.

"By this inversion they have been transformed from human beings into caricatures of human beings, in which nothing inwardly holds together. For what had been uppermost has become lowermost, so that what was the head has become the heel, and vice versa. Viewed from heaven, they look to us like play-actors who turn their bodies upside down, support themselves on their elbows and thus move about. Or they look like animals that lie upside down on their backs, raise their feet in the air, and, digging their heads into the ground, from that position look up at the sky."

[4] We passed through the forest and proceeded into the desert, which was no less horrible. It consisted of piles of rocks, with pits in between, out of which crept poisonous snakes and vipers and from which flew fiery serpents.

This whole desert kept sloping downward, and we descended by a long decline, until at last we came to a valley inhabited by the people of that region and age. We saw huts here and there, which finally appeared to come together and be joined into the form of a city.

We went into the city, and behold, the houses were constructed out of charred tree branches mortared together with clay. The roofs were made of black tiles. The streets were irregular, all narrow at first, but widening as they went, becoming finally quite broad and terminating in squares. Consequently there were as many squares as there were streets.

Darkness fell as we entered the city, because the sky was not visible. We looked up, therefore, and we were given light by which to see.

I then asked the people I encountered, "Can you see, since the sky does not appear above you?"

And they replied, "What sort of question is this? We see clearly. We walk in full light."

Hearing this the angel said to me, "Darkness to them is light, and light to them is darkness, as it is for nocturnal birds. For they look downwards instead of upwards."

[5] We went into some of the shacks here and there, and in each we saw a man with his woman. And we asked whether all of them here lived each in his own house with only one wife.

But they replied to this with a hiss, "What do you mean, with only one wife? Why not ask whether we live with only one harlot? What is a wife but a harlot?

"According to our laws we are not allowed to commit whoredom with more than just one woman, but still it is not dishonorable or shameful for us to do so with more than one, provided we do it away from the house. We boast about it with each other! In this way we enjoy license and its pleasure more than polygamists do.

"Why is having more than one wife denied to us, when it has been permitted in the past and is permitted today in the whole world around us? What is life with just one woman but captivity and imprisonment?

"But here we break open the bar of this prison and so rescue ourselves from slavery and set ourselves free. Who is angry with a prisoner if he liberates himself when he can?"

[6] To this we replied, "You speak, my friend, like one devoid of religion. What person endowed with any power of reason does not know that adulterous affairs are profane and hellish, and that marriages are sacred and heavenly? Are not adulterous relationships found among devils in hell, and marriages among angels in heaven? Have you not read the sixth commandment in the Decalogue? And in Paul, that adulterers can by no means come into heaven? 1 "

At this our host laughed heartily, and he looked on me as a simpleton - almost, even, as insane.

But at that very moment a messenger came running from the headman of the city and said, "Bring the two strangers to the city square, and if they will not come voluntarily, drag them there! We saw them under the dark cover of daylight. They have come here in secret. They are spies!"

The angel then said to me, "The reason we seemed to be under dark cover is that we were in the light of heaven, and the light of heaven to them is darkness, while the darkness of hell to them is light. This is because they regard nothing as sinful, not even adultery, and consequently they see falsity altogether as truth. Falsity shines with light in hell, in the eyes of satanic spirits, while truth darkens their eyes like the gloom of night."

[7] Then we said to the messenger, "We will not be forced, still less dragged to the city square, but we will go with you voluntarily."

So we went, and behold, we found a great crowd there. From it came some lawyers who whispered in our ear, "Take care that you do not say anything against religion, against our form of government, or contrary to good manners."

But we kept answering, "We will only speak in favor of them and in accordance with them."

Then we asked, "What is your religion in regard to marriage?"

At this the crowd began to murmur, and they said, "What concern do you have here with marriage? Marriages are marriages."

So we asked a second time, "What is your religion in regard to licentious relationships?"

At this the crowd began to murmur again, saying, "What concern do you have here with licentious relationships? Illicit affairs are illicit affairs. He who is without guilt, let him throw the first stone. 2 "

So we asked a third time, "Does your religion teach regarding marriages that they are sacred and heavenly, and regarding adulterous affairs that they are profane and hellish?"

In response to this many in the crowd guffawed, mocked, and jeered, saying, "Ask our priests about matters of religion, not us. We accept without comment whatever they say, since nothing of religion falls within the ability of the understanding to judge. Have you not heard that the understanding is devoid of reason in the mysteries on which the whole of religion is based?

"Besides, what do our actions have to do with religion? Is it not the pious murmurings of the heart that makes souls blessed - murmurings about expiation, satisfaction and imputation - and not works?"

[8] But then some of the so-called wise men of the city came over and said, "Get away from here. The crowd is becoming inflamed. There will be a riot in a minute. Let us talk about this by ourselves. There is an alley behind the courthouse. Let us go back there. Come with us."

So we followed. And then they asked us where we came from and what our business was there.

We said, "We have come to be instructed about marriage, to find out whether or not marriages among you are sacred unions as they were among the ancient peoples who lived in the golden, silver and copper ages."

But they replied, "What do you mean, sacred unions? Are they not deeds of the flesh and the night?"

Then we began to answer, "Are they not also deeds of the spirit? And what the flesh does impelled by the spirit, is that not spiritual? Moreover, everything that the spirit does, it does from a marriage of goodness and truth. Is it not this spiritual marriage which enters into the natural marriage that exists between husband and wife?"

To this the so-called wise men replied, "You probe and refine the matter too much. You leap over rational considerations to spiritual ones. Who can begin there, then descend and thus form a judgment about anything?" To which they added sarcastically, "Perhaps you have the wings of an eagle and can soar to the uppermost regions of the sky and look down on such matters. But we cannot."

[9] So we then asked them to tell us, from the height or region to which the ideas of their minds flew aloft, whether they knew or were able to know that such a thing exists as the conjugial love of one man with one wife, into which have been gathered all the blessings, felicities, delights, gratifications and pleasures of heaven. Moreover, that this love comes from the Lord according to people's reception of goodness and truth from Him, thus according to the state of the church.

[10] Hearing this they turned away and said, "These men are crazy. They go into outer space with their rational faculties, form empty conjectures and shower us with nutty speculations."

Afterwards they turned around to us and said, "We will give a straight answer to your airy conjectures and dreams."

Then they said, "What does conjugial love have in common with religion and with being inspired by God?

"Does that love not exist in everyone according to the condition of his sexual powers? Is it not found among people who are outside the church as well as among people who are in the church? Among gentiles as well as among Christians? In fact, among impious people as well as among pious ones?

"Does the vigor of that love in everyone not come either from heredity, or from good health, or from temperance of life, or from the warmth of the climate? And can it not also be strengthened and stimulated by drugs?

"Is the same love not found in animals, especially in birds which mate in pairs? Is that love not a matter of the flesh? What does a matter of the flesh have to do with the spiritual state of the church?

"Does that love with a wife in its ultimate expression differ one bit from love with a harlot in its ultimate expression? Is the lust not the same, and the delight the same?

"It is harmful, therefore, to trace the origin of conjugial love from the sacred things of the church."

[11] When we heard this we said to them, "You are reasoning from the heat of lasciviousness and not from conjugial love. You do not know at all what conjugial love is because among you that love is cold. We are convinced by what you have said that you come from the age that is named after and consists of iron and clay, which do not cohere, according to the prophecy in Daniel 2:43. For you make conjugial love and licentious love the same thing. Can these two cohere any more than iron and clay? People believe you are wise and call you wise, yet you are anything but wise!"

Inflamed with anger at these words, they began to cry out and call the crowd to throw us out. But then, by a power given us by the Lord, we stretched out our hands, and suddenly fiery serpents, vipers and poisonous snakes came from the desert, and dragons, too, and they invaded and filled the city, so that the inhabitants became frightened and fled away.

And the angel said to me, "New people keep coming from earth to this region every day, and the previous inhabitants are by turns removed and cast down into chasms in the west, which at a distance look like lakes of fire and brimstone. The people there are all adulterers, both spiritually and naturally."

-----
Footnotes:

1. See 1 Corinthians 6:9.

2. Cf. John 8:7.

-----

Přejděte do sekce / 535  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Conjugial Love 240


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 37


Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Přeložit: