Bible

 

Daniel 2

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Trong năm thứ hai đời vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy chiêm bao, thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ.

2 Vậy vua truyền đòi các đồng bóng, thuật sĩ, thầy bói, và người Canh-đê để cắt nghĩa chiêm bao cho vua. Họ bèn đến chầu trước mặt vua.

3 Vua nói cùng họ rằng: Ta đã thấy một chiêm bao; và lòng ta bối rối, muốn biết chiêm bao đó.

4 Những người Canh-đê nói cùng vua bằng tiếng A-ram rằng: Tâu vua, chúc vua sống đời đời! Xin thuật chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ giải nghĩa.

5 Vua trả lời cho những người Canh-đê rằng: Sự ấy đã ra khỏi ta. Nếu các ngươi không nói cho ta biết chiêm bao đó thể nào và lời giải nó làm sao, thì các ngươi sẽ bị phân thây, nhà các ngươi sẽ trở nên đống phân.

6 Nhưng nếu các ngươi tỏ chiêm bao và lời giải nó cho ta, thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng, và vinh hiển lớn từ nơi ta. Các ngươi hãy tỏ cho ta chiêm bao đó và lời giải nó thế nào.

7 Họ tâu lại lần thứ hai rằng: Xin vua kể chiêm bao cho những kẻ tôi tớ vua, và chúng tôi sẽ cắt nghĩa.

8 Vua rằng: Ta biết chắc các ngươi tìm cách để huỡn thì giờ, vì các ngươi thấy sự ấy đã ra khỏi ta.

9 Nhưng, nếu các ngươi không tỏ cho ta biết chiêm bao, thì cũng chỉ có một luật cho các ngươi; vì các ngươi đã điều đình với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói cùng ta, cho đến ngày giờ sẽ thay đổi. Vậy, hãy nói chiêm bao cho ta, và ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được.

10 Những người Canh-đê tâu lại cùng vua rằng: Chẳng có người nào trên đất nầy có thể tỏ ra việc của vua; vì chẳng có vua nào, chúa nào, người cai trị nào đem việc như thế hỏi đồng bóng, thuật sĩ, hay người Canh-đê nào.

11 Vì sự vua đòi là hiếm có, và không ai có thể tỏ cho vua được, chỉ có các vì thần không ở với loài xác thịt.

12 Vậy nên vua phát tức mình và giận dữ lắm, bèn truyền mạng lịnh giết chết hết những bác sĩ của Ba-by-lôn.

13 Vậy mạng lịnh đó đã truyền ra; người ta hầu đem giết hết thảy những bác sĩ, lại tìm Ða-ni-ên cùng đồng bạn người để giết.

14 Bấy giờ Ða-ni-ên lấy sự khôn ngoan trí thức mà nói với A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác sĩ của Ba-by-lôn.

15 Người cất tiếng nói cùng A-ri-ốc, quan thị vệ của vua, rằng: Sao lại có mạng lịnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? A-ri-ốc bèn kể chuyện cho Ða-ni-ên rõ.

16 Tức thì Ða-ni-ên vào, xin vua cho mình một hạn nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm bao đó cho vua.

17 Ðoạn, Ða-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria.

18 Người xin họ cầu Ðức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương xót họ về sự kín nhiệm nầy, hầu cho Ða-ni-ên và đồng bạn mình khỏi phải chết với những bác sĩ khác của Ba-by-lôn.

19 Vậy sự kín nhiệm được tỏ ra cho Ða-ni-ên trong sự hiện thấy ban đêm; Ða-ni-ên bèn ngợi khen Chúa trên trời.

20 Ðoạn Ða-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Ðức Chúa Trời đời đời vô cùng! vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.

21 Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.

22 Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài.

23 Hỡi Ðức Chúa Trời của tổ phụ tôi! Tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua.

24 Vậy nên Ða-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã truyền cho diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; và nói cùng người như vầy: Ðừng diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn; nhưng hãy đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.

25 Bấy giờ A-ri-ốc vội vàng dẫn Ða-ni-ên đến trước mặt vua, và tâu cùng vua như vầy: Tôi đã tìm thấy một người trong những con cái Giu-đa bị bắt làm phu tù, người ấy sẽ cho vua biết sự giải nghĩa đó.

26 Vua cất tiếng nói cùng Ða-ni-ên, mà người ta vậy gọi là Bên-sơ-xát-sa, rằng: Quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chiêm bao ta đã thấy, và lời giải nó chăng?

27 Ða-ni-ên ở trước mặt vua trả lời rằng: Sự kín nhiệm mà vua đã đòi, thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói đều không có thể tỏ cho vua được.

28 Nhưng có một Ðức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những đều kín nhiệm; và đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy, chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vầy:

29 Hỡi vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau nầy, thì Ðấng hay tỏ sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến.

30 Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống; nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu, và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình.

31 Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; đứng trước mặt vua, và hình dạng dữ tợn.

32 Ðầy pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cách tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng;

33 ống chơn bằng sắt; và bàn chơn thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.

34 Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đó chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chơn bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát.

35 Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa họ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất.

36 Ðó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua.

37 Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh, và sự vinh hiển cho vua.

38 Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy; vậy vua là cái đầu bằng vàng.

39 Nhưng sau vua, sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua; rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất.

40 Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy.

41 Còn như vua đã thấy bàn chơn và ngón chơn nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra; nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét.

42 Những ngón chơn nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn.

43 Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét.

44 Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để co một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;

45 Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Ðức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau nầy sẽ đến. Ðiềm chiêm bao nầy là thật, và lời giải nó là chắc chắn.

46 Bấy giờ vua Nê-bu-cát-nết-sa sấp mặt xuống, lạy Ða-ni-ên, và truyền dâng lễ vật cùng đồ thơm cho người.

47 Ðoạn, vua cất tiếng nói cùng Ða-ni-ên rằng: Quả thật, Ðức Chúa Trời các ngươi là Ðức Chúa Trời của các thần, và là Chúa của các vua; chính Ngài là Ðấng tỏ ra những sự kín nhiệm nầy.

48 Vua bèn tôn Ða-ni-ên lên sang trọng và ban cho người nhiều lễ vật trọng. Vua lập người cai trị cả tỉnh Ba-by-lôn, và làm đầu các quan cai những bác sĩ của Ba-by-lôn.

49 Ða-ni-ên cầu xin vua, thì vua lập Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô cùng cai trị tỉnh Ba-by-lôn, còn Ða-ni-ên thì chầu nơi cửa vua.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 173


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 426, 1298, 1326, 1361, 1422, 1551, 1837, ...

Apocalypse Revealed 211, 538, 567, 664, 717, 775, 781, ...

Conjugial Love 73, 78, 79, 81

Divine Providence 328

Doctrine of the Lord 4, 42, 48

Sacred Scripture 117

The Last Judgment 54

True Christian Religion 156, 275, 609, 625, 754, 761, 788


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 70, 176, 237, 411, 577, 650, 662, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 37

Scriptural Confirmations 4, 37

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 40:8, 12, 18, 41:8, 14, 26, 28, 41, 43

Exodus 7:11

Numbers 12:6

Deuteronomy 10:17, 29:28

Joshua 22:22

1 Samuel 6:2

2 Samuel 7:13, 16

1 Kings 1:31

2 Kings 5:15

1 Chronicles 29:10

Ezra 1:2, 6:11

Nehemiah 9:5

Esther 1:13, 3:2

Job 12:13, 18, 22

Psalms 2:6, 9, 96:4, 113:2, 136:26, 139:12, 147:5

Proverbs 2:6, 16:14

Ecclesiastes 8:1

Isaiah 28:16, 36:11, 47:12, 13

Jeremiah 25:1, 27:5, 6, 33:3

Ezekiel 26:7

Daniel 1:6, 17, 2:6, 31, 36, 37, 48, 3:1, 9, 12, 29, 30, 4:2, 3, 4, 6, 14, 18, 19, 22, 5:7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 28, 6:7, 27, 7:4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 23, ...

Haggai 2:22

Matthew 3:2, 21:44

Luke 1:33, 20:18

Acts of the Apostles 3:12, 10:25, 14:13

Romans 11:33

1 Timothy 6:15, 16

Hebrews 12:27

James 1:5

Revelation 1, 11:15, 12:8, 17:14, 19:15

Word/Phrase Explanations

thứ hai
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

đến
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

trước
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

nói
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...

thưởng
A "reward" in the Bible represents something that brings people together, or brings spiritual states together, and binds them. It's easy to see this in...

đã xem
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

thật
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Daniel, Interpreter of Dreams
Project | Ages 11 - 17

 Nebuchadnezzar's Dream
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Nebuchadnezzar's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar's Dream
Color the picture of the statue seen in the dream.
Project | Ages 7 - 14

 Nebuchadnezzar’s Dream (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Nebuchadnezzar’s Dream (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Nebuchadnezzar’s Dream (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Overview of Daniel: A Man of Conscience for ages 3-14
Overview of a series of scripted lessons for the first six chapters of the book of Daniel. Suitable for Sunday schools, families and classrooms. Levels A, B and C provide materials for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

Bible

 

Genesis 41:41

Vietnamese (1934)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

41 Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép rằng: Hãy xem! trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5314, 5315, 5316


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 5244, 5799, 6145

Apocalypse Revealed 360, 503


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 448, 654

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 45:8

Ecclesiastes 4:14

Daniel 2:48

Acts of the Apostles 7:10

Word/Phrase Explanations

xem
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Joseph Helps Pharaoh and Egypt
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph in Egypt
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Interprets Dreams
Joseph interprets dreams for the butler, the baker and Pharaoh.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph, Ruler of Egypt
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Joseph: Ruler of Egypt
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph Rules Egypt - Level A
Complete lesson with activity choices: make a royal Egyptian necklace for Joseph, create folding dream pockets to show what happened in Pharaoh's dreams, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Rules Egypt - Level B
Complete lesson with activity choices: make a crown of life for Joseph from stars, create a group mural of joseph explaining pharaoh's dreams, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Rules Egypt - Level C
Complete lesson with activity choices: watch a video and discuss natural and spiritual hunger, review all the dreams in the story of Joseph's life using charades, read and reflect on a door handle sign about storing up your good experiences for spiritual famine times, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph Rules Egypt - Level D
Complete lesson with activity choices: watch a video and discuss natural and spiritual hunger, draw cartoons or diagrams showing how true ideas give us strength, read and reflect on a door handle sign about storing up your good experiences for spiritual famine times, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Mural of Pharaoh's Dreams
Make a mural about the two different dreams that Joseph interpreted for Pharaoh.
Project | Ages 4 - 10

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Sacks of Grain from Egypt
This project involves either letting the children make small sacks out of felt or making the sacks ahead of time and then using them to dramatize the story.
Project | Ages 4 - 10

 Seven Years of Plenty and Famine
Project | Ages 4 - 10

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13

 When an Evil Person Touches the Word
Shows what happens when an evil person in the spiritual world tries to touch the Word. 
Project | Ages up to 10

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 411

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

411. Verse 16. And they said to the mountains and to the rocks, Fall on us, signifies to be covered over by evils and by falsities therefrom. This is evident from the signification of "mountains," as being the evils that flow from the loves of self and of the world (of which above, n. 405; also from the signification of "rocks," as being the falsities from evil (of which below); also from the signification of "fall on us," as being to be covered by them. These things, too, are to be illustrated by such things as occur in the spiritual world when the Last Judgment takes place; for they are said respecting the Last Judgment, as is evident from the following verse, where it is said, "For the great day of His anger is come, and who is able to stand?" that "day" meaning the time and state of the Last Judgment. The state of the wicked then is such that from the mountains and rocks upon which they have made their habitations they cast themselves down into the hells, more or less deeply according to the atrocity of the evils and falsities with them; and this they themselves do, because they cannot endure Divine good and Divine truth, the higher heavens then being opened, from which the light of heaven flows in, which is Divine truth united to Divine good, by which light their pretended goods and truths are constricted, and these being constricted their evils and falsities are loosened; and as evils and falsities cannot endure the light of heaven, for they are pained and tortured by it, these spirits cast themselves from the mountains and rocks into the hells, more or less deeply according to the quality of their evil and falsity; some into gaps and caves, and some into holes and rocks, which then stand open before them; but as soon as they have cast themselves in, the openings are closed up. In this way the casting out of evil spirits from the mountains and hills which they have occupied is effected (see above, n. 391-392, 392, 394); and when they are in the caves and among the rocks the pains and torments they suffered from the influx of the light of heaven cease; for they find rest in their evils and in the falsities therefrom, because these had been their delights; for the delights of his life remain with everyone after death, and the delights of life are the delights of their loves, for every delight of life is from love.

(Odkazy: Revelation 6:16; The Apocalypse Explained 391-392, 394, The Apocalypse Explained 405)


[2] From this the signification of their "calling to the mountains and the rocks to fall on them" can be seen; likewise what is signified in Hosea:

They shall say to the mountains, Cover us, and to the hills, Fall on us (Hosea 10:8).

And in Luke:

Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us, and to the hills, Hide us (Luke 23:30).

This, too, treats of the Last Judgment. The light of heaven, which is Divine truth united to Divine good, by the influx and presence of which the evil who cast themselves down are pained and tormented, is meant by the words immediately following in this verse; "hide us from the face of Him that sitteth on the throne, and from the anger of the Lamb;" it is said "the anger O the Lamb" because they are in torment; but their torment is not from that, but from the evils of their loves and from the falsities of their faith; and because these evils and falsities have formed all the interiors of their mind (for each one's mind is formed by his love and its faith, even so as to be a likeness of these in form), and because the interiors of the mind of those who are in evils and in falsities therefrom are turned away in a contrary direction, or to a quarter opposite to Divine goods and truths, therefore when Divine truth flows in and endeavors to reverse the action of the interiors of their mind, and thereby to lead them into heaven (for this is what Divine truth proceeding from the Lord does everywhere where it flows in), and they are unwilling to abandon the delights of their loves, they suffer anguish and torment; but these cease when they come into the hells where like delights or like loves prevail.

[3] Having shown above n. 405 what "mountains and hills" signify, it shall now be shown what "rocks" signify, namely, that they signify truth from spiritual good, also the truth and good of faith, but in the contrary sense the falsity of faith. This signification of "rocks" is also from appearances in the spiritual world; for rocks and crags are seen there as mountains and hills are seen, as was shown above, and upon the rocks there those dwell who are in truths from spiritual good, and who are in the truth and good of faith. The difference between the mountains and hills, and the rocks and crags, is that the former are of soil, and the latter of stone, and "soil" corresponds to and thus signifies the good of love, and "stone" corresponds to and thus signifies the truth of faith. And as most things in the Word have also a contrary sense, so do "rocks," and in that sense they signify the falsity of faith, and this also from correspondence; for those who are in the falsities of faith dwell there within the rocks in caverns.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 405)


[4] That "rock" signifies truth from good and the truth of faith, and in the highest sense the Lord in respect to these, is evident from the following passages. In Daniel:

Thou sawest 1 till that a stone was cut out, not by hands, and it smote the image upon his feet, that were iron and clay. And the stone that smote the image became a great rock and filled the whole earth (Daniel 2:34-35).

This was said of the image that Nebuchadnezzar saw in his dream. "The stone that became a great rock" means the Lord, as is evident from the particulars there. But first let the signification of what precedes be told; "the head of the image" which was gold, signifies the Most Ancient Church, which was a celestial church, or a church in which the good of love to the Lord reigned; this good is signified in the Word by "gold," and also by "the head;" "the breast" and "the arms" which were silver, signify the Ancient Church, which succeeded the Most Ancient, and this church was a spiritual church, or a church in which the good of charity towards the neighbor, and truth from that good, reigned; this truth and good are signified by "silver," and also by "the breast" and "the arms;" "the belly and the thighs which were brass" signify the church that succeeded the ancient spiritual church and which may be called spiritual-natural; in this church the good of faith and the truth from that good reigned; this good is signified in the Word by "brass," and also by "the belly" and "the thighs;" but "the legs and the feet, which were part iron and part clay," signify the Israelitish and Jewish Church, which was an external church without any internal, and which therefore had no truth and good, but truth falsified which in itself is falsity, and good adulterated which in itself is evil; therefore it is said respecting it in this chapter:

Whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of man; but they shall not cohere one with the other, even as iron doth not mingle with clay (Daniel 2:43).

"Iron" signifies natural truth, and "miry clay" natural good; "the feet and legs" have a like meaning; but here "clay" signifies good adulterated, and "iron" such truth as there is in the external sense of the Word; for "the seed of man" means the Word where there are goods and truths, the adulterations and falsifications of which are described by "iron mixed with clay, which do not cohere one with the other." (That there have been four churches, one after another, may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 247, 248 .) "The stone" that smote the image means Divine truth from the Lord; that "it became a great rock and filled the whole earth" signifies that the Lord by Divine truth is to rule over heaven and the church; "the earth" here meaning the church and also heaven; therefore it is added that this kingdom "shall stand forever" (verse Daniel 2:44), "kingdom" also signifying the church and heaven, for there is the kingdom of God. That Divine truth is here meant by "stone," and the Lord in respect to Divine truth by "rock," is evident from the signification of "stone" in the Word when predicated of the Lord (as in Genesis 49:24; Psalms 118:22-23; Isaiah 28:16; Matthew 21:42, 21:44; Mark 12:10-11; Luke 20:17-18). Whether you say the Lord or Divine truth it is the same, since all Divine truth is from Him, and thence He is in it; and it is from this that the Lord is called "the Word," for the Word is Divine truth. (That "stone" in the highest sense signifies the Lord in respect to Divine truth, and thence in a lower sense truth from good, see Arcana Coelestia 643, 1298, 3720, 6426, 8609, 10376)

(Odkazy: Genesis 49:23-24; The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 247-248)


[5] That "rock" signifies the Lord in respect to Divine truth, is plain from:

The rock in Horeb from which waters were given to the Israelitish people (Exodus 17:5-6);

and that it was commanded:

That Moses and Aaron should speak unto the cliff, and thus should sanctify Jehovah in the eyes of the sons of Israel; but that Moses smote it with a staff two times, therefore it was declared to Moses and Aaron that they should not bring the people into the land of Canaan (Numbers 20:8-13).

It is known in the church that this "rock" signified the Lord; but it is not known that it had this signification because "rock" in the Word signifies the Divine truth that proceeds from the Lord; this was why Moses and Aaron were commanded to speak to it, and thus to sanctify Jehovah in the eyes of the sons of Israel. Also "the waters" that flowed forth signify Divine truth; and "the people drinking of them" signifies to nourish spiritually, which is done by instructing and teaching. (That "waters" signify truths, see above, n. 71; and that "to drink," and "to be given to drink," signify to be instructed and to be taught, see Arcana Coelestia, n. (Arcana Coelestia 3069, 3772, 4017-4018, 8562, 9412) The like is signified by "rock" in Isaiah:

They shall not thirst; He will lead them in desolate places; He will cause the waters to flow out of the rock for them, when He cleaveth the rock that the waters may issue (Isaiah 48:21).

In David:

He clave the rocks in the wilderness, and made them to drink of the great depths; and He brought streams out of the cliff; and they remembered that God was their Rock, and the most high God their Redeemer (Psalms 78:15-16, 20, 35).

In the same:

He opened the rock that the waters might issue out; they flowed in the dry places, a river (Psalms 105:41).

In the same:

Before the Lord thou art in travail, O earth, before the God of Jacob, who turned the rock into a pool of waters, the flint into a fountain of waters (Psalms 114:7-8).

That "rock" in these passages signifies the Lord in respect to Divine truth, or what is the same, Divine truth from the Lord, is evident from what has been said above, also from the fact that these two passages in David treat of the redemption and the regeneration of the men of the church, and this is effected by means of Divine truth from the Lord. Redemption is treated of in these words, "they remembered that God was their Rock, and the most high God their Redeemer;" regeneration in these words, "Before the Lord thou art in travail, O earth;" "to be in travail" when predicated of the church, signifying to be reformed and regenerated.

(Odkazy: Numbers 20:8-12; The Apocalypse Explained 71)


[6] In Isaiah:

Hearken unto me, ye that follow after righteousness, ye that seek Jehovah; look unto the rock out of which ye were hewn, and to the digging out of the pit out of which ye were digged (Isaiah 51:1).

The "rock" means the Lord in respect to Divine truth, and the "pit" signifies the Word, as also in other places; "to be hewn out of the rock" and "to be digged out of the pit," signify to be regenerated by Divine truths and Divine goods, thus by truths from good from the Lord; for "stones," that are cut out of a rock, signify truths from the Lord; and "soil," that is dug out of a pit, signifies good from the Lord, therefore it is called "the digging out of the pit."

[7] In Moses:

Give ye greatness unto our God; the rock, whose work is perfect, and all His ways are judgment. He made him to ride on the high places of the earth, and feedeth him with the increase of the fields; He maketh him to suck honey out of the cliff, and oil out of the flint of the rock. The rock that begat thee hast thou given to forgetfulness, and hast forgotten God thy Former. Is it not because their rock hath sold them, and Jehovah hath shut them up? For their rock is not as our rock, neither are our enemies judges (Deuteronomy 32:3-4, 13, 18, 30-31).

This is said of the Ancient Church, which was a church that was in truths from good; therefore truths from good are described by various things that correspond, as "He made him to ride on the high places of the earth, He fed him with the increase of the fields; He made him to suck honey out of the cliff, and oil out of the flint of the rock." Intelligence in the spiritual things of this church is signified by "He made him to ride on the high places of the earth;" "to ride" signifying to understand; "the high places of the earth" meaning the spiritual things of the church; spiritual nourishment therefrom is signified by "He fed him with the increase of the fields;" "to feed" meaning to nourish, and "the increase of the fields" meaning all things of the church. That they had natural good and spiritual good through Divine truth from the Lord is signified by "He made him to suck honey out of the cliff, and oil out of the flint of the rock;" "honey" meaning natural good, "oil" spiritual good; "cliff" external Divine truth from the Lord which is for the natural man, and "flint of the rock" internal Divine truth from the Lord which is for the spiritual man. The Jewish Church, which was not in any Divine truth, is next treated of, and respecting this it is said, "the rock that begat thee hast thou given to forgetfulness, and hast forgotten God thy Former," which signifies that the Lord, and thence Divine truth, by which the church is reformed, were rejected; "rock" meaning the Lord in respect to Divine truth, and "that begat thee," and "God the Former" signifying to be reformed by the Lord by means of Divine truth. That they were altogether deprived of truth and good is signified by "their rock hath sold them, and Jehovah hath shut them up," "rock" having reference to truth, and "Jehovah" to good; "to sell" and "to shut up" means to be deprived of. That they would be in falsity from evil is signified by "their rock is not as our rock, neither are our enemies judges" "their rock" meaning falsity, "our enemies" evils, "not judges" signifying not truths and goods. From this it can be seen that "rock" signifies the Lord in respect to Divine truth, and in the contrary sense, falsity.

[8] In the second book of Samuel:

The spirit of Jehovah spoke in me, and His speech was upon my tongue. The God of Israel said, the Rock of Israel spoke [to me]. He that ruleth over the righteous man, that ruleth over the fear of God (2 Samuel 23:2-3).

"Rock" here manifestly stands for the Lord, for in the Word "the God of Israel" means the Lord; therefore it is said "the spirit of Jehovah spoke in me, and His speech was upon my tongue," also "the God of Israel said, the Rock of Israel spoke to me." The "spirit of Jehovah" and "His speech" signify Divine truth, and the Lord is called "the God of Israel" from worship, and "the Rock of Israel" from Divine truth, from which is worship. Because it is the Lord who is meant, it is said that "the Rock of Israel spoke." His dominion over those who are in good and those who are in truth is signified by "He that ruleth over the righteous man, that ruleth over him that hath the fear of God;" righteousness" is predicated of good, and "fear of God" of truth; for this Psalm of David treats of the Lord, which makes clear that the Lord is meant by "the God of Israel," and "the Rock of Israel."

[9] In David:

O that My people may hearken unto Me, that Israel might walk in My ways! I would feed 2 them with the fat of wheat; and with honey out of the rock I would satisfy them (Psalms 81:13, 16).

Here, too, "rock" means the Lord in respect to Divine truth (as may be seen above, n. 374, where this is explained). In the same:

Who is God save Jehovah, or who is a Rock besides my 3 God? Jehovah liveth: and blessed be my Rock; and the God of my salvation shall be exalted (Psalms 18:2, 31, 46; 2 Samuel 22:2-3, 32, (2_Samuel 22:32)47).

It is said, "Who is God save Jehovah, and who is a Rock besides my God?" because where Divine good is treated of the Lord is called "Jehovah," and where Divine truth is treated of he is called "God," and also "Rock," as here; so afterwards, "Jehovah liveth, and blessed be my Rock;" "the God of my salvation shall be exalted" signifies that He must be worshiped by means of truths from good, from which is salvation; "to be exalted," in reference to God is predicated of worship from good by means of truths.

(Odkazy: 2 Samuel 22:47; The Apocalypse Explained 374)


[10] In the same:

Let the sayings of my mouth and the meditation of my heart be well pleasing before Thee, O Jehovah, my Rock and my Redeemer (Psalms 19:14).

"Jehovah the Rock" has a like signification as "Jehovah God," namely, the Lord in respect to Divine good and Divine truth; and He is called "Redeemer" from regeneration, which is effected by Divine truth; "sayings of the mouth" signify the understanding of truth, and "the meditation of the heart" the perception of good. In the same:

I say unto God my Rock, Why hast Thou forgotten me? (Psalms 42:9).

"God the Rock" means the Lord in respect to Divine truth, here in respect to defense. In the same:

Unto Thee do I call, O Jehovah my Rock; be not silent from me; lest Thou be silent from me (Psalms 28:1).

Here, too, "Jehovah" and "Rock" are mentioned, because "Jehovah" means the Lord in respect to Divine good, and "Rock" the Lord in respect to Divine truth, and as both are meant it is twice said, "be not silent from me," "lest Thou be silent from me;" one having reference to Divine good, the other to Divine truth, for in the Word there is a heavenly marriage in every particular, which is the marriage of good and truth. In Habakkuk:

O Jehovah, Thou hast placed him for judgment; and thou, O Rock, hast founded him for correction (Habakkuk 1:12).

In Isaiah:

Trust ye in Jehovah forevermore; for in Jah Jehovah is the Rock of Eternity (Isaiah 26:4).

Ye shall have a song as of the night of celebrating the feast; and gladness of heart as of one going with a pipe to come into the mountain of Jehovah, to the Rock of Israel (Isaiah 30:29).

Is there a God beside me? yea, there is no Rock, I know not any (Isaiah 44:8).

In David:

We will make a joyful noise unto the Rock of our salvation; we will come before His faces with confession (Psalms 95:1-2

In the first book of Samuel:

There is none holy as Jehovah; and there is no Rock like our God (1 Samuel 2:2).

In David:

Upright is Jehovah my Rock (Psalms 92:15).

He shall call me, Thou art my Father, my God, the Rock of my salvation. I also will make Him the firstborn, high above the kings of the earth (Psalms 89:26-27).

[11] In these passages, "rock" means Divine truth from the Lord and the Lord Himself, as well as in other passages. As in the gospels:

Everyone that heareth My words and doeth them, I will liken him to a prudent man, who built his house upon a rock; and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, yet it fell not, for it was founded upon a rock (Matthew 7:24-25; Luke 6:48).

"The house founded upon a rock" means the church and the man of the church who has founded his doctrine and life upon the Divine truth, which is from the Lord, thus upon those things that are in the Word, consequently one who is in truths from good from the Lord. It is said, "who is in truths from good," because Divine truth is not received by anyone who is not in good. To be in good is to be in the good of life, which is charity; therefore it is said "he that heareth My words and doeth them;" "doing the Lord's words" is the good of life, for truth, when a man does it, becomes good because it then enters the will and love, and whatever becomes of the will and love is called good. Temptations, in which such a man of the church does not fall but conquers, are signified by "the rain descended, the floods came, the winds blew, and beat upon the house, and yet it fell not, for it was founded upon a rock;" for in the Word "floods of waters" and "rains," and also "tempests of wind," signify temptations. This, to be sure, is a comparison, but it should be known that all comparisons in the Word are as much according to correspondences as are the things not said comparatively (see above, n. 69; and Arcana Coelestia 3579, 8989).

This makes plainly evident that "rock" in the Word signifies the Lord in respect to Divine truth, or Divine truth from the Lord.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 69)


[12] From this it can be seen what is signified by the Lord's words to Peter, in Matthew:

Jesus said to the disciples, But who say ye that I am? Simon Peter answered, Thou art the Christ, the Son of the living God. Jesus answering said unto him, Blessed art thou, Simon son of Jonah; for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but My Father who is in the heavens. I say unto thee, Thou art Peter, and upon this rock I will build My church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of the heavens, that whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in the heavens, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in the heavens (Matthew 16:15-19).

"Peter" here does not mean Peter, but Divine truth from the Lord (as in the passages cited above) for all the Lord's disciples together represented the church; and each one of them some constituent of the church; "Peter" the truth of the church, "James" its good, and "John" good in act, that is, works; the rest of the disciples represented the truths and goods that are derived from these, just as the twelve tribes of Israel. That this is so will be seen in what follows, where the tribes and the disciples are treated of. This is why these three disciples are mentioned in the Word more than the others.

[13] The Lord addressed these words to Peter because he then confessed, saying, "Thou art the Christ, the Son of the living God," which in the spiritual sense signifies that He is the Divine truth; this is signified by "Christ," also by "the Son of God." (That this is signified by "Christ" see Arcana Coelestia 3004, 3005, 3009; and by "the Son of God" above, n. 63, 151, 166.) By virtue of this confession "Peter" represented Divine truth from the Lord in the church, and for this reason he was called "a rock" [petra], and it is said "thou art a rock [petra], upon this rock [petra] I will build My church," which signifies upon Divine truth from the Lord, or what is the same, upon truths from good, for upon these the church is built. That Peter might represent this in the church he was called by the Lord "a rock [petra]." as is evident in John:

Jesus looking upon him said unto him, Thou art Simon, the son of Jonah; thou shalt be called Cephas, which is, by interpretation, a rock [petra] (John 1:42).

Cephas in the Syriac language means a rock, and so Peter in that version is everywhere called "Cephas;" moreover, the same word in the Hebrew means a rock (as is evident in Jeremiah 4:29; andJob Job 30:6, where "rocks" are mentioned in the plural number); but Peter is not called a rock [petra] in the Greek and Latin because the name was bestowed upon him as a personal name.

(Odkazy: Arcana Coelestia 3004-3005; The Apocalypse Explained 63, The Apocalypse Explained 151, 166)


[14] The Lord said "Simon son of Jonah" and afterwards he was called "a rock," because "Simon son of Jonah" signifies truth from good, or faith from charity; and as truth from good or faith from charity is granted only to those who are in Divine truth from the Lord, and Peter then confessed [the Lord], so he is called "a rock," not himself as a person, but that Divine truth which was from the Lord with him in his confession. That this was from the Lord is meant by the Lord's words, "flesh and blood has not revealed it unto thee, but My Father who is in the heavens;" "the Father in the heavens" meaning the Divine in the Lord, since the Father was in Him, and He in the Father and they were one (John 14:7-11; 10:30, 38). That "Simon" signifies truth in the will, see in the following chapter; and that "dove," which is what "Jonah" means, signifies spiritual good, see Arcana Coelestia 870, 1826, 1827); consequently "Simon son of Jonah" signifies the truth of good or truth from good. Because the hells have no power against Divine truth proceeding from the Lord, or against any man in whom there is Divine truth from the Lord, therefore the Lord says that "the gates of hell shall not prevail against it."

(Odkazy: Arcana Coelestia 1826-1827)


[15] The Lord further said, "I will give unto thee the keys of the kingdom of the heavens; and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in the heavens, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in the heavens," which signifies that all things are possible to those who are in truths from good from the Lord, in full agreement with these words:

All things whatsoever ye ask for, praying, believe that ye are to receive, then shall it be done unto you (Mark 11:24; Matthew 7:8; Luke 11:9).

How these words are to be understood see above (n. 405 i), namely, that to ask from the faith of charity is to ask not from self but from the Lord, for whatever anyone asks not from self but from the Lord he receives. That such is the signification of these words, "whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in the heavens, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in the heavens," is clear from the Lord's words to the disciples and to all who are in truths from good from the Lord, in Matthew:

Verily I say unto you, What things soever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and what things soever ye shall loose on earth shall be loosed in the heavens (Matthew 18:18).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 405)


[16] These words were spoken to all, thus not to Peter only, as the Lord immediately declares in that chapter in these words:

I say unto you, That if two of you shall agree on earth in My name respecting anything that they shall ask, it shall be done for them by My Father, who is in the heavens. For where two or three are gathered in My name, there am I in the midst of them (Matthew 18:19-20).

"The Lord's name" means everything by which He is worshiped; and as He is worshiped by means of truth from good, which is from Him, so this is meant by "His name." (That this is what is meant by the "Lord's name," see above, n. 102, 135.) So "every thing they shall ask on earth shall be done for them in the heavens" has a similar signification as "whatsoever ye shall bind and shall loose on earth shall be bound and shall be loosed in the heavens," for the Lord explains the former words by the latter. One who knows the spiritual sense of the Word can know also why it is said "if two agree," and afterwards, "where there are two or three," namely, because "two" is predicated of good, and "three" of truth, consequently "two and three" of all who are in truths from good. (That Divine truth from the Lord has all power in the heavens and on earth, see above, n. 209, 333; and in the work on Heaven and Hell 230-231, 539; and Arcana Coelestia 3091, 3563, 6344, 6423, 6948, 8200, 8304, 9643, 10019, 10182. "Two" is predicated of good because it signifies conjunction by love, n. 1686, 5194, 8423; "three" is predicated of truths because it signifies all truths in the complex, in like manner as "twelve," n. 577, 2089, 2129, 2130, 3272, 3858, 3913; therefore when "two" and "three" are mentioned in the spiritual world, two and three, are not meant, but all who are in truths from good. That "Peter" signifies truth from good, which is from the Lord, see in the small work on The Last Judgment 57.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 2129-2130; The Apocalypse Explained 102, 135, The Apocalypse Explained 209, 333)


[17] Thus far it has been shown what "rock" signifies in this sense; it shall now be shown what "rock" signifies in the contrary sense. In the contrary sense "rock" signifies infernal falsity that is trusted in; as in the following passages. In Isaiah:

Hewing out 4 thy sepulcher in the height, graving for himself a habitation in the cliff (Isaiah 22:16).

This chapter treats of "the valley of vision," which signifies the falsity of doctrine confirmed by the sense of the letter of the Word; the love of falsity is signified by "the sepulcher in the height," and the belief of falsity by "the habitation in the cliff;" their making such things for themselves is signified by "hewing out" and "graving for themselves."

[18] In the same:

In that day they shall reject every man the idols of his silver and the idols of his gold which your hands make for you; then shall Asshur fall by the sword not of a man [vir], and the sword not of a man [homo] shall devour him: and his cliff shall pass away for awe, and his princes shall be dismayed at the banner (Isaiah 31:7-9).

This treats of judgment upon those who from self-intelligence believe themselves to be wise in Divine things. Such are those who are in the love of self and the world, and who seek after a reputation for learning for the sake of self; these, because they are unable to see truths, seize on falsities and proclaim them as truths. The falsities that favor their principles and their loves are signified by "the idols of silver and the idols of gold;" that these are from self-intelligence is signified by "which your hands have made for you;" that they will perish by their own falsities is signified by "then shall Asshur fall by the sword not of a man [vir], and the sword not of a man [homo] shall devour him;" "Asshur" meaning the rational perverted, and thence those who are in falsities from self-intelligence; "to fall and to be devoured by the sword" meaning to perish. This was represented also by the king of Assyria in that he was slain by his own sons (Isaiah 37:38); "his sons" there signifying his own falsities by which he perished; "his cliff, which shall pass away for awe," signifies all falsity in general, in which such have trusted; and "the princes, who shall be dismayed at the banner," signify the primary falsities; it is said "at the banner," because such falsities are dispersed not by any combat with truths, but by a mere sign of combat, which a banner is. I have seen such cast down from the rocks upon which they were by the waving of an ensign.

[19] In Jeremiah:

The whole city fleeth before the voice of the horseman and the shooter of the bow; they entered the clouds and went up into the rocks, the whole city is forsaken, not a man [vir] dwelleth therein (Jeremiah 4:29).

This describes the church desolated in respect to truths. The desolation of all the truth of doctrine by false reasonings and false doctrinals therefrom is signified by "the whole city fleeth before the voice of the horseman and of the shooter of the bow;" "the voice of the horseman" signifying false reasonings, and "the voice of the shooter of the bow" false doctrinals; "the whole city fleeth" signifies the desolation of all the truth of doctrine, "city" meaning doctrine. That no truth is acknowledged, but falsity alone, is signified by "they entered the clouds and went up into the rocks;" "to enter the clouds" signifying into the non-acknowledgment of truth, and "to go up into the rocks" signifying into mere falsity.

[20] I have also seen rocks that consisted of stones heaped together, with no level place where verdure grew as elsewhere upon rocks; upon these were spirits who while they lived in the world as men had been in faith separate from charity, which is called faith alone, and had confirmed themselves therein both in doctrine and in life. This is what is meant by "the dryness of the rock," in Ezekiel:

She set 5 it upon the dryness of the cliff; she poured it not upon the earth that dust might cover it (Ezekiel 24:7).

And in the same:

I will cause many nations to come up against thee; and they shall destroy the walls of Tyre and throw down her towers; and I will purge her dust from her, and make her the dryness of a cliff (Ezekiel 26:3-4, 14).

"Dust" in these two passages means the soil, which signifies the good of the church. When there is no soil on the rocks, but the rocks are dry, that is, consist of mere heaps of stones, as was said above, it is a sign that there is no good, and where there is no good there is mere falsity; so this is what is signified by "the dryness of a cliff," and "she poured it not upon the earth, that the dust might cover it," and "I will purge her dust from her." This makes evident what is signified by the Lord's words in the Gospels:

Other seed fell upon the rocky places, where they had not much soil; and straightway they sprang up because they had no depth of earth; and they dried up (Matthew 13:5-68:6).

This may be seen explained above n. 401.

(Odkazy: Ezekiel 24:7-8; Luke 8:6; Mark 4:5-6; Matthew 13:5-6; The Apocalypse Explained 401)


[21] Most of those in the spiritual world who have their light from the moon there, dwell upon rocks. Those who are spiritual-natural dwell upon rocks that are covered with a thin surface of soil, where consequently there are level places, verdure, and shrubberies, but not such as are upon the mountains and hills where those dwell who receive light from the sun of heaven; while those who are not spiritual-natural, but merely natural, are not at this day upon the rocks, but in caverns in the rocks there; and those who are in falsities from evil, dwell among heaps of stones there; all these things are correspondences.

[22] In Jeremiah:

Behold, I am against thee, O mountain destroying the whole earth; and I will stretch out Mine hand against thee and roll thee down from the cliffs, and will make thee a mountain of burning (Jeremiah 51:25).

This is said of Babylon, whose damnation through falsities is signified by "I will roll thee down from the cliffs," and whose damnation through evils is signified by "I will make thee a mountain of burning" (but this may be seen more fully explained above, n. 405.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 405)


[23] In the same:

O ye inhabitants of Moab, forsake the cities and dwell in the cliff, and be like the dove that maketh her nest in the passages of the mouth of the pit (Jeremiah 48:28).

This is said of Moab, which signifies the adulteration of good and truth, and thus those who pervert the good and truth of the Word. "Forsake the cities" signifies to leave the truths of doctrine; "dwell in the cliff" signifies in falsities and the doctrine of falsities; "be like the dove that maketh her nest in the passages of the mouth of the pit" signifies looking at truth from without and not from within, for "a pit" signifies the Word where truths are; "to make a nest in the passages of its mouth" means outside of it and not within, "to make a nest" having the same signification as to dwell, namely, to live a life; but "to build a nest" is predicated of a bird, and "to dwell" of man. What it is to regard the Word from without and not from within may be seen in the Arcana Coelestia 10549-10551), namely, to look at it not from doctrine but from the mere letter; and in consequence of this men wander in every direction whither the disposition, thought, and affection may lead; they are sure of nothing, whence come the perpetual adulterations that are signified by "Moab." This is the case with those who study the Word for the sake of glory and honor; because such regard themselves in everything when studying the Word, they remain outside of the Word; while those who love truth and good from the Word are within the Word, for they look at it not from self, but from the Lord. This makes clear what is signified by "O ye inhabitants of Moab, forsake the cities and dwell in the cliff, and be like the dove that maketh her nest in the passages of the mouth of the pit."

[24] In the same:

Is not My word like as fire? and like a hammer that scattereth the cliff? (Jeremiah 23:29.)

The Word is said to be "like a fire and like a hammer" because "fire" signifies the good of love, and "hammer" the truth of faith, for "the hammer" has a similar signification as "iron," and "iron" signifies truth in ultimates, and the truth of faith. Both are mentioned, namely, "fire" and "hammer," and accordingly good and truth, because of the marriage of good and truth in every particular of the Word. "The cliff that is scattered" signifies the falsity in the whole complex and the doctrine of falsity; and these are scattered or destroyed, when man with whom they exist is judged.

[25] In Nahum:

Who shall stand before His indignation? or who shall stand up in the glowing of His anger? His wrath is poured out like fire, and the rocks shall be overturned before Him (Nahum 1:6).

That the "indignation," "wrath," and "anger" of Jehovah signify the Last Judgment, and the state of damnation of those who are in evils and in falsities therefrom will be seen in the following articles. The damnation of evils is signified by "His wrath, which is poured out like fire;" and the damnation of falsities from evils by "His anger," and "the rocks shall be overturned before Him;" "fire" also signifying the evils of the loves of self and of the world, and "rocks" the falsities therefrom, and "to be overturned" signifies to perish. Moreover, the rocks, upon which are those who are in the principles of falsity and thus in falsities of every kind, are visibly overturned, and those who are upon them are thus cast down into hell; but this occurs in the spiritual world, where all have their dwelling places according to the quality of their interiors to which their externals correspond.

[26] In Isaiah:

Ye that have heated yourselves with gods under every green tree, that slaughter the children in the brooks under the shelves of the cliffs (Isaiah 57:5).

What is meant by "heating oneself with gods under every green tree, and slaughtering the children in the brooks under the shelves of the cliffs," no one can know except from the internal sense. In that sense "to heat oneself with gods under every green tree" signifies to worship God from every falsity that occurs; "to heat oneself with gods" means ardent worship, and "every green tree" means every falsity that occurs, for "tree" signifies knowledges and perceptions, here the knowledges and perceptions of falsity; and "to slaughter the children in the brooks, under the shelves of the cliffs" signifies to extinguish truths by falsities from self-intelligence; "children" meaning truths, "brooks" self-intelligence, "shelves of the cliffs" falsities; "under the shelves of these" signifies from the sensual, in which there is the ultimate natural light, for those who are in that light only stand under precipitous rocks and do not see any truth, and if it is told them they do not perceive it. In such a position I also have seen them in the spiritual world. This makes evident that "to slaughter the children" means not to slay children, but to extinguish truths.

(Odkazy: Isaiah 57:4-5)


[27] So in David:

Happy is he who shall seize and shatter thy babes against the cliff (Psalms 137:9).

"Babes" mean here not babes but falsities springing up; for Babylon is here treated of, which signifies the falsities of evil destroying the truths of good of the church; the destruction of these is signified by "shattering them against the cliff;" "cliff" meaning the ruling falsity of evil, and "to shatter" meaning to destroy. He who abides in the mere sense of the letter of the Word and does not think beyond it, can easily be led to believe that he is called "happy" who does this with the babes of his enemies, when yet that would be an enormous crime; but he is called "happy" who disperses the falsities of evil springing up in the church, which are here signified by "the babes of Babylon. "

[28] In Jeremiah:

Who hath heard such a thing as this? The virgin of Israel hath done a horrible thing. Shall the snow of Lebanon from the rock leave My fields? Shall the strange cold waters flowing down be snatched away? My people have forgotten Me, they have burned incense to vanity (Jeremiah 18:13-15).

"The virgin of Israel" means here and elsewhere the spiritual church, for this the Israelites represented; "the horrible thing that they did" means that they turned the goods of the church into evils, and the truths of the church into falsities, and from these evils and falsities worshiped Jehovah. The evils from which is such worship are signified by "My people have forgotten Me," for he who forgets God is in evils; and the falsities from which is such worship are signified by "they have burned incense to vanity," "vanity" meaning falsity, and "to burn incense" worship; "shall the snow of Lebanon from the rock leave My fields?" signifies, have they not the truths of the church from the Word? "rock" here signifies the Word, because it signifies Divine truth (as above); "the snow of Lebanon" signifies the truths of the church therefrom. Here "snow" has a similar signification as water, namely, truths, but "snow" signifies cold truths, because a cold church is here treated of. "Lebanon" means the church from which these are, and "fields" mean all goods and truths of the church; "the strange cold waters flowing down," signify the falsities in which there is no good; "strange waters" meaning falsities, and "cold" meaning in which there is no good, for truths have all their heat from the good of love.

[29] In the same:

Behold, I am against thee, thou inhabitant of the valley, thou rock of the plain; that say, Who shall descend against us, and who shall enter into our abodes? (Jeremiah 21:13).

"The inhabitant of the valley" and "the rock of the plain" signify those who are in the ultimates of the Word, and do not permit themselves to be illustrated from the interior; and such do not see truths, but falsities instead; for all the light of truth, because it is out of heaven from the Lord, comes from the interior and descends. Such are meant by "the inhabitant of the valley" and "the rock of the plain;" "valley" and "plain" meaning the ultimates of the Word in which they are; and "inhabitant" and "rock" signifying falsities, "inhabitant" the falsity of life, and "rock" the falsity of doctrine. The belief in falsity and evil in which such are firmly fixed, believing falsity and evil to be truths and goods, is signified by their saying, "Who shall descend against us, and who shall enter into our abodes?"

[30] In Isaiah:

Enter into the rock, and hide thee in the dust, for the dread of Jehovah (Isaiah 2:10).

"To enter into the rock" means into falsity, and "to hide themselves in the dust" means in evil. This treats of the Last Judgment, when those who are in the falsities of evil and in the evils of falsity cast themselves into the hells which are in the rocks and under the lands in the spiritual world. (But these things may be seen more fully brought out and explained in the preceding article.) In Job:

The mountain falling passeth away, and the rock is removed out of its place (Job 14:18).

"Mountain" signifies the love of evil; and "rock" the belief of falsity; and "to melt away" and "be removed out of its place" signifies to perish.

(Odkazy: Acts of the Apostles 14:18)


[31] In David:

Let their judges be cast down by the sides of the cliff (Psalms 141:6).

"Judges" signify those who are in falsities, and in an abstract sense, the falsities of thought and of doctrine. "Judges" in the Word have a similar signification as "judgments," and "judgments" signify the truths from which judgments are formed and in the contrary sense falsities. Because those who are in falsities dwell in the spiritual world in cliffs it is said, "let them be cast down by the sides of the cliff," which signifies that they should be let into their falsities and dwell in the hells corresponding to their falsities. In Job:

To dwell in the cleft of the valleys, in holes of the earth, and in the rocks (Job 30:6).

This treats of those who are in the hells, because they are in evils and in falsities therefrom; the hells of those who are in evils in respect to life are under valleys and in caves there; and the hells of those who are in falsities from evil are in rocks. This makes clear what is signified by "dwelling in the cleft of the valleys, in holes of the earth, and in rocks." (But respecting the caverns and caves in which those dwell who are in the hells, and the clefts and holes by which these are entered, see the article just preceding, n. 410.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 410)


[32] These things have been adduced to make known that "rock" in the contrary sense signifies falsity in general; and this signification of "rock" is from correspondence, as can be seen from the appearances and phenomena in the spiritual world, where all dwell according to the correspondences of the interiors of their mind and life. Consequently those who are in wisdom and intelligence, because they are in love to the Lord and in charity towards the neighbor, and thence in the spiritual affection of truth, dwell upon mountains and hills of earth, where there are paradises, gardens, rose-beds, and lawns; but those who are in the belief in the doctrinals of their church and in some degree of charity, dwell upon rocks where there are level places upon which are some groves and some trees and grassy places; while those who have been in faith alone, as it is called, in respect to doctrine and life, and thence in falsities of faith and evils of life, dwell within the rocks, in caverns and cells there.

[33] This signification of "rock" is from the correspondence spoken of. But there is a signification of "rock" from its hardness, as in the following passages.

In Jeremiah:

They have made their faces harder than a rock (Jeremiah 5:3).

In Ezekiel:

As an adamant stronger than rock have I made thy forehead; fear not (Ezekiel 3:9).

In Job:

They shall be graven with an iron pen and with lead in the rock forevermore (Job 19:24).

In Isaiah:

The hoofs of the horses are accounted as rock (Isaiah 5:28).

Hardness is expressed by "rock" from the correspondence of rock with truth from good, for truth from good has all power, as has been said above; but when truth acts against falsity from evil then good is blunted, and truth then remaining acts with hardness, according to the above words in Ezekiel, "As an adamant stronger than rock have I made thy forehead." Truth without good is also hard, but still is easily broken. But what has been here adduced respecting rocks will be more fully elucidated by what will be said hereafter respecting the signification of stones.

-----
Footnotes:

1.  Photolithograph has "for I trust;" Hebrew "that trusteth."

2.  Photolithograph has "thou wast seen;" for Chaldean "thou sawest," which is also found in App. 2.

3.  Photolithograph has "I would feed," but Hebrew has "He would feed." The former reading is also found in AE 374, 619; AC 5620, 5943; the latter in AC 3941, 8581.

4.  Photolithograph has "my;" Hebrew has "our," which is also found in AC 4402

5.  Photolithograph has "I set;" the Hebrew "she set."

-----

(Odkazy: Acts of the Apostles 19:24; Ezekiel 24:7-8; Isaiah 57:4-5; Matthew 18:18-20; Numbers 20:8-12)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 407, 419, 434, 443, 577, 619, 625, 657, 687, 708, 721, 820, 849

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Follow Me
Worship Talk | Ages over 18

 The Reign of Asa
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: