Bible

 

Exodus 6

Thai: from KJV         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า "บัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะกระทำแก่ฟาโรห์ คือด้วยมืออันทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วยมืออันเข้มแข็ง เขาจะไล่พลไพร่ออกจากแผ่นดินของเขา"

2 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราคือพระเยโฮวาห์

3 เราปรากฏแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบด้วยนามว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เรามิได้สำแดงให้เขารู้จักเราในนามพระเยโฮวาห์

4 และเราได้ตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขาทั้งหลายด้วยว่า จะยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เขา เป็นแผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าว

5 และเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชนชาติอิสราเอลด้วย ซึ่งชาวอียิปต์กักไว้ให้เป็นทาส และเราได้ระลึกถึงพันธสัญญาของเรา

6 เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า `เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยเจ้าให้พ้นด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง

7 เราจะรับพวกเจ้าเป็นพลไพร่ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ

8 เราจะนำพวกเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัม แก่อิสอัคและแก่ยาโคบ เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นมรดก เราคือพระเยโฮวาห์'"

9 โมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟัง แต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ และถูกเกณฑ์ให้ทำการหนักอย่างสาหัส

10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

11 "จงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา"

12 และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า "ดูเถิด แม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็มิได้เชื่อฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์อย่างไร ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง"

13 พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรน ให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่า ให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์

14 คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าในวงศ์วานบรรพบุรุษของเขา บุตรชายของรูเบนผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอล ชื่อฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่างๆของรูเบน

15 บุตรชายของสิเมโอนชื่อเยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูลผู้เป็นบุตรชายของหญิงชาวคานาอัน คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่างๆของสิเมโอน

16 และคนเหล่านี้เป็นชื่อบุตรชายของเลวีตามพงศ์พันธุ์ของเขาคือ เกอร์โชน โคฮาทและเมรารี เลวีนั้นมีอายุได้ร้อยสามสิบเจ็ดปี

17 บุตรชายของเกอร์โชนชื่อ ลิบนี และซิมอี ตามครอบครัวของเขา

18 บุตรชายของโคฮาทชื่อ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล โคฮาทมีอายุได้ร้อยสามสิบสามปี

19 บุตรชายของเมรารีชื่อ มาฮาลี และมูชี คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่างๆของเลวีตามพงศ์พันธุ์ของเขา

20 ฝ่ายอัมรามได้นางโยเคเบดน้องสาวบิดาของตนเป็นภรรยา แล้วนางให้กำเนิดบุตรแก่เขาชื่ออาโรนและโมเสส อัมรามมีอายุได้ร้อยสามสิบเจ็ดปี

21 บุตรชายของอิสฮาร์ชื่อ โคราห์ เนเฟก และศิครี

22 บุตรชายของอุสชีเอลชื่อ มิชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี

23 ฝ่ายอาโรนได้นางเอลีเชบาบุตรสาวของอัมมีนาดับ น้องสาวของนาโชนเป็นภรรยา นางคลอดบุตรให้เขาชื่อ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์

24 บุตรชายของโคราห์ชื่อ อัสสีร์ เอลคานาห์ และอาบียาสาฟ คนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่างๆของคนโคราห์

25 ฝ่ายเอเลอาซาร์บุตรชายอาโรน ได้รับบุตรสาวคนหนึ่งของปูทิเอลเป็นภรรยา นางคลอดบุตรให้เขาชื่อ ฟีเนหัส คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของคนเลวีตามครอบครัวของเขา

26 อาโรนและโมเสสสองคนนี้แหละ คือผู้ที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า "จงพาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ตามหมู่ตามกองของเขา"

27 สองคนนี้แหละเป็นผู้ที่กราบทูลฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์เพื่อพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ คือโมเสสและอาโรนนี้แหละ

28 และต่อมาในวันที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสในแผ่นดินอียิปต์นั้น

29 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า "เราคือพระเยโฮวาห์ เจ้าจงบอกฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์ตามข้อความทั้งสิ้นซึ่งเราได้บอกแก่เจ้า"

30 ฝ่ายโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า "ดูเถิด ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง ที่ไหนฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์"

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1356, 1463, 1992, 2658, 2959, 3448, 3667, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 328, 444, 573

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:7, 17:1, 8, 26:3, 28:13, 46:9, 11

Exodus 2:1, 2, 24, 3:8, 14, 15, 19, 20, 4:1, 10, 5:1, 6:4, 8, 12, 30, 7:2, 4, 5, 17, 11:1, 12:31, 33, 41, 51, 13:3, 4, 5, 9, 14, 16, 14:4, 18, 15:2, 16, 16:12, 19:5, 24:1, 28:1, ...

Leviticus 10:1, 4, 6

Numbers 1:7, 18, 3:2, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 10:29, 11:12, 23, 15:41, 16:1, 20:28, 25:7, 26:5, 11, 12, 57, 58, 59, 60, 33:1

Deuteronomy 4:31, 34, 5:15, 7:19, 9:29, 11:2, 26:8, 29:5, 12

Joshua 21:4, 6, 7, 22:13, 24:5, 33

Judges 20:28

1 Samuel 12:6, 8

2 Samuel 7:23, 24

1 Kings 8:42, 60, 20:28

2 Kings 17:36

1 Chronicles 4:24, 5:3, 6:1, 22, 15:8, 10, 23:12, 13, 21, 24:1, 26

2 Chronicles 20:17, 29:12, 13

Nehemiah 1:10

Psalms 12:6, 42:1, 77:16, 81:7, 11, 100:3, 105:11, 12, 26, 136:12

Proverbs 18:14

Isaiah 6:5, 49:23, 26, 51:15

Jeremiah 1:7, 27:5, 31:33

Ezekiel 2:7, 20:5, 33, 47:14

Micah 6:4

Mark 12:26

Luke 5:8

John 8:28

Acts of the Apostles 13:17

Titus 2:14

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 The Ten Plagues and the Passover
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7231

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7231. Since these verses consist of mere names detailed explanation can be dispensed with, especially as it has been shown already what Reuben, Simeon, Levi, Aaron, and Moses represent, and their sons and grandsons who are named here are simply further generations descending from those things they represent.

'Reuben' represents faith present in the understanding, see 3861, 3866, 4731, 4734, 4761.

'Simeon' represents faith present in the will and expressed in action, 3869-3872, 4497, 4502, 4503, 5482, 5626, 5630.

'Levi' represents charity, 3875, 3877, 4497, 4503.

'Aaron' represents the teachings of the Church, 6998, 7009, 7089.

'Moses' represents the law from God, 6771, 6827.

The reason why Reuben, Simeon, Levi and their sons are mentioned here, and not the remaining fathers of the tribes together with their sons in their proper order, cannot be known except from the internal sense. One can see that the list of names has been provided in this chapter to make known the matter of Aaron and Moses' parentage and birth. Yet the genealogy of Levi would have been sufficient to do this, for nothing whatever about Reuben and Simeon, or about their sons, helps to make that matter known. But the reason why these are mentioned, which is evident only from the internal sense, is that the spiritual Church, which is represented by 'the children of Israel', is the subject.

(Odkazy: Arcana Coelestia 3769-3872, 4502-4503)


[2] That Church is brought into being with a person through faith present within what he knows and then within his understanding, the kind of faith that is represented by 'Reuben and his sons'. After this, when the Church with the person grows, that faith passes into his will, and from will into action. At this point the person has the truth of faith in his will and puts it into practice because it is what has been commanded in the Word. This phase of faith is represented by 'Simeon'. Finally within his will, that is, his new will, an affection characteristic of charity is perceptible, so that his wish to do what is good is motivated not by faith, as it was previously, but by charity towards the neighbour. For when a person's regeneration has come that far he is a member of the spiritual Church, since he now has that Church within him. This charity and the affection belonging to it is what' Levi' represents.

This then explains why the families of Reuben and also of Simeon are listed, and finally the family of Levi, who, as has been stated, represents charity, which is what gives the Church its spiritual character. 'Aaron' represents the external dimension of that Church, and 'Moses' the internal dimension. The internal dimension of the Church is referred to as the law from God, the external dimension as teachings derived from it. The law from God - the internal dimension of the Church - is also the Word in its internal sense, and the teachings derived from it are the Word in its external sense. For Moses and Aaron's representation of these, see 7089.

(Odkazy: Exodus 6:14-25)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: