Bible

 

Genesis 26

Tamajaq Portions     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

2 Inafalal as du Əməli, iṇṇ'as: «Ad wər tərəsa Masar, əɣsər daɣ akal wa dak z əməla.

3 Qam daɣ akal wa da, fəl a daɣ-ak əṣṣəna aga fall-ak albaraka fəlas kay d əzzurriya nnak a z akfaɣ akal a, fəl ad ag̣əzaɣ arkawal wa əgəɣ y abba nnak Ibrahim.

4 Ad əsəffələyləyaɣ əzzurriya nnak šilat n eṭran ən jənnawan, akfaq qu iṃədlan a kul. Šimattiwen n əddənet kul ad əgrəwnat albaraka s əddəlil n əzzurriya nnak.

5 Fəlas Ibrahim iṣṣisam y awal in, iṭṭaf amar in əd tərɣəmt in d əlqanun in.»

6 Iqqim Isxaq daɣ Gərar.

7 As t əggazan meddan n akal šin əṣṣəstan əd təṇtut-net Raqqiyetu iṇṇ'asan: «Tamaḍrayt in a təṃos». Iksud as as iṇṇa taṇtut-net ad t anɣin meddan n akal fəl əddəlil-net, ənta təkna šihussay.

8 Dəffər as iga Isxaq tamert tagget daɣ Gərar, iṣwad du amənokal ən Kəl Filist, əs fənetr inay tu itaggu šeɣat əd taɣurəs Raqqiyetu.

9 Isassaɣr'ay du Abimelek iṇṇ'as: «Zaɣnin taṇtut nak a wa! Mas teṇṇəɣ tamaḍrayt nak a təṃos?» Ijjəwwab as Isxaq: «Təṇṇa a əgeɣ adi fəl təksəda n ad ətəwənɣa fəl əddəlil-net».

10 Iṇṇ'as Abimelek: «Ma dana təgeɣ da?» Azzama inamanṣa iyyan daɣ meddan nana əd təṇtut nak iməl ɣur-ək as nakkanay inasbakkadan».

11 Omar Abimelek tamattay kul iṇṇa: «Wa iḍasan aləs a əd təṇtut-net a das tətəwəxkəm taṃattant».

12 Igyak Isxaq daɣ akal wa təzzar olay du awatay wədi ṭemeday n əṇətfus n a wa igyak fəlas Əməli a fall-as igan albaraka.

13 Iqqal Isxaq aləs ilan təkarzay tagget har ikna təgərgist wəllen.

14 Ila eharay wa ənḍarran əd wa zəwwaran d eklan aggotnen.Təzzar əmmənzaɣan tu Kəl Filist.

15 Adi da fəl əṇbalan eṇwan kul win əɣazan eklan n Ibrahim, daɣ azzaman-net, əṭkaran tan aṃadal.

16 Təzzar iṇkar Abimelek iṇṇa y Isxaq: «Əbdəd ugag ana fəlas šigrat a dana təge».

17 Iggəlat Isxaq izzəbbat daɣ əɣlal wa n Gərar denda ad iɣsar.

18 Ibrahim daɣ azzaman-net iɣaz eṇwan. Dəffər iba-net əṇbalan tan Kəl Filist. Ilas Isxaq iɣaz eṇwan win, ig'asan iṣmawan win da a dasan iga abba nnet.

19 Əɣazan eklan n Isxaq aṇu daɣ əɣlal tolas, əgrawan daɣ-as ṣhat n aṃan təddarat.

20 Ad əgammayan maḍanan ən Gərar əkənnas daɣ win Isxaq, əṇnan asan: «Aṇu nnana a wa» Adi da fəl iga Isxaq y aṇu eṣəm Eseq(əkənnas) fəlas əkənnas a fall-as əgan.

21 Əɣazan eklan-net aṇu iyyan as ənta da iga fall-as əkənnas təzzar ig'as eṣəm Sitna (gezzar).

22 Iggəlat Isxaq əddi iɣaz aṇu iyyan wa fəl wər z' ag'əkənnas maran ig'as eṣəm Rəxobot (tənaflit) fəlas iṇṇa: «Əməli əmərədda isannaflay ana ikf'ana təkarzay daɣ akal a.»

23 Den da ad ikka Ber-Šeba.

24 Ahad wen da a das d'inafalal Əməli iṇṇ'as: «Nak Məššina n abba nnak Ibrahim. A kay wər təggəz ṭasa fəlas nak əṣṣana daɣ-ak. A fall-ak ag'albaraka, əsəffələyləya əzzurriya nnak fəlas əgəɣ arkawal y əkli nin Ibrahim».

25 Den da ad ikras Isxaq edag ən təkutay ad iɣabbad Əməli. Ikras daɣ akal wen ahaket-net. Əɣazan daɣ-as eklan-net aṇu.

26 Əzəl iyyan Abimelek ifal du Gərar iggədaz d Isxaq iddəw d Axuzzut, əməššewwər-net, əd Fikol əmuzar ən nammagaran-net.

27 Iṇṇ'asan Isxaq: «Ma sər-i du tədagam təgzaram i, təstaɣam i du ɣur-wan?»

28 Əjjəwwaban as: «Aššak a nəkkas as iṣṣan daɣ-ak Əməli. Adi da a fəl nənamaṇṇa; Təməlet tu tassaq gar-ena dər-ək, nənəməgget arkawal dər-ək.

29 Daɣ əddəlil n ad tətkəlaɣ əlwaši n as wər dana za təɣšəda arat əmmək as wər dak nəɣšed arat, nəg'ak iḍuf olaɣan nəssoɣal kay akal nak s alxer. Illikan as iga fall-ak Əməli əmərədda albaraka nnet.

30 Ig'asan Isxaq əsəmməguri olaɣan ətšan əšwan.

31 Əgan du taṇakra tənzayat ənamasaḍafan arkawal. Intak kan Isxaq əglan əfalan tu s alxer.

32 Əzəl wen da oṣan t'idu eklan-net Isxaq ewayan as du isalan n aṇu wa əɣzan əṇṇan as: «Nəgraw daɣ-as aṃan».

33 Ig'as Isxaq eṣəm Šiba (tassaq). Adi da a fəl itawagga y əɣrəm wa eṣəm Ber-Šeba(aṇu ən tassaq) har azala.

34 Esaw iga əkkozat təṃərwen n awatay as izlaf ṣanatat təḍoden daɣ Kəl Xiti əṃosnen Yudit elles ən Beri əd Basmat elles n Elon.

35 Šiḍoden šin əssiknanat Isxaq əd Raqqiyetu arkaṇay.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2719, 2726, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1025, 1197, 1209, 1420, 1502, 2498, 2504, ...


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 537, 768

Spiritual Experiences 430

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 12:3, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 13:2, 15:1, 17:7, 19, 20:1, 21:22, 23, 25, 27, 30, 31, 22:17, 18, 24:31, 25:11, 26:3, 24, 27:46, 28:8, 9, 31:5, 44, 54, 36:2, 39:2, 3

Exodus 2:24, 3:12, 6:7, 14:13, 18:12

Leviticus 26:42, 45

Numbers 23:19

Deuteronomy 31:6

Judges 11:7

Ruth 3:11

1 Samuel 18:28

1 Kings 17:13

2 Chronicles 15:9

Psalms 25:12, 37:3, 105:8, 9, 15, 119:32

Proverbs 10:22

Ecclesiastes 4:4, 9:9

Isaiah 41:10

Lamentations 3:57

Amos 5:5

Acts of the Apostles 18:9

Hebrews 11:9

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Isaac and Abimelech
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Sixth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

Bible

 

Deuteronomy 31:6

English: King James Version         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

6 Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the LORD thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.

   Studovat vnitřní smysl
Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 26:24, 28:15

Numbers 13:9, 20

Deuteronomy 1:21, 29, 20:1, 31:23

Joshua 1:5, 6

1 Samuel 12:22

2 Samuel 10:12

1 Kings 2:2, 6:13, 8:57

1 Chronicles 22:13, 28:20

Psalms 94:14

Jeremiah 1:8

1 Corinthians 16:13

Hebrews 13:5

Word/Phrase Explanations

a
A help-meet for him,' or 'a help as before him,' as mentioned in Genesis 2:18, signifies proprium, or what is one's own. However, whereas the...

go
In the physical world, the places we inhabit and the distances between them are physical realities, and we have to get our physical bodies through...

fear
Fear has various significations according to the thing which causes it. Fear signifies love. Fear, as in Gen 28:17, signifies a holy change.

Fear not
Fear not, as in Revelation 1:17; Daniel 10:5, 12; Matthew 17:5, 7; 28:10, etc., signifies resuscitation to life, and at the same time adoration from...

afraid
The fearful signify people who have no faith.

the Lord
The Bible refers to the Lord in many different ways, which from the text seem indistinguishable and interchangeable. Understood in the internal sense, though, there...

lord
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...


Přeložit: