Bible

 

Genesis 18

Tamajaq Portions     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

2 As idkal Ibrahim aṣawad-net ogga karad meddan əbdadan dat-əs. Ozal-in dat ahaket-net har dər-san iṃṃənay, issəjad har aṃadal.

3 Aṃaran iṇṇa: «Əməli-nin kud əgrawa ɣur-ək arraxmat ad wər takəya daɣ igəg n əkli-nnak.

4 Ammawayanet-awan-du arat n aṃan as təššoradam iḍaran-nawan. Dəffər a di taṣṣanfim daw ašəkk a.

5 A-kawan-akfa arat ən ṭattay a-kawan-du-təssuɣəl šiɣurad-nawan, aṃaran takəyam daɣ tarrayt-nawan. S ig'a di wər z-iqqəl as du-təllamam dagma n ahan-in bannan.» Əjjəwwaban-as magaran: «Agu a w'as təṇṇe!»

6 Iqqal Ibrahim ahaket-net irrorad, iṇṇa i Sarata: «Tarmad, ədkəl-du iyyat n əɣlal n agel-nam w'ofan taga šigəlwen.

7 Dəffər a wen ozal Ibrahim s aharay-nnet isaṇṇafran d abarkaw wa ləmmidan iddəren, ikf-ay y amaššaɣal-net, issətrab amaknaw-net.

8 Aṃaran idkal-du ṭawna d əx d abarkaw wa iŋŋan, issəṇs-en dat-san. Igla ibdad ɣur-san daw ašək, əṭattan.

9 Təzzar əṇṇan-as: «Ma təga Sarata ta n tənṭut-nak?» Ijjəwwab-asan: «Təlla da, təha aṃṃas n ahaket.»

10 Iṇṇa iyyan daɣ-san: «Illikan as a-kay-d-əqqəla aḍan a da azanen, ad-tilu tənṭut-nak Sarata barar.» Sarata təṣṣisam daɣ aṃṃas n ahaket-net illan dəffər Ibrahim.

11 Ibrahim əd Sarata əglan daɣ elan, amaran Sarata təsiɣaraggat.

12 Ad-təḍazzu daɣ ṃan-net. Təgannu: «Əmərədda ad waššera ad-ileɣ əṇṇiyat n ənəməṇsa? Aləs-in deɣ waššar.»

13 Iṇṇa Əməli y Ibrahim: «Mas təḍazzu Sarata, təgannu:" Immikkan as ad əgrəwa barar, nak igan tušaray a da?"

14 Illa-ttu a iṃosan muxal fəl Əməli? Daɣ tamert a dak-əssəbdada a-kay-d-aṣa, aṃaran daɣ tamert di Sarata təla barar.»

15 Təga Sarata bahu as təṇṇa: «Wər əḍze», ənta tərəmmeq a təga. Mišan iṇṇ-as Əməli: «Awalla təḍzə!»

16 Əggazan meddan tarrayt, əgan anamod ən Sədom har oggan aɣrəm-net, intak-kan Ibrahim.

17 «Awak, iṇṇa Əməli, ad-əɣbəra y Ibrahim a wa z-aga?

18 Illikan as Ibrahim ad-iqqəl əmaraw ən tamattay təknat igət, təkna aṣṣahat, amaran a sər-əs əgrəwnat təmattiwen kul n əddənet albaraka,

19 fəlas əsinafranaq-qu fəl ad-amər əzzurriya-nnet s iḍuf ən tarrayen-nin s əṇṇiyat togdat toɣad fəl a-das-assanda a wa das ərkawala.

20 Iṇṇa Əməli y Ibrahim: «Šiɣəttas ən Sədom əd Gamora šilabasnen, ibakkadan-nasan izawwarnen,

21 a-tan-awəda aššaggara a wa sər-san itawaṇṇan. Kud əgan aššar wədi, ad-əṣṣəna.»

22 Əššin daɣ magaran əg̣madan edag di, əgan anamod ən Sədom, s iga a di Əməli illa ɣur Ibrahim.

23 Ihoz-t-id Ibrahim, iṇṇa: «Əməli, awak ad-təhləka aytedan win n alɣadilan əd win tan wər nəṃos?

24 Mijas əllanat-tu ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil daɣ əɣrəm a-tan-təhləka? Wər za-təṣṣurəfa y əɣrəm fəl udəm ən ṣəmmosat təṃərwen as immikkan as t-əhanat?

25 Kala kala wər imməkkan ad-tagaɣ a di, ad-tanɣa aytedan əɣdalnen təssərtəyaq-qan əd win aššarnen, əšəššili ən win əɣdalnen əd win aššarnen! Iguk-kay əṃedran di! Əmašraɣ n əddənet ad-ammazal s əššəriɣa di?»

26 Iṇṇa Əməli: «As əgrawa daɣ Sədom ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil, ad-əṣṣurəfa y əɣrəm kul fəl udəm-nasan.»

27 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Əhala awal s Əməli, ənta nak wər əṃosa ar əg̣odrar d ezəd.

28 Kud iqqəddar as aba ṣəmmos daɣ ṣəmmosat təṃərwen n alɣadil ad-təhləka aɣrəm kul fəl ṣəmmos aytedan di?» «Wər tu-z-əhləka, ijjəwwab Əməli, as daɣ-as əgrawa əkkozat təṃərwen n alɣadil əd ṣəmmos.»

29 Iḍgaz Ibrahim tolas iṇṇa: «Mijas tu wər iha ar əkkozat təṃərwen n alɣadil!» «Wər z-əhləka aɣrəm fəl udəm n əkkozat təṃərwen.»

30 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Əməli-nin ardu s a kay wər iggez alham, ad-ak-ammagrada tolas! Mijas tu wər iha ar karadat təṃərwen.» «As daɣ-as əgrawa karadat təṃərwen, ijjawwab Əməli, wər tu-z-aga.»

31 Igla Ibrahim iṣṣəstan: «Əhala awal s Əməli. Mijas wər t-iha ar ṣanatat təṃərwen!» «Fəl udəm ən ṣanatat təṃərwen di wər tu-z-əhləka.»

32 Iṇṇa Ibrahim tolas: «Are daɣ Əməli a tu wər iggez alham as əge awal-in wa ilkaman! Mijas tu wər iha ar ṃaraw.» Amaran ijjəwwab Məššina: «Fəl udəm ən ṃaraw alɣadilan wər z-əhləka aɣrəm di.»

33 As təɣrad əljəmat fəl a wa, igl'Əməli, aṃaran Ibrahim iqqal aɣaywan-net.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 468, 1420, 2072, 2318, 6132, 6846, 9315

Apocalypse Revealed 658

True Christian Religion 755


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 340, 397, 1153

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:
Hop to Similar Bible Verses

Genesis 6:12, 11:5, 12:3, 13:13, 17:16, 17, 19, 22, 24, 19:1, 3, 13, 27, 21:2, 6, 24:1, 32, 36, 32:1, 33:3, 35:2, 42:6, 43:24, 44:18

Exodus 32:11

Numbers 16:22

Deuteronomy 4:9, 10

Joshua 5:13, 13:1

Judges 6:18, 19, 20, 39, 13:3, 19:5, 21

1 Samuel 28:24

2 Samuel 24:17

2 Kings 4:16, 27

1 Chronicles 16:33

2 Chronicles 14:3, 19:7

Job 34:10, 12

Psalms 7:12, 25:14, 44:22, 50:6, 75:3, 78:5, 119:60

Isaiah 3:9, 65:8

Jeremiah 5:1, 32:17

Amos 3:7

Jonah 1:2

Zechariah 8:6

Matthew 11:23, 13:29, 19:26

Romans 3:5, 4:13, 9:9

1 Corinthians 11:3

Galatians 3:8

1 Timothy 4

Hebrews 6:10, 11:11, 12:23, 13:1, 2

James 5:16

1 Peter 3:6

Jude 1:7

Revelation 18:5

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham and the Angels
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Abraham and the Angels, Birth of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac’s Birth Foretold
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Appearing of the Angels to Abraham
Worship Talk | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2210

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2210. Verse 14 Will anything be too wonderful for Jehovah? At the set time I will return to you, about this time next year, 1 and Sarah will have a son.

'Will anything be too wonderful for Jehovah?' means that everything is possible to Jehovah. 'At the set time I will return to you' means a state that is to come. 'About this time next year, and Sarah will have a son' means that the Lord would at that point cast off the human rational and put on the Divine Rational.

-----
Footnotes:

1. literally, near this time of life

-----

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: