Bible

 

Exodus 22

Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Kung ang isang lalake ay magnakaw ng isang baka, o ng isang tupa at patayin, o ipagbili: ay kaniyang pagbabayaran ng limang baka ang isang baka, at ng apat na tupa ang isang tupa.

2 Kung ang isang magnanakaw ay masumpungan, na naninira, at masaktan na ano pa't namatay ay hindi aariing mamamataytao ang pumatay.

3 Kung sikatan siya ng araw, ay aariin siyang mamamataytao; siya'y dapat magsauli ng kabayaran: kung siya'y wala ay ipagbibili siya dahil sa kaniyang ninakaw.

4 Kung ang ninakaw ay masumpungang buhay sa kaniyang kamay, maging baka, o asno, o tupa, ay magbabayad siya ng ibayo.

5 Kung ang sinoman ay magpastol sa isang bukid, o sa isang ubasan, at pawalan ang kaniyang hayop at pastulin sa bukid ng iba; sa pinakamainam sa kaniyang sariling parang, at sa pinakamainam sa kaniyang sariling ubasan, ay sasaulian niya.

6 Kung may magningas na apoy, at magtangay ng mga tinik, na ano pa't ang mga mandala, o ang mga uhay, o ang bukid ay masunog, ay tunay na magbabayad yaong nagpaningas ng apoy.

7 Kung ang sinoman ay magpatago sa kaniyang kapuwa ng salapi o pag-aari, at nakawin sa bahay ng taong yaon; kung masumpungan ang magnanakaw, ay magbabayad ng ibayo.

8 Kung hindi masumpungan ang magnanakaw, ay lalapit ang may-ari ng bahay sa Dios, upang maalaman kung hindi niya pinakialaman ang pag-aari ng kaniyang kapuwa.

9 Sapagka't lahat ng bagay na pagsalangsang, maging sa baka, sa asno, sa tupa, sa damit, o sa anomang bagay na nawala, na may magsabi, Ito nga ay akin; ay dadalhin sa harap ng Dios ang usap ng dalawa; yaong parurusahan ng Dios ay magbabayad ng ibayo sa kaniyang kapuwa.

10 Kung ang sinoman ay maghabilin sa kaniyang kapuwa ng isang asno, o ng isang baka, o ng isang tupa, o ng anomang hayop; at mamatay, o masasaktan, o maagaw, na walang nakakakitang sinoman:

11 Ay pamamagitanan silang dalawa ng pagsumpa sa Panginoon kung hindi niya pinakialaman ang pag-aari ng kaniyang kapuwa; at tatanggapin ng may-ari, at siya'y hindi magsasauli.

12 Datapuwa't kung kaniyang ninakaw sa kaniya ay sasaulian niya ang may-ari niyaon.

13 Kung nalapa ay dadalhing pinakapatotoo, at hindi sasaulian ang nalapa.

14 At kung ang sinoman ay humiram ng anoman sa kaniyang kapuwa, at masaktan, o mamatay, na hindi kaharap ang may-ari, ay walang pagsala na siya'y magsasauli.

15 Kung ang may-ari niyaon ay kaharap, ay hindi niya sasaulian; kung isang bagay na pinauupahan ay ihuhulog sa kaniyang kaupahan.

16 At kung dayain ng isang lalake ang isang dalaga, na hindi pa niya nagiging asawa at kaniyang sipingan, ay tunay na kaniyang ipagbabayad ng bigay-kaya upang maging asawa niya.

17 Kung itangging mainam ng kaniyang ama na ibigay sa kaniya, ay magbabayad siya ng salapi, ayon sa bigay-kaya sa mga dalaga.

18 Huwag mong babatahing mabuhay ang isang babaing manggagaway.

19 Sinomang makiapid sa isang hayop ay papataying walang pagsala.

20 Yaong maghain sa anomang dios, maliban sa Panginoon lamang, ay lubos na papatayin.

21 At ang taga ibang lupa ay huwag mong aapihin, o pipighatiin man; sapagka't kayo'y naging taga ibang lupa sa lupain ng Egipto.

22 Huwag mong papagdadalamhatiin ang sinomang babaing bao, o ulila.

23 Kung iyong dalamhatiin sila sa anomang paraan, at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala, na aking didinggin ang kanilang daing;

24 At ang aking pagiinit ay magaalab, at aking papatayin kayo ng tabak; at ang inyong mga asawa ay magiging mga bao, at ang inyong mga anak ay mga ulila.

25 Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan na kasama mo na dukha, huwag kang magpapakamanunubo sa kaniya ni hihingan mo man siya ng tubo.

26 Kung iyong tanggapin sa anoman ang damit ng iyong kapuwa na pinakasangla, ay iyong isasauli sa kaniya bago lumubog ang araw;

27 Sapagka't iyan ang kaniya lamang pangbihis, siyang kaniyang pangdamit sa kaniyang balat: ano ngang kaniyang ipangtutulog? at mangyayari, na pagka siya'y dumaing sa akin, ay aking didinggin; sapagka't ako'y mapagbiyaya.

28 Huwag mong lalapastanganin ang Dios, ni susumpain man ang pinuno sa iyong bayan.

29 Huwag kang magmamakupad ng paghahandog ng iyong mga ani, at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalake ay ibibigay mo sa akin.

30 Gayon din ang gagawin mo sa iyong mga baka, at sa iyong mga tupa: pitong araw na mapapa sa kaniyang ina; sa ikawalong araw ay ibibigay mo sa akin.

31 At kayo'y magpapakabanal na tao sa akin: na ano pa't huwag kayong kakain ng anomang laman, na nalapa ng ganid sa parang; inyong ihahagis sa mga asno.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 3325, 3540, 3693, 4171, 4433, 4434, 4444, ...

Apocalypse Revealed 17, 496, 623, 764


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 28, 548, 863, 865, 946, 1121

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 31:39, 34:12

Exodus 13:2, 12, 20:3, 21:34, 23:9, 16, 19, 34:15

Leviticus 7:23, 24, 26, 11:44, 45, 17:7, 15, 18:23, 19:33, 20:6, 22:8, 27, 25:35, 36

Numbers 1

Deuteronomy 10:18, 13:2, 16, 14:21, 15:9, 19, 17:2, 5, 18:10, 22:29, 23:8, 20, 21, 24:10, 13, 17, 27:21

1 Samuel 28:3

2 Samuel 16:5

1 Kings 2:8, 9

2 Kings 23:20

2 Chronicles 15:13

Nehemiah 5:7

Job 6:27, 34:28

Psalms 10:14, 15:5, 34:7, 146:9

Proverbs 22:23

Ecclesiastes 10:20

Isaiah 1:17, 40:2

Jeremiah 2:34

Lamentations 5:3

Ezekiel 4:14, 18:7

Amos 2:8

Zechariah 7:10

Malachi 3:5

Acts of the Apostles 23:5

Hebrews 6:16

James 5:4

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 865

Apocalypse Explained (Tansley translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

865. These were redeemed from among men, being the first-fruits unto God and unto the Lamb. That this signifies those in the New Church who are received by the Lord, is evident from the signification of those who are redeemed by the Lord, as denoting those who receive instruction from the Word, especially respecting the Lord, and who live according to it; respecting which see above (n. 860). These are also called the redeemed of the Lord; and these are the redeemed who are regenerated by the Lord; and these are they who follow the Lord, that is, are led by Him, of whom we have just treated above. And the same appears from the signification of the first-fruits of God and the Lamb, as denoting those who have given themselves to the Lord, and are adopted by Him. That these are those who belong to the New Church, is evident from this consideration, that they are called the first-fruits to God and to the Lamb. For those who are received therein, acknowledge the Lord's Divine Human, and live according to His precepts. No others, are received in the New Church, called the New Jerusalem, because those who do not believe it, and so live, are not in agreement with the life of heaven, neither with the light there, nor with the heat; for the light there is Divine truth, from which come all intelligence and wisdom; and the heat there is Divine good, from which come all love and charity. All man's affection and thought therefrom is not only within him, and constitutes his life, but is also external to him, and constitutes the sphere of his life. This is why heaven is divided into societies according to the varieties of affections and thoughts therefrom. Unless therefore the affections and the thoughts therefrom are spiritual, and are formed solely from the acknowledgment of the Lord, and from a life according to His precepts, they cannot be admitted into any society of heaven, for they are repugnant thereto. This is the reason that those who do not acknowledge the Lord's Divine Human, and do not live according to His precepts in the Word, cannot be in association with the angels of heaven. That this is the case, has been made plain to me from much experience. There were some who had thought of the Lord only as of another man, and had lived in the faith of the present day, which is a faith of the thought merely, without any good of life. But because they believed that nothing more was necessary to life eternal than to be admitted into heaven, therefore, according to their wish, they were admitted into some society; but as soon as the light of heaven struck their eyes with its lustre, their sight and also their understanding began to be entirely obscured and became stupefied. And when the heat of heaven came upon them, they began to be tormented in a direful manner, and as to the head and limbs to writhe like serpents. Therefore they cast themselves downwards, swearing that to enter heaven was hell to them, unless they were in the light and heat of heaven; and that they did not know that every one has heaven from love and thence faith, or from a life according to the Lord's precepts in the Word, and from faith in the Lord, and not in any way from faith without the life of faith, which is charity.

(Odkazy: Revelation 14:4; The Apocalypse Explained 860)


[2] It shall now be stated in a few words what first-fruits in the Word signify. They signify the same as the first-begotten; but the latter term is used of animals, and first-fruits of vegetables. Thus the first-begotten are what are born first, and first-fruits are from the first things produced; and both signify the spiritual good first formed, which is essentially truth from good from the Lord. The origin of this is as follows. There are two minds in man, natural and spiritual. From the natural mind alone nothing but evil is produced, and the falsity therefrom; but as soon as the spiritual mind is opened, then good is produced, and the truth therefrom; this which is first produced is meant by the first-begotten and by the first-fruits. Now because nothing born and produced from the spiritual mind is from man but from the Lord, therefore those things were sanctified to Jehovah, that is, to the Lord, because they were His, and consequently holy. And because that which is born or produced first, signifies all the things that follow in a series - as a leader the people, and a shepherd the flock - therefore by the first-begotten and the first-fruits being given to the Lord was signified that all other things were also His.

[3] But in order that this may be more clearly understood, it must be known, that the merely natural mind is formed according to the idea or image of the world, but the spiritual mind according to the idea or image of heaven; and that the spiritual mind is opened to no one, except by the acknowledgment of the Divine of the Lord, and by a life according to His precepts; and that previous to this, no good and truth are produced. But as soon as the spiritual mind is opened, then they are produced therefrom from the Lord. Therefore the first that is produced is called holy, and signifies that all things afterwards produced are also holy. From these things, it is evident that the opening of the womb or matrix signifies the opening of the spiritual mind. That this is the signification is seen also from correspondence; for the womb corresponds to the good of celestial love; concerning which correspondence see above (n. 710), and in the Arcana Coelestia (n. 4918, 5050-5062).

(Odkazy: Arcana Coelestia 4918, 5050-5062; The Apocalypse Explained 710)


[4] Since the things now mentioned were signified by the first-fruits; and since the things of harvest, as wheat, barley, and the rest, signified the goods and truths of heaven and the church; also wool, and the clean and useful beasts, therefore, of the latter the first-begotten were given to the Lord, and of the former the first-fruits. And because the high priest represented the Lord as to His priesthood, which is the good of love, therefore they were given to that priest. And consequently everything produced from corn, wine, and oil was sanctified.

But concerning those first-fruits, see the statutes for the sons of Israel in the law of Moses; as, for example, the first of the fruits of all the corn, oil, wine, and the fruit of the tree; also of the fleece, and the first-begotten of the flock and the herd; and that they were given as holy to Jehovah, and by Jehovah to Aaron, and after him to the high priest.

(Exod. xxii. 18; Numb. xiii. 20; xv. 17-22; xviii. 8-20; Deut. xviii. 4; xxvi. 1, to the end).

And concerning the feast of the first-fruits of harvest, and of the first-fruits of bread

(Exod. xxiii. 14, 15, 16, 19, 26; Lev. xxiii. 9-15, 20-25 Numb. xxviii. 26, to the end; and elsewhere).

From these things it is now evident, that by first-fruits to God and to the Lamb are meant those who will belong to the New Church, called the New Jerusalem, who acknowledge the Lord's Divine Human, and live a life of love, that is, a life according to the Lord's precepts in the Word. For in the case of these and no others is the spiritual mind opened; no others, therefore, are led of the Lord, or follow Him whithersoever He goeth.

That by God and the Lamb in the Apocalypse, is meant the Lord as to the Divine itself, and at the same time as to the Divine Human, may be seen above (n. 297, 314, 343, 460, 482).

(Odkazy: Deuteronomy 18:4, 26; Exodus 22:18, 22:29, 23:14-16, 23:19, 23:26; Leviticus 23:9-15, 23:20-25; Numbers 13:20, 15:17-22, 18:8-20, 28:26-31)


Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 861


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: