Bible

 

2 Mosebok 24

Study

           

1 Och han sade till Mose: »Stig upp till HERREN, du själv jämte Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel; och I skolen tillbedja på avstånd.

2 Mose allena må träda fram till HERREN, de andra må icke träda fram; ej heller må folket stiga ditupp med honom.»

3 Och Mose kom till folket och förkunnade för det alla HERRENS ord och alla hans rätter. Då svarade allt folket med en mun och sade: »Efter alla de ord HERREN har talat vilja vi göra.»

4 Därefter upptecknade Mose alla HERRENS ord. Och följande morgon stod han bittida upp och byggde ett altare nedanför berget. Och han reste där tolv stoder, efter Israels tolv stammar.

5 Och han sände israeliternas unga män åstad till att offra brännoffer, så ock slaktoffer av tjurar till tackoffer åt HERREN.

6 Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålarna, och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret.

7 Och han tog förbundsboken och, föreläste den för folket. Och de sade: »Allt vad HERREN har sagt vilja vi göra och lyda.

8 Då tog Mose blodet och stänkte därav på folket och sade: »Se, detta är förbundets blod, det förbunds som HERREN har slutit med eder, i enlighet med alla dessa ord

9 Och Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel stego ditupp.

10 Och de fingo se Israels Gud; och under hans fötter var likasom ett inlagt golv av safirer, likt själva himmelen i klarhet.

11 Men han lät icke sin hand drabba Israels barns ypperste, utan sedan de hade skådat Gud, åto de och drucko.

12 Och HERREN sade till Mose: »Stig upp till mig på berget och bliv kvar där, så skall jag giva dig stentavlorna och lagen och budorden som jag har skrivit, till undervisning för dessa.»

13 Då begav sig Mose åstad med sin tjänare Josua; och Mose steg uppGuds berg.

14 Men till de äldste sade han: »Vänten här på oss, till dess att vi komma tillbaka till eder. Se, Aron och Hur äro hos eder; den som har något att andraga, han må vända sig till dem.»

15 Så steg Mose upp på berget, och molnskyn övertäckte berget.

16 Och HERRENS härlighet vilade på Sinai berg, och molnskyn övertäckte det i sex dagar; men den sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn.

17 Och HERRENS härlighet tedde sig inför Israels barns ögon såsom en förtärande eld, på toppen av berget.

18 Och Mose gick mitt in i skyn och steg upp på berget. Sedan blev Mose kvar på berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter.

  

Komentář

 

Exploring the Meaning of Exodus 24

     

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 9370. The subject treated of in the internal sense is the Word given by the Lord through heaven; what is the nature of it; that it is Divine in both senses, the internal and the external; and that through it there is conjunction of the Lord with man.

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9370

Prostudujte si tuto pasáž

        
/ 10837  
  

9370. Exodus 24

1. And He said to Moses, Come up to Jehovah, you and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and you are to bow down from afar.

2. And Moses alone shall come near Jehovah; and they shall not come near, and the people shall not come up with him.

3. And Moses came and reported to the people all Jehovah's words and all the judgements; and all the people answered with one voice and said, All the words which Jehovah has spoken we will do.

4. And Moses wrote all Jehovah's words. And he rose early in the morning, and built an altar under 1 the mountain, and twelve pillars for the twelve tribes of Israel.

5. And he sent boys of the children of Israel, and they offered burnt offerings, and sacrificed peace offerings - young bulls - to Jehovah.

6. And Moses took half of the blood and put it in bowls, and half of the blood he sprinkled over the altar.

7. And he took the book of the covenant, and read it in the ears of the people; and they said, All that Jehovah has spoken we will do and hear.

8. And Moses took the blood, and sprinkled it over the people, and said, Behold, the blood of the covenant which Jehovah has made with you according to all these words.

9. And Moses and Aaron went up, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel.

10. And they saw the God of Israel; and under His feet there was so to speak a work of sapphire stone, and it was like the substance of the sky for clearness.

11. And on the children of Israel who had been set apart He did not lay a hand; 2 and they saw God, and ate and drank.

12. And Jehovah said to Moses, Come up to Me into the mountain, and be there; and I will give you tablets of stone, and the law and the commandment, which I shall write, to teach them.

13. And Moses rose up, and Joshua his minister, and Moses went up into 3 the mountain of God.

14. And he said to the elders, Sit for us in this [place], 4 until we return to you. And behold, Aaron and Hur are with you; whoever has words, 5 let him go to them.

15. And Moses went up into 3 the mountain, and a cloud covered the mountain.

16. And the glory of Jehovah lay over Mount Sinai, and the cloud covered it six days; and He called to Moses on the seventh day from the middle of the cloud.

17. And the sight of Jehovah's glory was like a devouring fire on the top of the mountain in the eyes of the children of Israel.

18. And Moses went into the midst of the cloud and went up into 3 the mountain; and Moses was in the mountain forty days and forty nights.

CONTENTS

The subject in the internal sense is the essential nature of the Word imparted by the Lord through heaven - that it is Divine in both senses, the inward sense and the outward sense, and that by means of it the Lord is joined to mankind.

Footnotes:

1. i.e. at the foot of

2. literally, He did not send His hand

3. literally, to or towards

4. i.e. Wait here for us

5. i.e. anyone who is in difficulty or has a grievance

(Odkazy: Exodus 24:1)

  
/ 10837  
  

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: