Bible

 

Ezekiel 13

Greek OT: LXX [A] Accented         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

2 υἱὲ ἀνθρώπου προφήτευσον ἐπὶ τοὺς προφήτας τοῦ ισραηλ καὶ προφητεύσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ἀκούσατε λόγον κυρίου

3 τάδε λέγει κύριος οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ τὸ καθόλου μὴ βλέπουσιν

4 οἱ προφῆταί σου ισραηλ ὡς ἀλώπεκες ἐν ταῖς ἐρήμοις

5 οὐκ ἔστησαν ἐν στερεώματι καὶ συνήγαγον ποίμνια ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ ισραηλ οὐκ ἀνέστησαν οἱ λέγοντες ἐν ἡμέρᾳ κυρίου

6 βλέποντες ψευδῆ μαντευόμενοι μάταια οἱ λέγοντες λέγει κύριος καὶ κύριος οὐκ ἀπέσταλκεν αὐτούς καὶ ἤρξαντο τοῦ ἀναστῆσαι λόγον

7 οὐχ ὅρασιν ψευδῆ ἑωράκατε καὶ μαντείας ματαίας εἰρήκατε

8 διὰ τοῦτο εἰπόν τάδε λέγει κύριος ἀνθ' ὧν οἱ λόγοι ὑμῶν ψευδεῖς καὶ αἱ μαντεῖαι ὑμῶν μάταιαι διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ' ὑμᾶς λέγει κύριος

9 καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς ὁρῶντας ψευδῆ καὶ τοὺς ἀποφθεγγομένους μάταια ἐν παιδείᾳ τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἔσονται οὐδὲ ἐν γραφῇ οἴκου ισραηλ οὐ γραφήσονται καὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ ισραηλ οὐκ εἰσελεύσονται καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ κύριος

10 ἀνθ' ὧν τὸν λαόν μου ἐπλάνησαν λέγοντες εἰρήνη εἰρήνη καὶ οὐκ ἦν εἰρήνη καὶ οὗτος οἰκοδομεῖ τοῖχον καὶ αὐτοὶ ἀλείφουσιν αὐτόν εἰ πεσεῖται

11 εἰπὸν πρὸς τοὺς ἀλείφοντας πεσεῖται καὶ ἔσται ὑετὸς κατακλύζων καὶ δώσω λίθους πετροβόλους εἰς τοὺς ἐνδέσμους αὐτῶν καὶ πεσοῦνται καὶ πνεῦμα ἐξαῖρον καὶ ῥαγήσεται

12 καὶ ἰδοὺ πέπτωκεν ὁ τοῖχος καὶ οὐκ ἐροῦσιν πρὸς ὑμᾶς ποῦ ἐστιν ἡ ἀλοιφὴ ὑμῶν ἣν ἠλείψατε

13 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος καὶ ῥήξω πνοὴν ἐξαίρουσαν μετὰ θυμοῦ καὶ ὑετὸς κατακλύζων ἐν ὀργῇ μου ἔσται καὶ τοὺς λίθους τοὺς πετροβόλους ἐν θυμῷ ἐπάξω εἰς συντέλειαν

14 καὶ κατασκάψω τὸν τοῖχον ὃν ἠλείψατε καὶ πεσεῖται καὶ θήσω αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἀποκαλυφθήσεται τὰ θεμέλια αὐτοῦ καὶ πεσεῖται καὶ συντελεσθήσεσθε μετ' ἐλέγχων καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος

15 καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν τοῖχον καὶ ἐπὶ τοὺς ἀλείφοντας αὐτόν καὶ πεσεῖται καὶ εἶπα πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ὁ τοῖχος οὐδὲ οἱ ἀλείφοντες αὐτὸν

16 προφῆται τοῦ ισραηλ οἱ προφητεύοντες ἐπὶ ιερουσαλημ καὶ οἱ ὁρῶντες αὐτῇ εἰρήνην καὶ εἰρήνη οὐκ ἔστιν λέγει κύριος

17 καὶ σύ υἱὲ ἀνθρώπου στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὰς θυγατέρας τοῦ λαοῦ σου τὰς προφητευούσας ἀπὸ καρδίας αὐτῶν καὶ προφήτευσον ἐπ' αὐτὰς

18 καὶ ἐρεῖς τάδε λέγει κύριος οὐαὶ ταῖς συρραπτούσαις προσκεφάλαια ἐπὶ πάντα ἀγκῶνα χειρὸς καὶ ποιούσαις ἐπιβόλαια ἐπὶ πᾶσαν κεφαλὴν πάσης ἡλικίας τοῦ διαστρέφειν ψυχάς αἱ ψυχαὶ διεστράφησαν τοῦ λαοῦ μου καὶ ψυχὰς περιεποιοῦντο

19 καὶ ἐβεβήλουν με πρὸς τὸν λαόν μου ἕνεκεν δρακὸς κριθῶν καὶ ἕνεκεν κλασμάτων ἄρτου τοῦ ἀποκτεῖναι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ἀποθανεῖν καὶ τοῦ περιποιήσασθαι ψυχάς ἃς οὐκ ἔδει ζῆσαι ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς λαῷ εἰσακούοντι μάταια ἀποφθέγματα

20 διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τὰ προσκεφάλαια ὑμῶν ἐφ' ἃ ὑμεῖς συστρέφετε ἐκεῖ ψυχάς καὶ διαρρήξω αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων ὑμῶν καὶ ἐξαποστελῶ τὰς ψυχάς ἃς ὑμεῖς ἐκστρέφετε τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς διασκορπισμόν

21 καὶ διαρρήξω τὰ ἐπιβόλαια ὑμῶν καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ οὐκέτι ἔσονται ἐν χερσὶν ὑμῶν εἰς συστροφήν καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ κύριος

22 ἀνθ' ὧν διεστρέφετε καρδίαν δικαίου ἀδίκως καὶ ἐγὼ οὐ διέστρεφον αὐτὸν καὶ τοῦ κατισχῦσαι χεῖρας ἀνόμου τὸ καθόλου μὴ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆσαι αὐτόν

23 διὰ τοῦτο ψευδῆ οὐ μὴ ἴδητε καὶ μαντείας οὐ μὴ μαντεύσησθε ἔτι καὶ ῥύσομαι τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2534

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 136


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 304, 739, 1178, 1664, 2445, 2921, 3024, ...

Apocalypse Revealed 48, 208, 343, 399, 496, 500, 704, ...

The Lord 4, 28, 48

True Christianity 156, 322, 689


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 183, 186, 237, 365, 419, 503, 531, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 58

Spiritual Experiences 245

Scriptural Confirmations 4, 19, 52, 99

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

1 Kings 22:12, 15

Nehemiah 6:12

Job 38:23

Psalms 87:6, 95:11, 101:7

Proverbs 17:15, 28:21

Isaiah 5:20, 28:17, 18, 30:13

Jeremiah 5:31, 6:14, 14:14, 15, 23:9, 14, 19, 28:1, 15

Lamentations 2:1, 3, 4, 14, 5:18

Ezekiel 12:24, 13:2, 17, 14:9, 20:38, 22:27, 28, 30, 34:10

Hosea 4:5

Micah 1:6, 3:5, 6

Zephaniah 2:3

Zechariah 10:2

Matthew 7:27, 24:5

2 Peter 2:14

Revelation 6:17

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 7553

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

7553. 'Behold, about this time tomorrow I am causing it to rain an extremely heavy hail' means falsities destroying all things of the Church among them. This is clear from the meaning of 'rain in the form of hail' as falsities arising from evil that destroy forms of the truth and good of faith, thus things of the Church. Those falsities are meant by 'rain in the form of hail' because then the raindrops are like stones and can destroy both men and beasts, as well as crops in the field, and also because they are pieces of ice. In general 'rain' means a blessing, or in the contrary sense a curse, 1445. When it means a blessing a flowing in and receiving of the truth of faith and the good of charity is meant; for that is a blessing. But when 'rain' means a curse falsity opposed to the truth of faith and evil opposed to the good of charity is meant, for these are a curse. 'Rain in the form of hail' however in general means a curse which is brought on by falsity arising from evil, in particular of falsity arising from evil that is opposed to the Church's truths and forms of good.

(Odkazy: Arcana Coelestia 2445)


[2] These kinds of falsity are meant by 'rain in the form of hail' in the following places: In Ezekiel,

I will dispute with Gog with pestilence and blood; and deluging rain and hailstones, fire and brimstone will I cause to rain on him and on his hordes, and on the many peoples that are with him. Ezekiel 38:22.

'Gog' stands for external worship separated from internal, thus for those who, when charity has been annihilated, make Divine worship consist entirely in external observances. 'Hailstones' stands for falsities that arise from evil.

[3] In the same prophet,

Let My hand be against the prophets who see vanity and divine a lie. Say to those who daub [the wall] with what is not suitable that it will fall. There will come deluging rain from which you, O hailstones, will fall; and stormy wind will tear it apart. Ezekiel 13:9, 11.

'Prophets who are seers of vanity and diviners of a lie' stands for those who are teachers of evils and falsities. 'Those who daub [the wall] with what is unsuitable' stands for the fact that they fabricate falsities and make them look like the truth. These people are called 'hailstones' because of their falsities. But in the original language a different word, meaning intense hail, is used here and in the preceding quotation.

[4] In Isaiah,

Then Jehovah will cause His glorious voice 1 to be heard, and His arm will see repose, in the indignation of [His] anger, and the flame of a devouring fire, [in] scattering and deluging, and hailstones. Isaiah 30:30-31.

'Hailstones' stands for the laying waste of truth by means of falsities. In the same prophet,

Behold, powerful and strong is the Lord, like a deluge of hail, a killing tempest, like a deluge of mighty overflowing waters, He will cast them down to the earth with His hand. The hail will overturn the refuge of a lie, and the waters will deluge the hiding-place. 2 Isaiah 28:2, 17.

'A deluge' stands for being plunged into falsities, and so for undergoing vastation of truth, 705, 739, 790, 5725, 6853, 'a deluge of hail' for the destruction of truth by means of falsities. In David,

He struck their vine with hail, and their sycamore-fig trees with heavy hail. And He gave up 3 their beasts to the hail, and their flocks to coals of fire. He let loose on them His fierce anger. Psalms 78:47-49.

(Odkazy: Isaiah 30:30)


[5] In the same author,

He made their rain into hail, a flaming fire in their land; and He struck their vines and their fig trees, and broke to pieces the trees of their borders. Psalms 105:32-33.

'Hail' and 'rain' stand for the laying waste of truth and good by means of falsities arising from evil. 'Vine' stands for the truth and goodness of the internal Church, 'sycamore-fig' and 'fig' for the truths and forms of good of the external Church. In the same author,

He who gives snow like wool, He sprinkles the hear-frost like dust; He who discharges His hail like balls - who can stand before His cold? Psalms 147:16-17.

'Hail' stands for falsities arising from evils. In the same author,

He made darkness His hiding-place, and His surroundings His tent - darkness of waters, clouds of the heavens. From the brightness before Him, clouds passed with hail and coals of fire. Jehovah thundered in the heavens, and the Most High uttered His voice, hail, and coals of fire, so that He sent His arrows and scattered them. Psalms 18:11-14.

'Hail' stands for falsities arising from evils which lay waste truths and forms of good.

(Odkazy: Psalms 18:12-15)


[6] In John,

The first angel sounded and there came hail, and fire mixed with blood; and it fell onto the earth so that a third part of the trees were burned, and all green grass was burned up. Revelation 8:7.

'Hail' stands for falsities arising from evil; 'fire mixed with blood' stands for evil desires together with falsified truths; 'the trees which were burned' stands for cognitions of truth that were destroyed by evil desires; and 'the green grass that was burned up' stands for known facts about truth that were destroyed in a similar way. For the meaning of 'fire' as evil desires, see 1297, 1861, 2446, 5071, 5215, 6314, 6832, 7314; of 'blood' as falsified truth, 4775, 6878, 7317, 7326; and of 'trees' as cognitions, 2722 (end), 2972.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4735, 6978, 7324)


[7] In Joshua,

It happened, when they fled before Israel on the descent of Beth Horon, that Jehovah cast down on them large [hail]stones from heaven, as far as Azekah, so that they died. Those who died from the hailstones were more than those whom the children of Israel killed with the sword. Joshua 10:11.

This refers to the five kings who camped against Gibeon. These kings and their peoples represented those who, being steeped in falsities arising from evils, therefore died from the hailstones. Balls of hail are called stones because 'stones' too mean falsities.

From all this one may see what is meant by 'hail' and by 'rain in the form of hail', namely falsities arising from evils. And since these falsities are meant, the laying waste of truth and good is also meant, for falsities arising from evils are what lay them waste.

-----
Footnotes:

1. literally, the glory of His voice

2. The Latin means they will deluge the hiding-place of waters, but the Hebrew means the waters will deluge the hiding-place, which Swedenborg has in his rough draft.

3. literally, shut up

-----

(Odkazy: Exodus 9:18; Isaiah 30:30)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 7554, 7561, 7569, 7574, 7576, 7580, 7583, 7592, 7597, 7611, 7646, 7677


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 503


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: