Bible

 

Exodus 15

Greek OT: LXX [A] Accented         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 τότε ᾖσεν μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ ισραηλ τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντες ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν

2 βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν οὗτός μου θεός καὶ δοξάσω αὐτόν θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ ὑψώσω αὐτόν

3 κύριος συντρίβων πολέμους κύριος ὄνομα αὐτῷ

4 ἅρματα φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ

5 πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος

6 ἡ δεξιά σου κύριε δεδόξασται ἐν ἰσχύι ἡ δεξιά σου χείρ κύριε ἔθραυσεν ἐχθρούς

7 καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην

8 καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης

9 εἶπεν ὁ ἐχθρός διώξας καταλήμψομαι μεριῶ σκῦλα ἐμπλήσω ψυχήν μου ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου κυριεύσει ἡ χείρ μου

10 ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ

11 τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς κύριε τίς ὅμοιός σοι δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς ἐν δόξαις ποιῶν τέρατα

12 ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου κατέπιεν αὐτοὺς γῆ

13 ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον ὃν ἐλυτρώσω παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου

14 ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας φυλιστιιμ

15 τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες εδωμ καὶ ἄρχοντες μωαβιτῶν ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες χανααν

16 ἐπιπέσοι ἐπ' αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου κύριε ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος ὃν ἐκτήσω

17 εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου ὃ κατειργάσω κύριε ἁγίασμα κύριε ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου

18 κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ' αἰῶνα καὶ ἔτι

19 ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασσαν καὶ ἐπήγαγεν ἐπ' αὐτοὺς κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης οἱ δὲ υἱοὶ ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης

20 λαβοῦσα δὲ μαριαμ ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφὴ ααρων τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν

21 ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν μαριαμ λέγουσα ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν

22 ἐξῆρεν δὲ μωυσῆς τοὺς υἱοὺς ισραηλ ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον σουρ καὶ ἐπορεύοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν

23 ἦλθον δὲ εἰς μερρα καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ μερρας πικρὸν γὰρ ἦν διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου πικρία

24 καὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐπὶ μωυσῆν λέγοντες τί πιόμεθα

25 ἐβόησεν δὲ μωυσῆς πρὸς κύριον καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος ξύλον καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ ἐπείρασεν αὐτὸν

26 καὶ εἶπεν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ πᾶσαν νόσον ἣν ἐπήγαγον τοῖς αἰγυπτίοις οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ ἰώμενός σε

27 καὶ ἤλθοσαν εἰς αιλιμ καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδατα

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 643, 842, 1664, 1756, 1928, 2702, 5215, ...

Apocalypse Revealed 343, 411, 774


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 328, 355, 419, 458, 522, 538, 573, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 25:18, 36:16

Exodus 2:4, 3:14, 6:7, 8:6, 14:7, 14, 22, 25, 26, 29, 15:1, 4, 21, 16:2, 4, 17:1, 3, 4, 18:11, 19:5, 23:22, 25, 25:8

Numbers 12:2, 13, 21:17, 22:3, 26:59, 33:8, 9

Deuteronomy 1:30, 2:4, 25, 3:24, 4:34, 5:1, 7:12, 15, 8:2, 16, 10:21, 28:1, 9, 13, 33:5, 26

Joshua 2:9, 11, 3:13, 16, 4:23, 9:9, 22:19, 24:25

Judges 2:22, 4:4, 5:1, 30, 11:34

Ruth 1:20

1 Samuel 2:2, 4:7, 8, 18:6

2 Samuel 6:14, 22:1, 3, 16

1 Kings 8:23

2 Kings 2:21, 22:14

1 Chronicles 16:25

Nehemiah 6:14, 9:11

Job 4:9, 9:4

Psalms 8, 10:16, 18:2, 23:2, 24:8, 44:4, 48:7, 60:2, 68:20, 26, 74:2, 76:7, 77:11, 14, 15, 78:13, 54, 81:9, 86:10, 89:14, 98:1, 103:3, 105:43, 106:12, 113:5, 118:14, 15, 21, 28, 146:10

Isaiah 5:24, 6:3, 25:1, 40:18, 25, 43:1, 46:9, 55:3, 57:15, 63:9, 12

Jeremiah 10:6, 11:7, 33:2

Ezekiel 16:8, 32:9, 37:26, 28, 47:8

Hosea 2:17, 11:3

Micah 7:18

Nahum 1:10

Habakkuk 3:6

Matthew 6:31

Luke 1:51

1 Peter 6

Revelation 8:11, 11:15, 15:3, 4

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Bitter and Sweet Water
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Bitter Water at Marah
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Marah and Elim
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Marah and Elim (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Miriam and the Women Praise the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Praise the Lord with Music
Make simple instruments and then praise the Lord with song, dance, and music.
Activity | Ages up to 6

 The Bitter Waters of Marah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Children of Israel and the Red Sea
Worship Talk | Ages 4 - 6

 The Song by the Red Sea
Worship Talk | Ages 7 - 14

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 8330

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

8330. 'The sanctuary, O Lord, [which] Your hands have prepared' means the heaven where those guided by the truth of faith coming from the Lord are. This is clear from the meaning of 'the sanctuary' as the heaven where the truth of faith resides, dealt with below; and from the meaning of 'Your hands have prepared' as that which comes from the Lord. The reason why the words 'hands have prepared' are used in connection with 'the sanctuary' is that 'hands' have reference to truth and mean power. For 'hands' and their reference to truth, see 3091, 8281; for their meaning as power, 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8069, 8153, 8281; and for 'the sanctuary', that this in a similar way has reference to truth, 8302. But the words which come immediately before - 'a place for You to dwell in' and 'You have made, O Jehovah' - have reference to good because they apply to 'mountain of inheritance', which means the heaven in which the good of charity resides, 8327. There are expressions which when used in the Word have reference to good, and there are expressions which have reference to truth, see 8314.

(Odkazy: Arcana Coelestia 5327-5328, 7188-7189)


[2] What is implied by the heaven in which the good of charity resides, meant by 'mountain of inheritance', and what is implied by the heaven in which the truth of faith resides, meant by 'the sanctuary', must be stated briefly. The heaven in which the good of charity resides is that which is inhabited by the more internal members of the Lord's spiritual kingdom, and the heaven in which the truth of faith resides is that which is inhabited by the more external members of that kingdom. The internal members are those in whom charity itself resides and faith rooted in charity, whereas the external members are those in whom faith resides but not as yet charity. The latter are moved to do good by a sense of obedience, but the former by affection. These few details show what one should understand by the heaven in which the good of charity resides and the heaven in which the truth of faith resides.

[3] As regards 'the sanctuary', in the highest sense it means the truth of faith which comes from the Lord. From this it means in the representative sense the Lord's spiritual kingdom, also the spiritual Church, and therefore a regenerated person who is an embodiment of the Church, and so means in the sense abstracted from these the truth of faith, thus faith itself. For what 'sanctified' or 'holy' means, see above in 8302. So it is then that the truth of faith which comes from the Lord is what causes heaven to be called 'the sanctuary', as in David,

May Jehovah answer you in the day of trouble. May He send you help from the sanctuary, and sustain you out of Zion. Psalms 20:1-2.

Here 'the sanctuary' stands for the heaven where the truth of faith resides, 'Zion' for the heaven where the good of love resides.

[4] In the same author,

They have seen Your goings, O God, the goings of my God, my King, in the sanctuary. You are frightening, O God - out of [Your] sanctuaries, O God of Israel. Psalms 68:24, 35

'The sanctuary' stands for the heaven where the truth of faith resides. This is why the name 'God', not 'Jehovah', is used, and also 'King'; for 'God' is used where truth is referred to, but 'Jehovah' where good is referred to, 2586, 2769, 2807, 2822, 3921 (end), 4402, 7010, 7268, and 'king' means truth, 1672, 1728, 2015, 2069, 3009, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148.

[5] In the same author,

It will praise Jah, for He looked out from the height of His sanctuary. Jehovah looked from the heavens towards the earth to hear the groaning of him who was bound, to open to the sons of death. Psalms 102:18-20.

Here also 'the sanctuary' stands for heaven in respect of the truth of faith. In the same author,

Praise God in His sanctuary; praise Him in the expanse of His strength. Psalms 150:1.

'Praising in the sanctuary' stands for doing so from the truth of faith which comes from the Lord, 'praising in the expanse of strength' from the good of charity which comes from the Lord.

(Odkazy: Exodus 15:17)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 8771, 9930, 9932, 10248, 10302, 10306


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: