Bible

 

에스겔 39:3

한국 성경 (Korean)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

3 네 활을 쳐서 네 왼손에서 떨어뜨리고 네 살을 네 오른손에서 떨어뜨리리니

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 162


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

요한 계시록 풀이 859

Skočit na podobné biblické verše

시편 46:10, 76:4

Ze Swedenborgových děl

 

요한 계시록 풀이 # 862

요한 계시록 풀이 (정인보 번역)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

862. 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두르매 : 앞의 항목에서 말한 바와 같이 새 교회의 모든 것 곧 그 진리와 선과 심지어는 주님과 생활에 관한 교리까지도 깨뜰려고 노력하는 것을 뜻한다. 왜 이것을 뜻하느냐면 "성도의 진"은 새 예루살렘 교회의 모든 진리와 선을 뜻하기 때문이다. 영적 의미로 "진"(陣)이 그 진리와 선에 관련한 교회의 모든 것을 뜻하는 것은 아래 구절에 나타난다.

해와 달이 캄캄하며 별들이 빛을 거두도다. 여호와께서 그 군대 앞에서 소리를 발하시고 그 진은 심히 크고 그 명령을 행하는 자가 강하니(욜 2:10-11). 내가 내 집을 둘러 진을 처서 적군을 막으리라(슥 9:8). 너를 대하여 진 친 저희의 뼈를 하나님이 흩으심이라 하나님이 저희를 버리셨음이니라(시 34:7). 야곱이 하나님의 사자를 볼 때에 이르기를 이는 하나님의 군대(陣)라 그 땅 이름을 미하나임이라 하였더라(두 陣)(창 32:2). (그 밖의 다른 곳에는 사 29:3. 겔 1:24. 시 27:3).

말씀 가운데 "군대"는 교회의 진리와 선 또는 거짓과 악을 뜻하는 것은 447, 826, 833항을 보면 알 수 있을 것이요, 진(陣)도 같은 것을 뜻한다. 이스라엘 자손과 그들의 열 두 지파는 그 모든 진리와 선으로서의 교회를 뜻하기 때문에 (349, 350) 그들을 "여호와의 군대라" 하였던(출 7:4, 12:41, 51) 것이다.

또 그들이 멈춰 집합할 때는 그들을 "진"이라 하였다(레 4:12, 8:17, 13:46, 14:8, 16:26, 28, 24:14, 23. 민 1:2-3, 4, 5이하. , 부터 끝까지. , , , , , . 신 23:9-14. 암 4:10).

이상으로 "성도의 진과 사랑하시는 성을 두르매"는 그들이 새 예루살렘이 되는 새 교회의 모든 진리와 선을 심지어는 주님과 그 생활에 관한 교리까지도 깨뜰려고 노력하는 것을 뜻하는 것이 분명하다. 누가복음의 아래 구절에도 같은 것을 뜻한다.

너희가 예루살렘이 군대들에게 에워싸이는 것을 보거든 그 멸망이 가까운 줄을 알라 예루살렘이 이방인의 때가 차기까지 이방인들에게 밟히리라(, ).

이것은 교회의 종말인 말세에 관한 것이다. "예루살렘"은 여기서는 교회를 뜻한다. 곡과 마곡 곧 내적 예배를 떠난 외적 예배 안에 있는 사람들이 그때에 교회를 침범하여 교회를 없애려 하리라는 것도 에스겔 38:8-9, 11-12, 15-16, 끝까지) 언급되어 있다.

(Odkazy: 요한계시록 풀이 447, 826, 833; 에스겔 38:12; 창세기 32:1-2; 민수기 1, 민수기 2, 3, 4:4, 민수기 5:2-4, 민수기 21:10-25; 시편 53:5; 요한계시록 20:9)


Přejděte do sekce / 962  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

요한 계시록 풀이 324, 329, 840

Bible

 

에스겔 38:11-12

한국 성경 (Korean)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Celá kapitola   Další →

11 말하기를 내가 평원의 고을들로 올라가리라 성벽도 없고 문이나 빗장이 없어도 염려없이 다 평안히 거하는 백성에게 나아가서

12 물건을 겁탈하며 노략하리라 하고 네 손을 들어서 황무하였다가 지금 사람이 거처하는 땅과 열국 중에서 모여서 짐승과 재물을 얻고 세상 중앙에 거하는 백성을 치고자 할 때에

← Předchozí   Celá kapitola   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 161


Další odkazy Swedenborga k tomuto textu:

Arcana Coelestia 6049, 7051, 9496, 10160

요한 계시록 풀이 859, 862

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

신명기 12:10

예레미야서 49:31

스가랴 2:8


Přeložit: